Zachowaja reje, tradiciju a drastu

wutora, 18. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnja předsydka Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny Edith Zinkowa, pokładnik Wolfgang Finger, wjelelětna předsydka Gabriela Linakowa a dźensniša předsydka Waltraud Hartmannowa (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Prěnja předsydka Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny Edith Zinkowa, pokładnik Wolfgang Finger, wjelelětna předsydka Gabriela Linakowa a dźensniša předsydka Waltraud Hartmannowa (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja. Wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki předsta­jamy, dźensa Ćišćanska rejwanska skupina (13).

W lěće 1997 swjećachu w Ćisku 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Zo bychu w swjedźenskim ćahu na něhdy ryzy serbske sydlišćo skedźbnili, chcychu w nim tež wobraz z tradicionalnymi serbskimi rejemi swojich prjedownikow we Wojerowskej serbskej drasće pokazać. Za to dobychu tehdy wosom porow. Wone so po swjedźenju rozsudźichu, přichodnje dale zhromadnje rejwać. Tak dóńdźe k załoženju Serbskeje rejwanskeje skupiny Ćisk. Prěnja předsydka lajskowuměłskeho cyłka bě Edith Zinkowa. K swojim probam zeńdźechu so na žurli hosćenca „K zelenemu wěncej“, hdźež tež dźensa zwučuja. Cyłk wobsteji tuchwilu z 18 aktiwnje sobuskutkowacych porow.

Hnydom po załoženju přistupichu Wojerowskej Domowinskej župje „Handrij Zejler“. Swojemu prěnjotnemu zaměrej, być posoljo serbskich kulturnych tradicijow, su stajnje swěrni wostali. Na wšěch wustupach, hač doma abo zwonka Łužicy kaž tež we wukraju, předstajichu so stajnje w drasće ewangelskich Serbow wokoło Wojerec, a to w rozdźělnych wariantach. Kaž su sej do swojich wustawkow zapisali „słuša narodna drasta k domiznje. Ju zdźeržeć, je tež naša zamołwitosć“. Wažne čłonam towarstwa bě, zo je drasta akuratnje woblěkana. Tuž běštej w spočatnych lětach rada a pomoc staršich Ćišćankow trěbnej, kotrež sami wšědnje tule drastu nošachu. Njeparujomna bě rejwarjam wot prěnjeho dnja Helga Hansch, kotraž je cyłk k připóznatym wuspěcham wjedła.

Swój prěni wustup před wulkej kulisu přihladowarjow mějachu rejwarjo před dwaceći lětami na swjedźenju serbskeje kultury w Slepom, hdźež ze swojimi rejemi kedźbnosć zbudźichu. Bjez dźiwa, zo su po tym wuhotowali kóždolětnje wot Załožby za serbski lud organizowane woblubowane nazymske koncerty. Mjez druhim běchu tež w Njebjelčicach, Chrósćicach a loni w Radworju. Mjeztym wobohaćeja kóžde lěto jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali. Wot lěta 2006 w Ćisku dwulětnje přewjedźeny bal narodneje drasty je zasłužba tehdyšeje městopředsydki Gabriele Linakoweje. Na balu wobdźělichu so w minjenych lětach tež skupiny z Bayerskeje, Awstriskeje a Čěskeje. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje 2008 wuzwolichu Gabrielu Linakowu, dźensa zamołwita za serbske naležnosće města Wojerecy, za předsydku. Hižo dwójce přebywaše rejwanska skupina na serbskim swjedźenju w texaskim Serbinje. Při tym wužichu składnosć sej wjacore zwjazkowe kraje USA wobhladać. Dalši wjeršk Ćišćanskim lajskim wuměłcam bě lěta 2012 mjezynarodny folklorny festiwal w Shanghaiju. Skutkowne wustupy mjez 15 skupinami z cyłeho swěta buchu krónowane z wuznamje­njenjom „Best charm award“. Tež na mjezynarodnych folklornych festiwalach w Chrósćicach so skupina wobdźěluje.

Před lětomaj wuzwolichu Waltraud Hartmannowu za předsydku. Pohon towarstwu je, zo bu z Mytom Domowiny wuznamjenjene. Wažny nadawk je, dobywać dorost. Tohodla so nadźijeja, zo wuńdu z Ćišćanskeho serbskeho dźěćaceho towarstwa přichodnje rejwarjo a rejwarki, zo njebychu so w Ćisku serbske reje, tradicije a narodna drasta zabyli. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND