Změja wulki deficit

wutora, 11. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna dyrbi swoje rezerwy načeć

Slepo (AK/SN). Slepjanska gmejna chce ze wšelakimi twarskimi předewzaćemi do přichoda inwestować. To je komornica Dana Piehl na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady z widom na hospodarski plan 2021 zwurazniła. Nowotwar Slepjanskeje gratownje kaž tež dźěćaceho dnjoweho Witaj-přebywanišća „Milenka“ w Rownom, wutwar načasneje šěrokopasmoweje syće a centralne wotwodźowanje wopłóčkow su wulke naprawy. Při tym nadźija so gmejna spěchowanja sto procentow. Mjeńše naprawy su saněrować stare dwórnišćo a dwórnišćo w Slepom kaž tež stara šula w Mułkecach. Swójske srědki brać chcedźa z krajneje pawšale k sylnjenju wsow.

Spěchowanske srědki maja z programa „Witalne wjesne žra“ sakskeho minis­terstwa za wobswět a ratarstwo přińć. Hospodarski plan 2021 njebudźe wurunany. W zarjadniskim wobłuku etata změje gmejna Slepo po wšěm zdaću ­deficit 838 000 eurow, w inwesticiskim 521 000 eurow. Hospodarski plan 2021 njeje dotal wobzamknjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND