Składu 300 kilometrow kabla

štwórtk, 07. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo Kulowa dóstanu hač do kónca lěta přistup k spěšnemu internetej. W juniju chcedźa tam z trěbnymi twarskimi naprawami za kładźenje podzemskich kablow započeć.

Kulow (AK/SN). Přichodny měsac započnu w Kulowje modernu šěrokopasmowu techniku za spěšny internet wutwarjeć. To podšmórny zastupowacy nawoda twarskeho zarjada města Kulowa Jurij Brösan na wčerawšim wuradźowanju měšćanskeje rady. „Trěbne twarske dźěła ma hłubokotwarska firma z Berlina přewzać. To je wuslědk wupisanja nadawkow za projekt po wšej Europje“, wón radźićelam nadrobnje rozłoži. „Wot naprawow potrjecheni wobsedźerjo ležownosćow su hižo wo přewjedźenju projekta wobhonjeni. Krótko do spočatka dźěłow pak jich hišće raz telefonisce informujemy. Tak maja woni składnosć prašenja stajeć, dyrbjeli-li hišće někajke njejasnosće być.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND