Serbske dźěćace spěwy bórze online(8)

srjeda, 02. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Lydija Maćijowa a Frieder Zimmermann staj za swoju ideju z fondsa „Čiń sobu!“ spěchowanje 10 000 eurow dóstałoj.  Foto: Lydija Maćijowa Lydija Maćijowa a Frieder Zimmermann staj za swoju ideju z fondsa „Čiń sobu!“ spěchowanje 10 000 eurow dóstałoj. Foto: Lydija Maćijowa

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ twori­­ćelskosć na dobro našeje maćeršćiny znowa­ pozbudźiło. Serbske Nowi­ny tule­ w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Woprawdźe zadźiwanaj a zdobom wulce zradowanaj běštaj Lydija Maćijowa a Frieder Zimmermann, jako zhoništaj, zo dó­sta­nje jeju projekt „Serbske dźěćace spě­wy­ online“ pjenježne myto. Jeju plan je nahrawać serbske dźěćace spěwy a je po puću interneta zajimcam spřistupnić. Wo­ni pak nimaja sej spěwy jeničce na­po­skać. Zdobom chcedźa jim karaoke-wersija poskićeć, nimo toho móža sej spěwy na ličak sćahnyć a tež noty wužiwać. Za swo­ju ideju dóstaštaj Maćijowa a Zimmermann z fondsa „Čiń sobu!“ 10 000 eurow. „Měrimy so z projektom wosebje na kubłarki/kubłarjow, wučerki/wučerjow kaž tež na staršich“, Lydija Maćijowa rozłožuje. W přihotach staj wonaj prawniske pozadki spěwow zwěsćiłoj a na­wjazaštaj tak styki k tym ludźom, kotřiž­ prawa wobsedźa abo so wo nje staraja. „Wjacori awtorojo, mjez druhim Jandytar Hajnk, su wjeseli, zo chcemy jich spěwy šěršej zjawnosći spřistupnić.“ Tež Měrko Šołta jako nakładnik ideju podpěruje.

Mjeztym su w Quohrenje njedaloko Drježdźan, w studiju Zimmermanna, kiž skut­kuje jako zwukowy technikar, hudźbnik, filmowy a komponist za dźiwadła, sounddesigner a wučer, wjetši dźěl spěwow nahrawali. Nimo Lydije Maćijo­weje je tež Marija Maccyna do mikrofona spěwała. Dale nahrawać ma tam Józef Brězan. Potom změje Frieder Zimmer­mann z hudźbnikami swojeje sku­piny Trio Tworna hišće tójšto dźěła z instrumentalizaciju spěwow. Jako hudźb­nicy hraja woni na mnohich instrumentach. A tak njebudu z interneta k dźě­ćacym spěwam słyšeć jeničce klawěr a dalše znate instrumenty, ale tež žadnostka, tak mjenowana nykelharpa, pochadźaca z časa srjedźowěka.

W Serbach je Zimmermann hižo zna­ty­­. Wón je w lěće 2010 cejdejku „Bože­mje“ Lydije Maćijoweje produkował. Dale dźěła zhromadnje z Maju Nagelowej na druhim dźělu jeje 2013 wušłeho krótkofilma „Blaubeeren – cerne jagody“.

W zymje chce Zimmermann spěwy aranžować. Klětu nalěto ma wšo wobraz dóstać, a tón twori webdesigner. „W meji, ma internetny poskitk online być. Smy so wotpohladnje za němske pomje­no­wanje www.sorbische-kinderlieder.de rozsudźili. Tak snano tež němscy zajimcy poskitk wužija abo sej spěwy napo­skaja“, Lydija Maćijowa wuswětla. Ručež budźe strona online, chcetaj wona a Frieder Zimmermann ze swojimi partnerami za zajimcow a podpěraćelow koncert wuhotować. Hdy a hdźe so tón wotměje, dotal jasne njeje. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND