Dowěru do demokratije wróćić

póndźela, 24. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Dorit Baumeister  Foto:  Andreas Kirschke  Dorit Baumeister Foto: Andreas Kirschke

Pradowěra do demokratije je ćerpjeła. Ludźo so wot politiki wotwobroćeja. Woni čuja so njesłyšani a wumjezowani. „Dyrbimy jim dowěru do demokratije wróćić. Dyrbimy demokratiju wuchować“, měni architektka a cityjowa managerka Dorit Baumeister. Jako njestronjanka nastupi wona k wólbam wyšeho měšćanosty Wojerec 6. septembra. Wolerske zjednoćenstwo Lěwicy, Zwjazka 90 /Zelenych a zwjazka Aktiwne Woje­recy kandidaturu podpěruje.

Dlěje hižo rozestaja so wona mjez druhim z měšćanskim wuwićom, wodźacym wobrazom a wožiwjenjom nutřkowneho města. Wojerowčanka chce wotpućowanju impulsy napřećo stajić. Spěchowanje hospodarstwa je za nju wutworić hospodarstwu přihódne wuměnjenja. Hospodarske spěchowanje města chce wona tuž personelnje zesylnić a wusko z Łužiskim technologiskim załoženskim centru­mom zwjazać. „Dyrbimy mocy wužiwać a so na­slěd­nje wusměrić.“ Wotkrywać chce wona předewšěm Ćišćanske přemysłownišćo. „Inwestorojo trjebaja derje přiho­towane ležownosće.“ Wusko chce wona zdobom z Towaršnosću za saněrowanje stareho města Grodka, ze zaměrowym zwjazkom industrijny park Čorna Pumpa a z wokolnymi gmejnami hromadu dźěłać. Jako jenič­ka z kandidatow za wólby wyše­ho měšćanosty Wojerec je Dorit Bau­meis­ter swój wólbny program w interneće tež w serbskej rěči wozjewiła. Spěcho­wanje Serbow njeje za nju jenož spěchowanje rěče, kulturna podpěra a hajenje kaž tež skrućenje tradicijow, ale wusměrjenje do přichoda. Serbja móža swójske kreatiwne hospodarstwo wuwić, je wona přeswědčena. Młoda moda, hudźba abo wuměłstwowe rjemjesło a inowatiwna gastro­­nomija ze serbskej kuchnju móhli w nim zjednoćić. Serbska rěč a kultura měłoj dołhodobnje do měšćanskeho žiwjenja zaplećenej być. Andreas Kirschke

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND