Pospyt dwójneho plana naročny

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada chce sej planowanske dźěła wolóžić.

Njeswačidło (JK/SN). Znowa běchu so Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo, wobkedźbujo hygieniske předpisy, zetkali na posedźenje w rumnosći wjesneje wohnjoweje wobory. Wčerawši wobšěrny dnjowy plan předwidźeše mjez druhim prěnje čitanje dwójneho hospodarskeho plana gmejny za lěće 2021/22. Hižo dlěje gmejnska rada tajki dwójny plan přihotuje, dokelž móhło to po słowach wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) a komornicy Liliany Wetzko dźěło gmejnskeho zarjada wo tójšto wolóžić. Wšako maja nimo swójskeho plana tež tón za Bóščansku gmejnu nastajić. Z dwójnym planom bychu tak kóžde lěto jenož jedyn plan měli, štož drje runjewon škodźało njeby.

Wčera předstaji komornica Wetzko prěnje róžkowe daty plana a skedźbni předewšěm na to, zo je planowanje wo wjele naročniše hač za časy kameralistiki. Njeznate wšak su za planowanje wysokosć klučowych připokazankow wo­krjesa kaž tež wobjim spěchowanja wšelakich projektow. To a wuskutki koronapandemije, kotrejež dla liča z mjenje dochodami z přemysłoweho dawka, njewěšći dobry wuslědk za hospodarski plan. Tón wšak bychu rady wurunany měli, ale kaž tučasnje wupada njebudu wěsty minus pod smužku wobeńć móc. Wuskutkować na to budźe so tež wuwiće staršiskeho podźěla za dźěćace dnjowe přebywanišća a podźěl gmejny na zawodnych kóštach. To pak hakle wědźa, hdyž je so nošer Němski čerwjeny křiž k tomu wuprajił.

Z přihotami hospodarskeho plana je wjesnjanosta hnydom noweho čłona gmejnskeje rady Ulricha Klugu (Zjednoćenstwo rjemjeslnicy a přemysło) jako naslědnika Gerda Graumüllera do zastojnstwa spřisahał. Gerda Graumüllera chcyše wjesnjanosta rozžohnować, tón pak bě so priwatnych přičin dla zamołwił. Nastupajo planowanje zda so nowy radźićel być kompetentny fachowc, wšako so hnydom aktiwnje na diskusiji wo planje wobdźěli.

Nastupajo projekt „Kćějata Sakska“ chcedźa w gmejnskej radźe hišće raz wuradźować, kak móhli gmejnu za to wu­kmanić. Po měnjenju wjacorych radźićelow dźe wo to, wobydlerjow za načasny problem – dźeń a mjenje insektow – zahorić a jich pohnuć, so na tym polu angažować. Na jednym z přichodnych posedźenjow chcedźa tež na teritoriju gmejny dźěłacych ratarjow přeprosyć, zo bychu radźićelam wo swojich aktiwitach nastupajo kćějate łuki rozprawjeli a tak gmejnje trěbny impuls za swójske projekty a postupowanje dali. Radźićelka Ramona Claußowa (Zhromadnosć towarstwow) namołwi radźićelow, narok projekta nic z wočow zhubić, ale skerje widźeć wjesnu gmejnu Njeswačidło jako móžnosć, tu něšto skutkowneho zahibać. Runje wsy maja nadawk pokazać, zo móža tež jednotliwcy přirodu škitać. Njeswačidło njesměło při tym zboka stać, dokelž ma dobre wuměnjenja, přinošować k hišće bujnišo kćějatej Sakskej, štož by tež pčołki a druhe insekty wjeseliło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND