Žane wětrniki w Delanach!

wutora, 04. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Astrocentrum Łužica planowane stejnišća raznje wotpokazuje

Róžant (JK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska je předwidźane stejnišća za wětrniki wozjewił, kotrež maja po planach zwjazkoweho knježerstwa zastaranje z wobnowjomnymi energijemi po zakónčenju zmilinjenja brunicy sobu zawěsćić. Tež w Delanach je po planje tajke stejnišćo předwidźane, a to mjez Konjecami a Koćinu. Na tole skedźbnił je wjesnjanostu gmejny Ralbicy-Róžant radźićel Křesćan Gruhn, kotryž so jako wuměnkar mjez druhim tež z regionalnej politiku zaběra.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND