Trjebin pisa čerwjene ličby

póndźela, 10. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přiwšěm je holanska gmejna dale bjez dołha

Trjebin (CK/SN). W Trjebinskim hospodarskim planje 2021 je wulka dźěra – předewšěm projektow dla, kotrež chce gmejna poprawom ze srědkow fondsa strukturneje změny zapłaćene měć. Z třomi přećiwnymi hłosami je tamniša gmejnska rada zańdźenu srjedu lětuši etat wobzamknyła. Dokelž pak njeje wurunany, chowa tón w sebi jenož mało inwe­sticijow. Tak předwidźi hospodarski plan 11 000 eurow jako prěni dźěl pjenjez za Rownjanski puć w Trjebinku, kotryž chcedźa klětu za 752 000 eurow wutwarić. Za 398 000 eurow rozšěrja gratownju Trjebinskeje wohnjoweje wobory.

Wobaj projektaj je gmejna zapodała, zo by ze spěchowanskich srědkow strukturneje změny čerpała. Swójski podźěl by dźesać procentow wučinjał. Předpruwowanje Zhorjelskeho wokrjesa pak wunjese, zo njebudźe předewzaće Rownjanski puć spěchowane. Tuž gmejnje radźachu, próstwu cofnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND