Awto z partnerskeje gmejny

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskečanscy wohnjowi wobornicy dóstanu jězdźidło, ale nic nowe

Miłoćicy (SN/MWj). Dokelž ničo wěčnje njedźerži, je tež raz hašenske jězdźidło wohnjoweje wobory dodźeržane a dyrbja z hinašim narunać. Nowe financować pak je zwjetša komplikowana naležnosć. Wšako dóstawaja komuny při płaćiznach mjez 200 000 a 400 000 eurami jeno dźěl spěchowany, tak zo trjebaja šwarny swójski podźěl. Tohodla je mjeztym z wašnjom, zo wobstaruja sej trjebane jězdźi­dło. Tak čini to nětko tež Njebjelčanska gmejna za Pěskečanskich wohnjowych wobornikow.

Kaž je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Miłoćicach wobzamknyła, wotkupja za 20 000 eurow hašenske jězdźidło typa Iveco swojej partnerskej gmejnje w Barlebenje. Wottam běchu wotpowědny poskitk dóstali. Dalše trjebane awto móhli z Budyšina dóstać. Te by jenož 10 000 eurow płaćiło, njewotpowěduje pak předstawam wobornikow. Barlebenske ma tank za 2 500 litrow wody a je tež hewak tak wuhotowane, zo móža je Pěskečanscy kameradojo za swoje zaměry zasadźeć. Zo je wone hižo 23 lět stare, tak zlě njeje. Kaž Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wčera rjekny, wohnjowoborne ­jězdźidła přewjele kilometrow njejědu. Nimo toho so kameradojo wo nje staraja, tak zo su stajnje derje hladane a tuž w dobrym stawje.

Po tym zo su před tydźenjomaj pro a kontra wobeju awtow přirunali a wotwažowali, rozsudźichu so skónčnje za Iveco ze swojeje partnerskeje gmejny. Wčerawši rozsud Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow bě tuž jednohłósny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND