Krótkopowěsće (06.11.17)

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bjez serbskeho zastupjerja

Kamjenica. Antje Feiks je nowa krajna předsydka sakskeje Lěwicy. Wona je so ze 104 hłosami přećiwo kontrahentej Andréjej Schollbachej (75 hłosow) na krajnym zjězdźe kónc tydźena w Kamjenicy přesadźiła. Serbski kandidat za krajne předsydstwo Hajko Kozel njedósta trěbnu wjetšinu hłosow. Dale zwrěšći namjet serbskeje Lěwicy, serbskopolitiskeho rěčnika krajneho předsydstwa we wosebitej jednotliwej wólbje wuzwolić. 64 procentow delegatow jón wotpokaza.

Z twarožkom w stolicy

Berlin/Koćina. Koćinski Krabatowy mlokowy swět je so wčera na twarožkowych wikach „Cheese Berlin 2017“ w němskej stolicy prezentował. Mjez druhim móžachu wopytowarjo we wikowanskej hali 9 twarožk z kirbsowymi zornjatkami woptać, kotryž je jednaćel Tobias Kockert poskićał. „Móžachmy so z druhimi twarožkarnjemi wuměnjeć a spóznachmy, zo móžemy pódla nich wobstać“, wón rjekny.

Dale wulkoměsto

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND