Lěpše wuměnjenja docpěć

pjatk, 23. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nowotwar Kulowskeho depota wohnjoweje wobory postupuje

Sulšecy (AK/SN). Nawoda Kulowskeho twarskeho zarjada Stephen Rachel je na schadźowanju měšćanskeje rady w Sulšecach potwjerdźił, zo nowotwar Kulowskeho wohnjowoborneho depota na Třěl­nišću derje postupuje. „Wonkowny twar je dozhotowjeny, a bórze ma so ­fasada barbić.“ Za dwě njedźeli zahaja wuhotowanje wonkownych připrawow z plestrowanjom přijězda a parkowanišćow. Wjace dźěłać maja rjemjeslnicy ­hišće nutřka. Klětu w měrcu ma nowy depot hotowy być. Předewzaće je tuchwilu najwažniša twarska naprawa w měsće. Něhdźe połdra miliona eurow nałoža ­za planowanja a twar, nic pak wuhotowanje a wonkowne připrawy. Město Kulow wobdźěli so na cyłkownych kóštach z 500 000 eurami, po dalšich 500 000 eurow Swobodny stat Sakska a Zwjazk ze spěchowanskeho programa Socialne město (SSP). Z nowym depotom chcedźa wuměnjenja za wohnjowych wobornikow bytostnje polěpšić. W twarjenju su rumnosć za kubłanske zarjadowanja, kuchnja, běrowowe rumnosće a moderne předrasćernje zaměstnjene. Maja tam tež moderne ­sanitarne připrawy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND