Jako přidružnik do Slepoho

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Tomaš Suchy   Foto:  SN/Maćij Bulank  Tomaš Suchy Foto: SN/Maćij Bulank

Tomaš Suchy chce wot noweho šulskeho lěta jako wučer skutkować. Serbam znaty je wón předewšěm jako technikar w Serbskim ludowym ansamblu. Milen­ka Rječcyna je so z přidružnikom rozmołwjała.

Wopisajće skrótka swój dotalny powołanski puć.

T. Suchy: Po maturje na Budyskim Serbskim gymnaziju studowach na diplomoweho inženjera za dźiwadłowu a zarjadowansku techniku. Na to sym jako nawoda wotrjada za techniku w SLA dźěłał. Dalši powołanski puć wjedźeše mje do techniskeho wotrjada na Drježdźanskej Statnej operje, hdźež sym pjeć lět skutkował.

To je dosć wuspěšny puć. Čehodla sće so rozsudźił so z wučerjom stać?

T. Suchy: Wěnuju swój čas rady swojej swójbje. Słužba we wuměłstwje, to rěka po wječorach dźěłać, swójbnu zhromadnosć runjewon njepodpěra. Při tym Sakska wobstajnje pedagogow pyta. Tuž sym hižo dlěje wo tym rozmyslował, hač moje­ znajomosće za wučerstwo dosahaja. Nimo toho mam mnohich znatych, kotřiž powołanje wučerja wukonjeja. To je bjesada samozrozumliwa. Na kóncu běch w Budyskej regionalnej wotnožce Sakskeho krajneho zarjada za kubłanje a šulu (LaSuB), hdźež so informowach.

A potom je wšitko jara spěšnje šło?

T. Suchy: Haj, w zažnym nalěću běch na LaSuB. Wot meje běch hižo na Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ dwaj dnjej wob tydźeń w praktiskim wukubłanju. Dalše tři dny jězdźach do wukubłanišća LaSuB w Lubiju. Na zbožo móžach swoje zrěčenje w Drježdźanach bjez starosćow wupowědźić. Tam mějachu zrozumjenje za mój rozsud. Tajke postupowanje dźěłodawarja njeje dźě tak wšědne.

Kotre wosebitosće ma wukubłanje, kotrež Was na wuwučowanje w šuli přihotuje?

T. Suchy: Čas w praksy je bě krótki, jenož­ něšto dlěje hač měsac. Mějach pak dobru mentorku, kotraž je mi zmóžniła hospitować a zdobom wučbu podawać. Tež teoretiske wukubłanje je jenož rudimentarne. W Lubiju dóstachmy dohlad do zakonjow a tak do prawniskich rjadowanjow žiwjenja na a zwonka šule. Dachu nam wotpowědne podłožki do rukow. Za podpěru w praksy smy krótke sceny hrali. Zhonili smy tež wo wuwučowanju z pozadkom inkluzije. A mějachmy zawod do metodiki. Bosćij Handrik, zamołwity LaSuB za serbske šule, je přidružnikow wo Serbach a wučbje serbšćiny informował. Wot 19. awgusta budu potom jako wučer před rjadownju stać.

A wostanjeće w Slepom?

T. Suchy: Wostanu tam jako wučer, sym pak so cyle wědomje za Slepo roz­­sudźił. Mam tam ze štyrjomi znatymi serbskimi wučerjemi z Hornjeje Łužicy. dobrych pomocnikow. Zdobom móžu nazhonić, kak tam wučbu po koncepciji 2plus podawaja, bjeztoho zo bychu na šuli serbskich maćernorěčnych šulerjow měli.­

W kotrych předmjetach budźeće wuwu­čować?

T. Suchy: Budu to matematika kaž tež hospodarstwo, technika a domjacnosć (WTH). W tymaj předmjetomaj sym w meji a juniju hospitował a hižo wučbu podawać směł.

Je Wam LaSuB fachowy studij připóznał abo dyrbiće so dale kwalifikować?

T. Suchy: Mi je jasne, zo ma wučer stajnje­ na to hladać, zo nabywa aktualny staw wědy. Na zakładźe inženjerskeho studija je mi šulski zarjad wjacore wobłuki připóznał. WTH dóstach nimale połnje připóznate. Za tónle předmjet mam pak hišće na polu zežiwjenja dostudować. LaSuB­ so prócuje přidružnikow derje kwalifikować. W cyłku změju hišće šulskopraktiski wobłuk kaž tež matematiku studować. Za štyri lěta, tak so nadźijam, změju wšitke zakłady kaž wučer z direktnym studijom.

To rěka, zo wostanjeće tak dołho w dwělach, hač stanjeće so połnje připóznaty pedagoga?

T. Suchy: Ně, mój probowy čas běži hač do oktobra. Puć k připóznatemu wučerjej wotwisuje wot mojeho dalšeho wukubłanja a kak dołho wone traje. Čim spěšnišo dostuduju, ćim spěšnišo budu połnje připóznaty wučer.

Kotre wočakowanja zwjazujeće z wuče­rjenjom w Slepom?

T. Suchy: To prěnje je wjeselo, kotrež začuwam, swoju wědu šulerjam posrědkować. Zawěsće njebudźe stajnje lochko w studiju zdobytu wědu wuknjacym tak rozkłasć, zo tež wšitko rozumja. Dale so nadźijam, zo dale a wjace dźěći tam šansu­ wužiwa sej serbšćinu přiswojić – a to nic jenož w rěčnym předmjeće, ale tež w fachowym wobłuku. A nimo toho wjeselu so na rjane dožiwjenja ze šule­rjemi a kolegami. Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND