Wo połoženju zawodow zhonili

srjeda, 28. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym wobsedźi Radworske ratarske předewzaće mašinu, z kotrejž móžeja ratarjo cyłe zdónki štomow předźěłać. Rozkałane drjewo hodźi so za tepjenje wužiwać. Mjeztym wobsedźi Radworske ratarske předewzaće mašinu, z kotrejž móžeja ratarjo cyłe zdónki štomow předźěłać. Rozkałane drjewo hodźi so za tepjenje wužiwać.

Čorny Hodler (SN/BŠe). Ratarstwo na městnje dožiwić a so wo tuchwilnym połoženju na polach informować móžachu wopytowarjo minjenu sobotu na swjedźenju wotnajerjow w Čornym Hodlerju. Ratarskej prodrustwje Radwor a Wulki Wjelkow jónu wob lěto wotnajerjow přeprošujetej, zo móhli jim pokazać, kajka je situacija. Hladajo na wjele ludźi, kotřiž su přišli, je zajim jara wulki. A tak jězdźachu wotnajerjo z busom po kónčinje, zo móhli sej wobhladać, što na polach ros­će. Wězo bě jim wěcywustojny fachowc poboku. „Tak chcedźa ludźo wědźeć, kajka je situacija zawoda“, rozkładźe jednaćel Radworskeho ratarskeho předewzaća Stefan Triebs. Tamniše agrarne drustwo wobdźěłuje tuchwilu něhdźe 1 200 hektarow polow. Wulkowjelkowski zawod ma so wo něhdźe 700 hektarow starać. „Na čarje zhonja zajimcy wo zwiskach mjez družinami. Mjeztym plahuja ratarjo na honach wokoło Radworja žonop za znate Budyske předewzaće“, jednaćel rozkładźe. Na zarjadowanju dóstachu wotnajerjo ­hinašu perspektiwu a tuž z hinašimi wočimi dźěło burow posudźuja.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Hajnicy z kónčiny wokoło Radworja běchu burgery z mjasom dźiwiny wotnajerjam přihotowali. Foto: Bianka Šeferowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND