Cil 2045: Klimje hižo nješkodźeć

štwórtk, 16. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Města Wojerecy, Grodk a Běła Woda so zhromadnje wo to prócuja, hač do lěta 2045 zastaranje ludnosće z klima-neutralnym zhotowjenjom a składowanjom ćopłoty zaručić.

Wojerecy/Grodk/Běła Woda (AK/SN). We wobłuku swojich prócowanjow wo klimoneutralnosć hač do lěta 2045 su Wojerowske zastaranske zawody (VBH) kaž tež měšćanskej zawodaj Grodk a Běła Woda wotpowědnu studiju wudźěłać dali. Na tutej běchu Choćebuski Fraunhoferski institut za energijowu infrastrukturu a geotermiju, Lipsčanski inženjerski běrow Tilia tzwr a Institut za resursowu eficiencu a energijowe strategije Karls­ruhe wobdźěleni. Studija přepytowaše móžnosće wotkryća a zapřijeća žórłow wobnowjomnych energijow a wotpowědnych technologijow za produkciju a składowanje ćopłoty kaž tež přiměrjenje ćopłotnych syćow na potrjebu přichoda. Při tym měješe wona wosebje regionalne­ wobstejnosće, wuměnjenja a potrjeby wobkedźbować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND