Wuwiwaja wjele iniciatiwow na dobro Kulowa

štwórtk, 19. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku měšćanskeje dźěłarnički sej wobdźělnicy njedawno w Kulowje swoje nazhonjenja wuměnjachu a nowe ideje zrodźichu.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku měšćanskeje dźěłarnički sej wobdźělnicy njedawno w Kulowje swoje nazhonjenja wuměnjachu a nowe ideje zrodźichu. Foto: Andreas Kirschke

Kulow (AK/SN). Loni zahajeny projekt Kulowskeje měšćanskeje dźěłarnički nabywa poněčim kontury. Tole wuzběhny předsyda towarstwa Zhromadnje za Kulow Martin Kliemank njedawno k zakónčacemu swjedźenjej w Jakubetzowym wustawje. Za měšćansku dźěłarničku dóstachu loni 15 000 eurow z programa Partnerstwo za demokratiju zwjazkoweho ministerstwa za swójby, seniorow, ­žony a młodźinu. „Dźakowano spěchowanju móžachmy konkretne kroki za­hajić a za kóždu starobnu skupinu 3 000 eurow zaplanować“, předsyda rozłoži.

Za dźěći zdźěłachu naprašnik a organizowachu z nimi wuchodźowanje k měšćanskemu hatej, na torhošćo a k starej šuli. Na to paslachu dźěći hrajkanišćo, kajkež bychu sej přeli, mjez druhim z indianskim stanom. Tón ma so lětsa nastajić. „Za młodostnych organizowachmy wosebitu akciju na šulskim dworje“, ­powěda socialna pedagogowka Jaku­betzoweho wustawa Anja Rößler. Nimo čary za skatowanje přejachu sej mnozy wotewrjenu kofejownju za zetkawanja a rozmołwy. Tajke zetkawanišćo nastawa nětko pod třěchu wustawa. „Meble ­a twaršćizny smy hižo wobstarali“, praji Martin Kliemank.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND