Poruča nowotwar pěstowarnje

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejna wuradźuje wo koncepće dźěćacych přebywanišćow

Łaz (AK/SN). Wšitke štyri pěstowarnje Łazowskeje gmejny su nuznje ponowjenja trěbne. Dźěćace přebywanišćo „Kraj bajkow“ we Łazu měł so znowa natwarić. Hladajo na předewzaća přichoda dyrbjała gmejna twarske rozšěrjenje tamnišeho horta hač do lěta 2026 kruće zaplanować. Nimo toho měła wona dalše planowanja nastorčić, zo by financnu potrjebu konkretizowała a móžnosće spěchowanja wužiwać móhła. Tole zwěsći Andreas Worbst, sobudźěłaćer Drježdźanskeje ­towaršnosće za wuwiće městow STEG, na njedawnym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady při předstajenju wot­powědneho přepytowanja móžnosćow. Zaměr je dołhodobnje zawěsćenje wšitkich štyrjoch dźěćacych přebywanišćow Łazowskeje gmejny. STEG bě přepyto­wanje fachowje neutralnje a objektiwnje, w nadawku gmejny, zdźěłała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND