Za gratownju a pěstowarnju

póndźela, 03. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejnska rada lětuši hospodarski plan wobzamknyła

Nuknica (JK/SN). Zaso raz w Nukničanskej barace so schadźujo je Chróšćanska gmejnska rada na swojim minjenym posedźenju lětuši hospodarski plan wobzamknyła. Tón bě na gmejnskim zarjedźe wupołoženy, znapřećiwjenja abo dodawki pak nichtó zapodał njeje. Tuž je nětko płaćiwy a zakład gmejnskeho dźěła za lětsa.

Hłowne inwesticije měrja so na dokónčenje přetwara Chróšćanskeje nawsy a Cyrkwinskeje hory a na rozšěrjenje kapacity w pěstowarni wo dźesać městnow. Cyłkownje chce gmejna lětsa 300 000 ­eurow za inwesticije wudać. Nimo tychle twarskich dźěłow přihotuje gmejna zaměrnje dalšej wažnej projektaj. To stej ­nowotwar gratownje za Chróšćansku wohnjowu woboru, kotraž ma klětu nastać, a wobšěrne wobnowjenje wjacezaměroweje hale „Jednota“. Tutej projektaj lětsa za 82 000 eurow planuja. Twarić ma so klětu a 2025. Kaž na mnohich druhich městnach je zwoprawdźenje tajkich ­naročnych předewzaćow wotwisne wot financow, materiala a móžnosćow twarskich předewzaćow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND