Pěstowarnju dyrbja hišće raz kalkulować

póndźela, 07. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejna Ralbicy-Róžant chce w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a tuchwilnu na hort přetwarić. Dokelž su planowane wudawki 4,7 milionow eurow přewysoke, dyrbja nětko kóšty twara pomjeńšić.  Foto: Jan Kral Gmejna Ralbicy-Róžant chce w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a tuchwilnu na hort přetwarić. Dokelž su planowane wudawki 4,7 milionow eurow přewysoke, dyrbja nětko kóšty twara pomjeńšić. Foto: Jan Kral

Tuchwilu najwažniše předewzaće gmejny­ Ralbicy-Róžant so dliji. Krajnoradny zarjad měni, zo twar noweje Ralbi­čanskeje pěstowarnje přewjele płaći. Nětko pytaja za wupućom.

Ralbicy (JK/SN). Horcu, ale přiwšěm konstruktiwnu diskusiju wuwabi na minjenym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant informacija wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja (CDU) k stawej přihotow nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Na wuradźowanju srjedź awgusta w Budyskim krajnoradnym zarjedźe běchu delanskej gmejnje zdźělili, zo su wokrjesej planowane wudawki za nowotwar pěstowarnje we wobjimje 4,7 milionow eurow přewysoke. Tež ličba a zaměry planowanych rumnosćow so zarjadam tak prawje njespodobaja.

Gmejna ma tuž nadawk, hač k přichodnemu wuradźowanju kónc septembra zhromadnje z planowanskim běrowom rozmyslować, kak kóšty twara pomjeńšić. Wjesnjanosta namje­towaše, wusměrić prócowanja gmejny prěnjorjadnje na nowotwar pěstowarnje a paralelnje planowany přetwar dotalneje pěstowarnje na hort najprjedy raz wusadźić. W dotalnym planowanju bě předwidźane, přichodny hort z nowotwarom pěstowarnje nastupajo zastaranje z medijemi (tepjenje, wodu, elektriku a klimu) zwjazać. Wusměrić so jenož na pěsto­warnju wudawki redukuje, dokelž móža zasta­ranske připrawy w mjeńšich dimensijach planować, a zwjazowace milino- a wodowody trěbne njebudu. Gmejna chce na kóždy pad nowu pěstowarnju twarić, ale nochce hort z wočow spušćić. Tak wuwichu radźićeljo kmane ideje, kak hodźi so naročne wužadanje na dobro wšitkich rozrisać. Jedna z wariantow je, hladajo na dobre nazhonjenja we Worklecach, nowy hort na hinašim městnje natwarić.

Dalši dypk, wo kotrymž budu na přichodnym wuradźowanju w Budyšinje rěčeć­ dyrbjeć, je termin dotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Dotalne přihło­sowanje Budyskeho krajnoradneho zarjada k nowotwarej złožowaše so na to, zo budźe twar w juniju 2022 zakónčeny. To pak je z dźensnišeho wida iluzoriske, wšako ani spěchowanje ani financowanje wěste njeje, a twarsku próstwu tež hišće­ zapodali njejsu.

Wusměrjenje jeničce na nowotwar pěsto­warnje zmóžnja, prócować so wo spěchowanje přez naprawy strukturneje změny, z pomocu kotrychž móža tež tajke­ projekty kaž pěstowarnje hač do 90 procentow spěchować. Tak njeby gmejna tež časowy ćišć měła, móhła najprjedy kóšty optiměrować a potom krok po kroku spěchowansku próstwu stajić, twarsku próstwu zapodać a twar wupisać. W tym času móhł młodźinski zarjad tuchwilnu pěstowarnju na jeje twarski staw a jeje přetwar na hort pruwować. Potom bychu rozsudźili, hač so wudani přetwarić, abo hač je radźomne nowy hort twarić. Na kóždy pad chcedźa při wospjetnej kalkulaciji pěstowarnje na to dźiwać, zo so mjenje wudawkow njewuskutkuje na kwalitu twara a wuhotowanja, ale zo nańdu optimalne rozrisanje, najprjedy za pěstowarnju a potom za hort.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND