Inwesticije bjez alternatiwy

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik přizwoli na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle přidatne wudawki k planej zwoprawdźenja digitalizacije šulskeho kubłanja.

Budyšin (SN/MiR). Suma, kotraž je za digitalizaciju šulow trěbna, wučinja za lětuši etat wokrjesa Budyšin 1 490 500 eurow. Radźićeljo wšitkich frakcijow běchu sej přezjedni, zo je inwesticija nuznje trěbna. Wužiwać chcedźa pjenjezy jako dźěl cyłkowneje sumy 6,7 milionow ­eurow, kotrež ma wokrjes za inwesticije w tym wobłuku k dispoziciji, za testowu fazu. Přewjesć chcedźa testowu fazu na třoch šulach wokrjesa, kotryž ma 30 šulskich kubłanišćow wšelakeje družiny z něhdźe 16 000 šulerjemi w nošerstwje.

Wyšej šuli we Łutach (Lauta) a Łazu kaž tež Budysku Lipowu šulu z ćežišćom spěchowanja dźěći za duchowne wuwiće wuhotuja z wotpowědnej digitalnej infrastrukturu kaž tež z pedagogiskimi nastrojemi – kaž su to tablety, ličaki a interaktiwne tafle. Mjenowane šulske domy skića jara rozdźělne wuměnjenja. „Chcemy na tychle třoch přikładach zwěsćić, što wšo budźe trěbne za techniske wuhotowanje šulskich twarjenjow, kotrež su wšelako stare“, rozjasni krajny rada ­Michael Harig (CDU). Za techniske wuhotowanje stej z mjenowaneje sumy 1,2 milionaj eurow předwidźanej. Dale chce wokrjes nałožić nimale 300 000 eurow za předplanowanje elektro- kaž tež twarskeje techniki kubłanišćow, kotrež maja w dalšim kroku po modelowej fazy klětu slědować. Mjez dalšimi sydom šulemi budźe Budyski Serbski šulski a zetkawanski centrum. „Wo wobsahowe prašenja maja so kubłanišća same starać“, po­twjerdźi ­Michael Harig. „Ze wšelakich kubłanišćow dóstachmy hižo zdźěłane koncepty, někotre so dotal scyła přizjewili njejsu.“ Digitalizacija šulow ma w lěće 2025 zakónčena być.

Budyski financny měšćanosta a wo­krjesny radźićel Robert Böhmer (CDU) skedźbni na to, zo trjebaja šule wotpowědnu infrastrukturu, prjedy hač wone za wuknjenje a wuwučowanje trěbne digitalne nastroje kupja. Zdobom pokaza wón na pozdźiše kóšty, kotrež měł nošer planować. Jeho kolega, Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (Swobodni wolerjo), zwurazni: „Inwesticije su bjez alternatiwy. Prašenje wo naslědnych kóštach pak wostanje w dalokej měrje bjez wotmołwy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND