Wokrjes posledni dom za młodych ćěkancow zawrěł

srjeda, 06. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Krótko do wotewrjenja bydlenišća za njepřewodźanych njepołnolětnych ćěkancow w lěće 2016 bě dom w Debrikecach hišće twarnišćo.  Foto: Uwe Menschner Krótko do wotewrjenja bydlenišća za njepřewodźanych njepołnolětnych ćěkancow w lěće 2016 bě dom w Debrikecach hišće twarnišćo. Foto: Uwe Menschner

Debrikecy (UM/SN). Budyski wokrjes je dom za njepřewodźanych njepołnolětnych ćěkancow w Budyskim měšćanskim dźělu Debrikecy zawrěł, kaž rěčnica krajnoradneho zarjada na napra­šowanje wobkrući. Naposledk by­dleše tam jenož hišće dźewjeć młodych ćěkancow. „Po zawrjenju Debrikečan­skeho domu njeje w Budyskim wokrjesu hižo žanoho tajkeho zarjadnišća. Aktualnu po­trjebu zamóžemy z wobstejacymi domami za pomoc młodostnym zawěsćić, štož tuchwilneje małeje ličby padow žadyn problem njeje. Tež indiwiduelna podpěra potrjechenym je zaručena.“ Při tym hraje šulska a powołanska perspektiwa runje tajku rólu kaž perspektiwa, zo smědźa młodostni tu wostać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND