Projekt za awtonomne jězdźenje we Wojerecach zahajili

wutora, 20. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskim wobydlerskim centrumje bu projekt SivaS minjeny pjatk oficialnje zahajeny. Foto: Andreas Kirschke We Wojerowskim wobydlerskim centrumje bu projekt SivaS minjeny pjatk oficialnje zahajeny. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Změna strukturow je we Wojerecach dale a widźomniša. Hižo kónc apryla bu kontaktny běrow za projekt „SivaS – wěstota w splećenym a awtomatizowanym wobchadźe“ wotewrjeny. „Běrow ma so nětko ze žiwjenjom pjelnić. W nim móža zajimcy swoje nazhonjenja wuměnjeć, informacije dóstać a sobu na projekće slědźić“, sobudźěłaćer běrowa Sebastian Schindler minjeny pjatk we Wojerecach podšmórny. Tam su zamołwići SivaS projekta oficialnje we wobydlerskim centrumje zahajili.

Kontaktny běrow na Bonhoefferowej dróze njeměł wobydlerjow jenož informować, ale tež dźěłarnički, projektne dny za šulerjow, měšćanske wodźenja za wědomostnikow, jězby žurnalistow a dale terminy organizować. „Předewšěm měł so labor za sobuskutkowanje zarjadować a aktiwny partner za změnu strukturow być“, Sebastian Schindler zwurazni. SivaS je projekt Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity, firmy za systemowe daty jězdźidłow FSD a města Wojerec, při čimž zwjazkowe ministerstwo za digitalizaciju a wobchad akterow financielnje spěchuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND