Prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy bě sezonu 2019/2020 po dočasnym kóncu na wosmym městnje w tabulce krajneje klasy zakónčiło. Wot 21. julija přihotuje so na nowu a zdobom pjatu sezonu w krajnej klasy, kotruž kónc tydźenja 5./6. septembra zahaja.

Stafla krajneje klasy budźe w přichodnej hrajnej dobje 16 mustwow wopřijimać. Tak přidruža so nimo postupnikow VfB Žitawa, ­Drohotka Ramnow a SV Sachsenwerk Drježdźany tež BSZ Sebnitz a SV We­senitztal krajnej klasy-wuchod. Na te wašnje Sakski koparski zwjazk ličbu ­mustwow we wšitkich štyrjoch krajnych klasach swobodneho stata wuruna. Hižo tydźeń do starta ligi přewjedu prěnje koło wo krajny pokal. W přihoće na nowu sezonu je nimo wjacorych testowych hrow tež zaso trainingowe lěhwo w pólskej Raszowje planowane.

FC Energija w Nowym Měsće hrała

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:
Regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz je wčera w Nowym Měsće přećelsku hru přećiwo tamnišemu krajnemu ligistej LSV Nowe Město nad Sprjewju 10:1 dobył. Wrota za hosći třělichu Felix Brügmann (11., 23., 31.), Marcel Hoppe (16., 16.), Felix Geisler (49., 51.), Niklas Geisler (50.), Jan Koch (66.) a Florian Brügmann (86.). Čestne wrota za hosćićela docpě před 576 přihladowarjemi Sebastian Tews (60.). Hłowny sudnik testoweje partije bě referee Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka Richard Hempel (třeći wotlěwa). Asistěrowałoj staj jemu serbska sudnica Sportoweho to­warstwa Radwor Lea Krječmarjec (druha woltěwa) a Jakob Holling. Na wobrazu staj nimo toho hišće kapitan FC Energije Florian Brügmann (nalěwo, Choćebuz) a kapitan hosćićela Sebastian Monik. Foto: Werner Müller

Dobre idejew nadběhu spóznajomne

srjeda, 22. julija 2020 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – FSV Kemnitz 1:3 (1:2)

Za domjacych zasadźeni: Schöne – Lešawa, Materna, Šewc, Budar, M. Matka, Gloxyn, Šołta, Rachel, G. Kurjat, M. Kurjat, K. Matka, Šiman, Ćěsla, Kobalc, Janca

Skónčnje běše tak daloko a koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki móžachu prěni raz po lockdownje zaso testowu hru přewjesć. Přeprosyli běchu sej mustwo z Kemnitza w Zhorjelskim wokrjesu. Wone hraja tohorunja we wokrjesnej wyšej lize, ale Hornjeje Łužicy a wobsadźi tam dobre štwórte městno. Jan Hrjehor je jako zastupnik hru měrnje sudźił.

ST Marijina hwězda ma noweho trenarja

wutora, 21. julija 2020 spisane wot:

Dokelž bě wjelelětny nazwučowar kopa­rjow ST Marijineje hwězdy Erwin Kleinmann swoje zastojnstwo złožił, trjebachu za nowu hrajnu dobu noweho šeftrenarja. Jeho zastupjer Bodo Pjetaš­ bě zwólniwy za tutón ćežki nadawk a je wotnětka prěni muž na ławce módro-žołtych. Tobias Nowak je so z nim rozmołwjał.

Knježe Pjetašo, wy sće potajkim nowy trenar­ prěnjeho koparskeho mustwa muži w Pančicach-Kukowje. Prošu Was so skrótka předstajić?

B. Pjetaš: Sym 49 lět stary a pochadźam poprawom z Pančic, bydlu pak nětko w Kamjencu. Mam tři dźěći. 21lětny Feliks hraje w prěnim mustwje ST Ma­rijineje hwězdy, 18lětna Nele pola žonow w Hlinowcu za bulom honi. Najmłódša, jědnaćelětna Lotta, so za kulowatu kožu docyła njezajimuje (so směje). Dźěłam w Drježdźanach jako nawoda twarskeho běrowa Axel Zwicker GmbH a sym wu­kubłany molerski mišter a swobodny twarski wěcywustojny. Mojej hobbyjej stej wudźenje a dart.

Sće sam tež kopar był, a sće dotal hižo jako trenar dźěłał?

W Budyskim sportowym kompleksu Humboltowy haj zahaji so wčera, póndźelu, 22. prózdninski koparski camp Energijowych a wodowych zawodow (EWB). Jednaćelka Budyskich EWB Andrea Ohm a zastupjerjo prezidija Budissy Budyšin su jón wo­tewrěli. 23 dorostowych koparjow z dźewjeć susodnych sportowych towarstwow tam nětko pjeć dnjow pod fachowym nawodom pjeć trenarjow Budissy zwučuje. Foto: Torsten Zettl

Po wotchadźe rutinjejow Roberta Mülle­ra (33) a Dimitara Rangelowa (37) započnje so nowy start prěnjeho koparskeho mustwa FC Energije Choćebuz z jasnje womłodźenej wobsadku. Ze spor­towym direktorom Sebastianom Königom je so Georg Zielonkowski rozmołwjał.

Hdyž přiběži mustwo na trening na sportnišćo, móžeš sej myslić, zo znaješ jenož hišće­ połojcu hrajerjow. Maće tójšto nowych a wosebje młodych mjezwočow.

S. König: Na haj, cyle tak to nětko tež zaso njeje. Nimo Nilsa Stettina a Patricka Storba smy tójšto młodych hrajerjow z našich rjadow do treninga wzali. Nětko 21lětny Mathis Lange je něhdyši hrajer dorosta FC Energije. Pola njeho chcemy hladać, kak so to wšo wuwije. Lange bě so mjenujcy w Burghausenje zranił. Z młodźiny A trenujetaj z prěnim mustwom Jeremy Postelt a Elias Bethke. Kelvin­ Lunga je potajkim jenički, kiž je dospołnje njeznaty. Wón je dotal pola Fortuny Köln hrał a chce so pola nas jako nadběhowar z probowym treningom za zrěčenje poručić.

Tež wo fairplay a respekt šło

wutora, 21. julija 2020 spisane wot:
Krótko do lětnich prózdnin dožiwi 22 dorostowych koparkow a koparjow mustwa TSV 1859 Wjernarjecy w starobje 8 do 11 lět wosebitu treningowu jednot­ku. Woni wobdźělichu so na koparskim campje něhdyšeho profija Renéja Tretscho­ka. Po tym zo bě wón loni w Kumwałdźe pobył, je wón nětko do Wjernarjec přijěł. W srjedźišću campa pak njestejachu jenož formy přihrawkow a koordinaciske zwučowanja, ale wosebje tež fairplay a mjezsobny respekt na hrajnišću. Foto: Simone Wagner

Njedawny prěni tribunowy běh Budyskeho lochkoatletiskeho sportoweho towarstwa Čerwjeno-běli 90 doby Jakub Čórlich (nalěwo)­ z Němcow před Romanom Měrćinkom (srjedźa) z Baćonja. Rodźeny Sernjančan Matijas Obst wobsadźi 10. městno. Pola­ žonow­ by Budyšanka Katja Žurec (naprawo) na dobyćerskim podesće najwyše stała. Mytowanje pak njejsu žane přewjedli. Na běhu wobdźěliło bě so pjeć žonow­ a pjatnaće muži. Jörg Stephan

Wuslědki (21.07.20)

wutora, 21. julija 2020 spisane wot:

Tabulce koparskeho dorosta Braniborskeje

E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla C Južna Braniborska

1. Brjazki/Zły Komorow II 8 60 : 10 22

2. Šejkow/Serchiń/Murjow 8 50 : 21 21

3. ST Doprědka Krynica 8 34 : 9 18

4. SSV Stara Darbnja 8 55 : 29 14

5. ST Rań 8 34 : 23 10

6. TSG Lubnjow 63 8 24 : 35 9

7. Lok Kalawa/ST Kalawa 8 27 : 59 6

8. HZ Großkmehlen/Frauendorf/Lindenau/Tettau 8 20 : 67 6

9. TSG Lubnjow 63 8 19 : 70 0

E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla D Južna Braniborska

1. VfB Lubuš 1912 8 89 : 12 24

2. FC Schradenland 8 66 : 20 21

3. HZ Sängerstadtregion II 8 50 : 22 18

4. HZ Grabin II 8 69 : 38 15

5. HZ Grabin 8 36 : 33 12

6. Módro-žołte Groźišćo 8 48 : 41 9

7. HZ Sängerstadtregion 8 49 : 40 6

8. ST Prusojo Wikow II 8 5 : 105 1

9. ST Natwar Oppelhain 8 14 : 115 1

Přeco hišće přesłapjeny

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:

Po wjacore tydźenje trajacej zdźeržliwosći smědźa koparjo FC Energije Choćebuz zaso zhromadnje trenować. To jim wočiwidnje wulke wjeselo wobradźa. Tež prezidenta Matthiasa Autha spokoja, zo je čas prózdnoty nětko nimo a zo su koparske zwjazki dalše daty za nowu hrajnu dobu přidźěłali. Z prěnim mužom FC Energije je so Georg Zielonkowski rozmołwjał.

Oficialnje bě rěč wo lěćnej přestawce, we woprawdźitosći pak to žana njebě …

M. Auth: Jasne, dołhi čas bjez hrow je sej­ tójšto sćerpnosće a zrozumjenja žadał­. Tu w domje pak smy jón derje zmištrowali. Nětko móžemy zaso z połnej energiju do wšědneho dnja hić.

Sće poprawom hišće wo wukóncu hraj­neje doby 2019/2020 přesłapjeni?

M. Auth: Sym sprawny, haj běch a sym přeco hišće přesłapjeny. Po rozsudźe, zo smě Lok Lipsk kwocientneho rjadowanja dla do relegaciskeju hrow, sym našemu konkurentej wjele zboža w mocyměrjenju z SC Verlom wupřał. Přeća pak njejsu pomhali. Lok wostanje w našej stafli a je nam dale chutny konkurent.

Kader FCE za nowu sezonu njeje hišće dospołny. Kak budźe so mustwo forměrować?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND