Muzej dale njepřistupny

štwórtk, 07. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Měšćanska biblioteka a zwěrjenc ­we Wojerecach stej zaso přistupnej, ­Měšćanski muzej na tamnišim hrodźe pak wostanje dale zawrjeny.

Wojerecy (SN/JaW). Po mjeztym sydomtydźenskej nanuzowanej přestawce stej Wojerowska měšćanska biblioteka Brigitty Reimann a tamniši zwěrjenc nětko zaso přistupnej. Wo tym informuje sobudźěłaćer Měšćanskeho zawoda zwěrjenc, kultura a kubłanje Felix Pál w nowinskej zdźělence. „Wjeselimy so ze swojim poskitkom k tróšku normaliće w tymle ­ćežkim času přinošować a tak přede­wšěm swójbam po tydźenjach wulkich wobmjezowanjow znowa wotměnu, wjeselo a wočerstwjeneje skićić směć“, pisa jednaćel měšćanskeho zawoda Arthur Kusber k znowawotewrjenju wobeju zarjadnišćow we Wojerecach.

W boju přećiwo wupřestrěću koronawirusa a zo bychu hosći kaž tež sobudźěłaćerjow před natyknjenjom škitali, płaća pak we woběmaj zarjadnišćomaj krute hygieniske předpisy. „Do biblioteki smědźa jenož ludźo, kotřiž maja hubu a nós zakrytej. Ličba hosći, kotřiž smědźa runočasnje biblioteku wužiwać, je na dwacećoch wobmjezowana“, podšmórnje Pál. Runje tak maja wšitcy na trěbny wotstawk znajmjeńša połdra metra dźiwać. Nimo toho wróćene medije nadrobnje desinfikuja a zdźěla hakle po třoch dnjach znowa wupožčeja.

„Zastup do zwěrjenca je tohorunja jeno ze škitom za hubu a nós dowoleny. Tale winowatosć pak płaći jenož w kasowym twarjenju, do kotrehož maja wopytowarjo jednotliwje zastupić respektiwnje jeno z wosobami ze swójskeje domjacnosće. Tropowy dom dyrbi za hosći zawrjeny wostać, a hrajkanišća w zwěrjencu wostanu tohorunja dale njepřistupne“, Felix Pál rozłožuje. Wodźenja tuchwilu tež žane njepřewjeduja, a na terenje coowa maja wšitcy połdrameterski wotstawk k cuzym wosobam dodźeržeć.

Hačrunjež su tež muzeje po wšej Sakskej mjeztym zaso swoje durje wote­wrěć směli, wostanje Wojerowski měšćanski muzej začinjeny. „Postajenja Swobodneho stata Sakskeje z dospołnje woprawnjenymi naprawami njejsu tuchwilu ze zakładnej płoninu měšćanskeho hrodu zjednajomne. Je prosće přemało městna w centralnym schodźišću, kotrež dyrbjeli twarskeje struktury hrodu dla na kóždy pad do wobeju směrow wužiwać, bychu-li dom a wustajeńcy hosćom spřistupnić chcyli. Njemóžemy tuž žadane jedno­směrki zwoprawdźić.“

Takle wobkruća Felix Pál rozsud, zo je muzej dale njepřistupny. Nimo toho je město w minjenych lětach tójšto pjenjez za nowowuhotowanje domu nałožiło, zo by na atraktiwnosći přibył. „Smy moderny muzej, w kotrymž su stawizny dožiwjomne a na mnohich městnach słyšomne a čujomne. Interaktiwny koncept kaž tež twarske wašnje historiskeho twarjenja znowawotewrjenje tuchwilu njedowolatej“, nawodnica muzeja Kerstin Noack rozsud wopodstatni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND