Krótkopowěsće (07.10.15)

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Skora za prezidenta wuzwoleny

Drježdźany. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) je nowy najwyši zastupnik zajimow sakskich komunow. Předsydstwo Zwjazka městow a gmejnow wuzwoli 55lětneho dźensa za prezidenta, kaž zwjazk zdźěli. Wón naslěduje wjelelětneho Budyskeho wyšeho měšćanostu Christiana Schramma. Skora je wot lěta 2006 šef Wojerowskeje radnicy.

Kable radšo do zemje kłasć

Berlin. Zo by protestam wobydlerjow přećiwo nowym hoberskim milinowodam ze sewjera do juha Němskeje zadźěwało, chcyło zwjazkowe knježerstwo nowe kable do zemje kłasć dać. Nimo toho maja so wobstejace trasy bóle wućežić. Tole je kabinet dźensa w Berlinje wobzamknył. Předewšěm Bayerska bě so nowym milinowodam raznje spjećowała.

Tójšto z bydlenjow kradnyli

Krótkopowěsće (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Dźiwinu ličili

Zhorjelc. Do wosebitych lisćinow su wodźerjo lokomotiwow na čarje mjez Hórnikecami a Zentendorfom ličili dźiwinu. Nimo toho su byli čitarjo slědow po puću, zo bychu namakali přechody dźiwiny. Z tutych dopóznaćow maja na tak mjenowanej delnjošleskej magistrali nastać přechody za dźiwinu. Tež nastróženske naprawy po pólskim přikładźe su planowane.

Rozmołwy wo reformaciji

Wostrowc. W mjezynarodnym zetkawanišću klóštra Marijiny doł we Wostrowcu wuměnjeja tuchwilu něhdźe 70 młodostnych ze sydom krajow mysle k reformaciji. Na konferency europskeje šulskeje syće wobdźěla so młodostni z Ita­lskeje, Letiskeje, Bosniskeje a Čěskeje. Wuskutki reformacije w tutych krajach su tema zetkanja.

Konferenca zakónčena

Krótkopowěsće (05.10.15)

póndźela, 05. oktobera 2015 spisane wot:

Oratorij „Žně“ zaklinčał

Budyšin. W połnej wobsadźenej Budyskej cyrkwi Naša luba knjeni předstaji Serbski ludowy ansambl wčera wječor oratorij „Žně“ Korle Awgusta Kocora, podpěrowany wot čłonow čěskeho chóra „Coro di Praga“. Solisća běchu ansamblowcy Elmira Yakhina, Mira Szary, Mikołaj Jan Walerych a Jae-Hyung Cho. Liana Bertók přewodźeše koncert na křidle.

Změja bórze noweho šefa

Budyšin. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) změje wot nowembra noweho jednaćela. Ze 40 požadarjow za městno su šesćoch na rozmołwu přeprosyli. W přichodnych dnjach chce dohladowarska rada hromadźe z towaršnikami wo nowym šefje rozsudźić. Kónc měsaca ma jasne być, štó jednaćelstwo MGO přewozmje.

157 studentow imatrikulowali

Krótkopowěsće (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Bamžej ruku dał

Pančicy-Kukow. We wobłuku putni­kowanja němskich wustawow maltezow do Roma pobychu tele dny tež sobudźěłaćerjo z Kamjenca, Kulowa a Worklec kaž tohorunja jich pacienća we wěčnym měsće. Wjeršk bě zawčerawšim generalna awdienca pola bamža Franciskusa. Z ruku postrowił je wón mjez druhim 75lětneho Dominika Pillera z Pančic-Kukowa.

Delnjoserbska nowostka za dźěći

Budyšin. „Wjasele we pśiroźe“ rěka kniha Erwina Hanuša – Hanocha, kotraž je njedawno w LND wušła. W 25 nowych basnjach wjedźe awtor dźěći z počasami po přirodźe, předstaja rostliny a zwěrjata našeje domizny. Cyle připódla posrědkuje młodym čitarjam nowe serbske wopřijeća. Zo by je kóždy zrozumił, su tež němske pře­łožki podate.

Nowe čisło „Naša Domowina“

Budyšin. Wo wažnych podawkach skutkowanja narodneje organizacije Serbow w zašłych měsacach informuje nowe čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina“. Mjez druhim informuja wo wotkryću tafle na załoženskim domje Do­mo­winy we Wojerecach, wo wobzamk­nje­njach zwjazkoweho předsydstwa kaž tež wo lětnim swjedźenju Sakskeje w Praze.

Krótkopowěsće (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Lorenc w sakskej stolicy čitał

Drježdźany. Knižnu premjeru noweje zběrki Kita Lorenca „Windei in der Wasserhose des Eisheiligen“ dožiwi wčera wječor we Drježdźanskim literarnym domje Villa Agustin něhdźe štyrceći lubowarjow lyriki, mjez nimi tež někotři Serbja. Tež z knihi „Der zweiseitige Beitrag/Wěsty dwustronski přinošk“, kotraž bě njedawno w LND wušła, awtor čitaše.

Filmy Nageloweje pokazali

Budyšin. Filmowy wječor w Budyskim Serbskim muzeju přiwabi wčera něhdźe 35 zajimcow. Pokazali su sydom krótkofilmow tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje. Z awtorku rozmołwješe so kuratorka festiwala dokumentariskeho filma DOK Leipzig a sekcije „Heimat – Domownja“ Choćebuskeho filmoweho festiwala dr. Grit Lemke z Berlina.

Nětko budźe žona twarić

Krótkopowěsće (30.09.15)

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Dar Maćicy Serbskeje za kapałku

Praha. Lěta 2004 běchu rotundu swjateho Wjacława w twarjenju Karloweje uniwersity na Małostronskim naměsće našli. Maćica Serbska dari 250 eurow za zachowanje tysac lět stareho twarskeho pomnika. Prěni raz je kapałka naspom­njena w swjatowjacławskej legendźe z 13. lětstotka. Wjace wo namakance na internetnej stronje nase-rotunda.cz

Łužiske myto kiwa

Choćebuz. Hospodarska iniciatiwa Łužicy­ WIL wupisa pjaty raz Łužiske myto za wědomostny transfer. Myto 10 000 eurow hódnoći kooperaciske projekty mjez předewzaćemi a wědomostnymi institucijemi Łužicy. Informaciske zarjadowanje k wubědźowanju přewjedźechu dźensa pola lońšeho dobyćerja, firmy BOSIG w Elsterwerda.

Pišćele změja dlěšu přestawku

Krótkopowěsće (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

DJV zasudźa nadpad

Berlin. Zwjazk žurnalistow Němskeje (DJV) namóc přećiwo žurnalistam na wčerawšej demonstraciji Pegidy w Drježdźanach zasudźa. „To je wohrožaca situacija“, praji rěčnik DJV Hendrik Zörner powěsćerni­ dpa. Wčera wječor běchu nje­znaći přiwisnicy „Patriotiskich Europjanow přećiwo islamizowanju nawječora“ jednomu žurnalistej z pjasću do mjezwoča bili a dalšeho kopali.

Woža kontejnery do Němskeje

Praha. Čěska republika je „wulkomóc“ na polu produkcije kontejnerow, kotrež hodźa so jako bydlenske module zestajeć. Lětnje twarja zawody kraja 25 000 ekse­mplarow. 90 procentow z nich woža do Němskeje. Tuchwilneje žołmy ćěkancow dla su tajke bydlenske kontejnery jara­ požadane – je pak wobćežne, jich produkciju dale rozšěrić.

Nowe wjednistwo

Krótkopowěsće (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Myto Mättiga spožčili

Kamjenc. We wobłuku swjatočneje Božeje słužby su wčera w Kamjencu lětuše Myto Gregoriusa Mättiga spožčili. Přijała je myto lětsa stawiznarka Ariane Bartkowski. Absolwentce Kamjeničanskeje techniskeje uniwersity přepodachu 1 200 eurow za jeje doktorske dźěło. W nim wěnuje so wona wuznamej alchemije w 16. lětstotku.

Statne rěčnistwo přepytuje

Wolfsburg. Braunschweigske statne rěčnistwo je po wjacorych zapodatych skóržbach w zwisku z aferu manipulowaneho wotpłuna přepytowanske jednanje přećiwo wotstupjenemu nawodźe awto­twarca Volkswagen Martinej Winterkornej zahajiło, kaž dźensa zdźělichu. Ćežišćo přepytowanja je wumjetowanje wobšudnistwa dla.

Klima zaso trochu lěpša

Drježdźany. Wobchodna klima wuchodoněmskeho hospodarstwa je so w septembru trochu polěpšiła. Wot instituta Ifo woprašane předewzaća swoje wokomiknite połoženje kaž tež wuhlady do přichoda zaso lěpje posudźuja. To potrjechi hospodarst­wo runje tak kaž wikowanske předewzaća. Ifo złožuje so na informacije 1 200 wuchodoněmskich předewzaćow.

Krótkopowěsće (25.09.15)

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Elikowski-Winkler wuzwoleny

Berlin. Nowy předsyda Iniciatiwy noweje hudźby (INM) je Sebastian Elikowski-Winkler. Čłonojo třěšneho zwjazka Berlinskeje swobodneje hudźbneje sceny wuzwolichu serbskeho komponista srjedu z 85 procentami hłosow. Lětuši lawreat Spěchowanskeho myta Ćišinskeho nětko Berlinskich swobodnych hudźbnikow dwě lěće oficialnje zastupuje.

Ryćer Rüdiger so nawróći

Jablonec nad Nisou. Radnica w čěskim Jablonecu nad Nisou chcyła na Hornim naměsće studnju z postawu ryćerja Rüdigera natwarić. Figuru Nibelungenskeho rjeka běchu po Druhej swětowej wójnje jako němski element wotstronili. 1968 kupi ju bayerska gmejna Neugablonz. Nětko planuja w Jablonecu znajmjeńša kopiju wuměłskeje twórby.

Gabriel za lěpši poměr k Ruskej

Krótkopowěsće (24.09.15)

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Mjeńšinowa rada dźesać lět

Berlin. Dźesaćlětne wobstaće swjeći dźensa w Berlinje mjeńšinowa rada. W srjedźišću rozmołwow zastupjerjow štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje, Frizow, Danow, Sintow a Romow kaž tež Serbow, z politikarjemi a ze społnomócnjenym knježerstwa za mjeńšiny Hartmutom Koschykom (CDU) steješe politiske sobupostajowanje mjeńšin na zwjazkowej runinje.

Přihotuja „hłownu wólbnu“

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc hotuje so na hłownu wólbnu zhromadźiznu, 13. nowembra we Wotrowje, kaž župne předsydstwo wčera w Chrósćicach rozsudźi. Na „hłownej“ chce­dźa tři nowe towarstwa z něhdźe sto čłonami přiwzać. Přichodne zarjadowanje župy budźe 27. oktobra zetkanje wjesnych chronistow w Chrósćicach.

„Čěski přistaw“ přećehnje

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND