Rozsudy, kotrež móža boleć

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada chce zajimy sprawnje zastupować

Njeswačidło (JK/SN). Po tym zo bě so Njeswačidlska gmejnska rada za to wuprajiła, hižo na nowotwarje pěstowarnje dale njedźěłać, wěnowaše so w minjenym posedźenju aktualnym problemam dźěćaceho přebywanišća „Maks a Moritz“. Po wotličenju zawodnych kóštow Němskeho čerwjeneho křiža (DRK) jako no­šerja za lěto 2021 měješe gmejna nje­wočakowano zwyšene wudawki zapłaćić. Předewšěm běchu to kóšty za personal kaž tež wo tójšto wyše energijowe wu­dawki hač dotal. Gmejna dyrbi na tele postupowanje reagować. Tuž je financny wuběrk naćisk wo zwyšenju staršiskeho popłatka zhotowił, kotryž měł wot 1. oktobra tohole lěta płaćić. To je mjez radźićelemi kontrowersnu diskusiju wuwa­biło. W njej wujewi so mjez druhim prašenje, hač je gmejna scyła zamołwita za kubłanske a zastaranske nadawki abo hač je to skerje naležnosć a winowatosć stata. Tón měł so po měnjenju radźi­ćelow wo optimalny staw dźěćacych dnjowych přebywanišćow, trěbny personal a wosebje wo wobhospodarjenje a nowotwar zarjadnišćow starać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND