Spěšnje jednać dyrbjał

srjeda, 26. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wjace hač połojca Jitkowskeho puća je tak daloka dotwarjena, zo móža so firmy na asfaltowanje přihotować. Kromy su skrućene a wotwodźenje powjerchoweje wody dokónčene. W awgusće ma potom tež prědni dźěl dotwarjeny być. Přijězd k předewzaćam, kaž wikowarjej kwětkow Zenkerej, zaručeja přez pomocnu dróhu wotzady.  Foto: Jan Kral Wjace hač połojca Jitkowskeho puća je tak daloka dotwarjena, zo móža so firmy na asfaltowanje přihotować. Kromy su skrućene a wotwodźenje powjerchoweje wody dokónčene. W awgusće ma potom tež prědni dźěl dotwarjeny być. Přijězd k předewzaćam, kaž wikowarjej kwětkow Zenkerej, zaručeja přez pomocnu dróhu wotzady. Foto: Jan Kral

Dróhotwarske naležnosće sej wuwzaćne rjadowanje žadali

Rakecy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow prošeše, přihłosować spěšnemu rozsudej, kotryž bě nuznje trěbny, zo njebychu so dźěła při Jitkowskim puću dale dlijili. Z objektiwnych přičin bě trjeba wutworić dalšu, přidatnu nachwilnu dróhu, zo bychu předewzaća podłu Jitkowskeje dróhi za čas twarskich naprawow docpějomne byli a paralelnje twarske dźěła njemylene pokročowali. Pomocna dróha wjedźe přez gmejnsku ležownosć, ale zawinowaše přiwšěm přidatne wudawki 85 000 eurow. Tež hdyž je Rakečanska gmejna kmana tutu sumu zwjesć, so wjesnjanosta nadźija, zo dóstanje za přidatne wudawki spěchowanje. Wón liči z 75 procentami. Tak su dróhotwarskej firmje najprjedy raz podźěl we wobjimje 59 000 eurow zapłaćili, zo njebychu so dźěła při wažnym předewzaću gmejny dlijili a zo by firma dróhu w planowanym času zhotowiła. Mjeztym su tež próstwu wo spěchowanje zapodali a so nadźijeja, zo ze strukturneho fondsa spěchowanje přizwolene dóstanu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND