Kamjenski policajski rewěr z nowym nawodu

wutora, 05. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski policajski prezident Manfred Weißbach je wyšeho policajskeho radu Michaela Kummera do zastojnstwa nawody Kamjenskeho rewěra zapokazał. Zdobom rozžohnowa wón dotalnu nawodnicu wyšu policajsku radźićelku Susann Benad-Uslaub (wotlěwa), kotraž bě rewěr sydom lět nawjedowała.  Foto: Kai Siebenäuger Sakski policajski prezident Manfred Weißbach je wyšeho policajskeho radu Michaela Kummera do zastojnstwa nawody Kamjenskeho rewěra zapokazał. Zdobom rozžohnowa wón dotalnu nawodnicu wyšu policajsku radźićelku Susann Benad-Uslaub (wotlěwa), kotraž bě rewěr sydom lět nawjedowała. Foto: Kai Siebenäuger

Kamjenc (SN/JaW). Wot pjatka, 1. meje, skutkuje policajski wyši rada Michael Kummer jako nawoda Kamjenskeho policajskeho rewěra. To zdźěli wčera nowinski rěčnik Zhorjelskeje policajskeje direkcije Kai Siebenäuger. Kummer naslěduje dotalnu nawodnicu Susann Benad-Uslaub. Wona je do Krajneho kriminalneho zarjada Sakska wotešła a nawjeduje tam wotnětka decernat we wobłuku za wuhódnoćenje statneho škita a policajskeho wotwobaranskeho centruma přećiwo terorizmej a ekstremizmej. Michael Kummer přewozmje zamołwitosć za cyłkownje 142 zastojnikow a zastojničow a dalšich přistajenych rewěra. Zhromadnje z nimi chce so 41lětny přichodnje w Lessingowym měsće a wokolinje wo wěstotu a porjad starać.

Woženjeny nan třoch dźěći w šulskej starobje sta so 1998 z policistom na wysokej šuli sakskeje policije w Rózborku. Nimale lětdźesatk dźěłaše na to w rewěrach Kamjenc, Biskopicy a Budyšin. W přihotach na studij na wysokej policajskej šuli w Münsteru přeńdźe wón wjacore wobłuki policajskeho dźěła we wšelakich rewěrach a dźěłaše samo w sakskim nutřkownym ministerstwje. Wot lěta 2018 nawjedowaše Kummer słužbu w Budyskim policajskim rewěrje a zastupowaše zdobom jeho nawodu.

„Z nowym nadawkom jako nawoda Kamjenskeho rewěra wróću so k swojim korjenjam. Nawodnistwo policajskeho rewěra je jara zamołwity nadawk z wobstajnje nowymi wužadanjemi. Za to mam tu dobry team z motiwowanymi sobudźěłaćerjemi a sobudźěłaćerkami poboku, kotryž wšědnje swoje najlěpše za wěstotu a wobydlerjow dawa. Chcu pozitiwne dźěło swojeje předchadnicy dale wjesć“, rjekny rodźeny Riesačan, kiž mjeztym w Budyskim wokrjesu bydli.

Nowemu rewěrowemu nawodźe je wažne dowěru tudyšeho wobydlerstwa do dźěła policije dale skrućić. Policija njeměła jeno spušćomny partner při zhromadnym dźěle ze zarjadami městow a gmejnow kaž tež wokrjesa być. Wona ma tež jako kompetentny narěčenski partner we wšěch prašenjach wěstoty za zawody, towarstwa, institucije a šule k dispoziciji być.

Mjeztym je Michael Kummer nawod Kamjenskeho policajskeho rewěra tež oficialnje přewzał. Sakski policajski prezident Manfred Weißbach bě jeho zapokazał, dźakujo so zdobom Susannje Benad-Uslaub za „wuspěšne sydomlětne skutkowanje na čole Kamjenskeho rewěra“. Za přichodne nadawki přeješe jej policajski prezident wjele wuspěcha.

„Z Michaelom Kummerom přewozmje nazhonity policist wužadace nadawki nawodnistwa rewěra w Lessingowym měsće. Přeju jemu, zo so wšitke jeho přichodne nadawki poradźa“, rjekny Manfred Weißbach na přepodaću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND