Za dujerski swjedźeń wabja z dwurěčnym napisom

srjeda, 17. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zo widźiš w Gubinje po woběmaj bokomaj Nysy napisy w dwěmaj rěčomaj njeje samo na sebi ničo wosebiteho – te pak su nimale přeco w pólskej a němskej rěči. Tuchwilu přidruži so wulki dwurěčny plakat (na foće) před radnicu němskeho dźěla delnjołužiskeho města, na kotrymž wabja němsce a delnjoserbsce na wopyt delnjołužiskeje wsy Janšojce.  Foto: Justyna Michniuk Zo widźiš w Gubinje po woběmaj bokomaj Nysy napisy w dwěmaj rěčomaj njeje samo na sebi ničo wosebiteho – te pak su nimale přeco w pólskej a němskej rěči. Tuchwilu přidruži so wulki dwurěčny plakat (na foće) před radnicu němskeho dźěla delnjołužiskeho města, na kotrymž wabja němsce a delnjoserbsce na wopyt delnjołužiskeje wsy Janšojce. Foto: Justyna Michniuk

Nastaće hudźbneje formacije „Janšojske dujaŕske gerce“ saha do lěta 1972. Tehdy su 50. jubilej dobrowólneje wohnjoweje wobory w Janšojcach přihotowali. Hercow su měli w nahladnej ličbje w rejowanskimaj kapałomaj „Harmonie“ a „Domowina“. Tuž su załožili kapału wohnjoweje wobory. Na swjedźenskim zarjadowanju składnostnje połstaćinow dobrowólneje wohnjoweje wobory su Janšojscy hudźbnicy prěni raz zjawnje wustupili. Z toho časa su hercy na mnohich swjedźenjach we wsy a wokolinje hudźili.

Formaciju z mjenom „Kapała wognjoweje wobory Janšojce“ je hač do lěta 1997 Siegfried Lax nawjedował. W nowembrje lěta 1997 je Dirk Markus nawod kapały přewzał. Tak wobstarachu sej nowy notowy material a repertoire bytostnje rozšěrichu. 7. decembra 2001 bu towarstwo Janšojske dujaŕske gerce załožene. Z tym je zhromadne hudźenje docpěło nowy stopjeń. Orchester jězdźi na wjesne a domi­zniske swjedźenje w regionje a zwonka njeho. Hercy podpěruja wězo tež hajenje tradicijow a nałožkow delnjołužiskich Serbow. Mjez druhim dožiwiš jich na serbskich zapustach.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND