Daliny swětnišća fascinuja poručenje

štwórtk, 25. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Tura po cyłym Zwjazku „Universe on Tour“ je hač do swjatkowneje njedźele z hosćom we Wojerecach. Na prěnim dnju, wčera, bě zajim za přehladku „Swětło“ wulki. Wo tym je so designowany direktor Astrocentruma Łužica, prof. dr. Günther Hasinger, tu w rozmołwje ze šulerkomaj Friedu Sievers a Emmu Beck z Wojerowskeho Johanneuma, přeswědčił.  Foto: Andreas Kirschke Tura po cyłym Zwjazku „Universe on Tour“ je hač do swjatkowneje njedźele z hosćom we Wojerecach. Na prěnim dnju, wčera, bě zajim za přehladku „Swětło“ wulki. Wo tym je so designowany direktor Astrocentruma Łužica, prof. dr. Günther Hasinger, tu w rozmołwje ze šulerkomaj Friedu Sievers a Emmu Beck z Wojerowskeho Johanneuma, přeswědčił. Foto: Andreas Kirschke

Roadshow wo hwězdach, swětłu a kosmosu we Wojerecach wotewrjena

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy móža k wuslědźenju swětnišća w přichodźe sylnje přinošować. „Zasydlenje Astrocentruma Łužica woznamjenja přichod za region“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) wčera składnostnje wotewrjenja mobilneho planetarija na parkowanišću při torhošću. Wojerecy su třeća z dohromady 15 stacijow akcije po cyłym Zwjazku „Uniwersum na turje (Universe on Tour)“. Zwjazkowe ministerstwo za kubłanje a slědźenje turu z Iniciatiwu wědomosć w dialogu a z partnerami wuhotuje. Mjez nimi stej Astrocentrum Łužica (DZA) a Techniska uniwersita Drježdźany z Lohrmannowym obserwatorijom. Mnohe rjadownje z wyšich šulow a gymnazijow w měsće a wokolinje su show w planetariju a wustajeńcu wopytali. „Smy we wobłuku wučby fyziki tu. Přehladka je napjata. Zhonimy tójšto wo tym, kak je swětnišćo nastało, wo pohibowanjach w nim a wo wšelakich njebjeskich ćělesach“, měnještej šulerce Frieda Sievers a Emma Beck z rjadownje 10 C křesćanskeje šule Johanneuma.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND