Gratownja klětu hotowa

srjeda, 11. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wažnej twarskej předewzaći w Slepjanskej gmejnje pokročujetej

Slepo (AK/SN). Nowotwar wohnjowoborneje gratownje w Slepom a nowa Witaj-pěstowarnja „Milenka“ w Rownom derje pokročujetej. Tole rjekny Annet Dreißig z twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa wčera na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Gratownju chcedźa přichodny tydźeń wotwonka wobmjetać. Hač dosrjedź decembra ma nutřkowny wobmjetk hotowy być. Klětu maja potom suchotwar, tepjenje, přewětrjenje a sanitarne připrawy slědować. Za to je zymske tepjenje w twarjenju předwidźane. Kaž wčera zdźělichu, ma wohnjowoborna gratownja klětu kónc julija hotowa być.

Za nowotwar Rownjanskeje pěstowarnje „Milenka“ su nětko zrěčenja za hruby twar, twar róštow a dalše rjemjesła wotpósłali. Cil je, zo ma hruby twar hač do kónca decembra hotowy być. W januaru chcedźa potom wjerch kłasć. K časowemu njedostatkej je dóšło, dokelž je twarska firma njejapce insolwencu přizjewiła. „Hač do kónca februara zdźěłamy nowy twarski časowy plan“, Annet Dreißig rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND