Projekt bórze zjawnje předstaja

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rozmysluja wo nowym zachodnym portalu do stareho města

Budyšin (SN/MWj). Něšto tydźenjow diskutuja w Budyšinje intensiwnje wo twarje noweho mosta za pěškow nad Sprjewju. Po tym zo běchu plany wo wisatym mosće z blida, je nětko rěč wo tykowanym mosće. Do měšćanskeho zarjad- nistwa je dotal nimale 200 přispomnjenjow k projektej dóšło. Za měsac, 13. septembra, dóstanu zajimcy wo tym nadrobne informacije takrjec z prěnjeje ruki. Wot 10 do 17 hodź. chcedźa tu ­njedźelu, hdyž je hewak kóžde lěto dźeń wotewrjeneho pomnika, na dworje ­Hrodu aktualny staw projekta předstajić. Nimo wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) a dalšich partnerow ze ­zarjadnistwa budu tež zastupjerjo ar­chitekturneho běrowa Ehrlich na městnje, hdźež su studiju wo móžnosći taj­keho mosta zestajeli. Dale tež planowarjo Budyskeje twarskeje firmy Hentschke a zastupjerjo Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wo projekće informuja.

Wot toho časa, zo wuslědki studije předleža, je jasne, zo dawno hižo jenož wo nowy móst njeńdźe. Po aktualnych přemyslowanjach nima jenož móžno być z Hrodźiška po mosće na Hród pěši dóńć, ale tež wot puća Pod hrodom. Přetož dźěl wizije je zatwarić do wěže pódla Dźiwadła na hrodźe lift, kotryž tři runiny zwjazuje: sprjewiny doł, Hród a nowu tak mjenowanu sky-baru. Historiske stare město, kotrež je tuchwilu takrjec slepa hasa, by při zwoprawdźenju projekta wjace kwality nabyło, dokelž by nowy zachodny ­portal dóstało. Tohodla mjenuja projekt nětko tež oficialnje „Wizija sprjewine wrota“.

K wiziji słuša tohorunja saněrowanje mjenowaneje wěže a pódlanskeho Dołheho domu (Langhaus). Štóž njewužiwanej dźělej Hrodu dotal hišće ženje wotnutřka widźał njeje, změje k tomu 13. septembra składnosć. We wobłuku informaciskeho zarjadowanja poskića wodźenja po historiskimaj twarjenjomaj. Wopytowarjo maja so na to nastajić, zo trjebaja za čas wodźenja škitny nahubnik. Nimo toho dyrbja wobkedźbować, zo móže maksimalnje 15 wosobow wulkich skupin dla k čakanskim časam dóńć. Štóž chce tajku přestawku trochu přikrótšić, móže sej rady na terenje Hrodu zakusk popřeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND