Stare twarjenje z nowej funkciju(4)

srjeda, 05. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čłon Čornobóskeho towarstwa a Bukečanski wjesnjanosta Norbert Wolf při prěnjej z jědnaće taflow wo Wujězdźanskej koloniji basnikow za čas NDR  Foto: Axel Arlt Čłon Čornobóskeho towarstwa a Bukečanski wjesnjanosta Norbert Wolf při prěnjej z jědnaće taflow wo Wujězdźanskej koloniji basnikow za čas NDR Foto: Axel Arlt

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny tule rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Serbsko-jendźelske pomjenowanje wćipnosć zbudźa: „Wódny dom reloaded“ rěka projekt Čornobóskeho towarstwa we Wuježku, gmejna Bukecy. „Dyrbiš kreatiwny być“, měni wjesnjanosta a čłon towarstwa Norbert Wolf. Dokelž chcychu z titlom na so skedźbnjeć, wužiwachu tule rěčnu konstrukciju. A twarjenje, na kotrež je ideja wusměrjena, ma w dwójnym zmysle (hišće) něšto z wodu činić. Starši dźěl bě gratownja 1996 rozpušćeneje wjesneje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Wot toho časa wužiwa ju Čornobóske towarstwo jako swój domicil, kaž to předsyda Harald Bießlich wobkruća. Po tym zo su w lěće 2002 za wjesne zastaranje z pitnej wodu pódla twarjenja nowu hłuboku studnju ryli, přitwarichu jej wodospřihotowansku připrawu.

Wuježk je dlěje hač połsta lět wjes studnjow, Norbert Wolf wuswětla. Wot julija nětko cyłu wjes centralnemu za­staranju z pitnej wodu přizamkuja, tak njebudźe připrawa bórze hižo trěbna.

„Chcemy stary a nowy dźěl ,wódneho domu‘ tak zwjazać, zo móžeš so tam z někotrymi wosobami składnostnje zetkać“, Bukečanski wjesnjanosta powěda. Nastupajo wodu tam ničo wjace njebudźe, skerje matej małej rumnosći towarstwowej a wjesnej zhromadnosći tyć. To zwisuje z tym, zo wuhotuje Čorno­bóske towarstwo nimo palenja hodownych štomow w januaru lětnje dwě zarjadowani za cyłu gmejnu: chodojtypalenje a wjesny swjedźeń, na kotrymž su hižo hač do 500 hosći měli. Njewobtwarjenu ležownosć napřećo wódnemu domej wužiwaja jako swjedźenišćo. Tak njeje puć dołhi, zo bychu trěbne utensilije wu- a po zarjadowanju zaso zarjadowali.

Tajki, kaž dom ze sirenu tuchwilu wupa­da, wotwonka nikoho njewokřewja. „Chcemy jón znowa wobmjetać, nowe wokna zatwarić a městnosć před nim plestrować“, rysuje Norbert Wolf z projektom zwjazane dźěła. Swoje wjesne srjedźišćo tróšku přijomne wuhotować je zaměr towarstwa.

Z jednoreho domicila ma małe zetkawanišćo nastać. Budu-li tam tež serbsce bjesadować? Na kulturny aspekt zabyli njejsu. Ideja je, jědnaće taflow z fotami Christiana Borcherta wo Wujězdźanskej małej koloniji basnikow za čas NDR zapřijeć. Wjesnjanosta rěči „wo serbskich taflach“, wšako su na nich njeboh Kito Lorenc a jeho swójbni sobu zwobraznjeni. Tafle zdawaja so być mosćik projekta k serbstwu a maja přichodne zetkawanišćo pyšić. Tuchwilu móžeš wupłód ideje Bertrama Kascheka a Roberta Lorenca něhdźe sto metrow dale na muri tamnišeje dźěsćownje wobdźiwać. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND