Policija (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Wobruče fuk

Jaseńca. Njeprošeny wopyt měješe minjene tydźenje ratarski zawod w Jaseńcy w Kubšiskej gmejnje. Kaž hakle spočatk tydźenja pytnychu, běchu so tam njeznaći minjeny měsac zadobyli a dohromady 16 wobručow ratarskeje mašiny pokradnyli. Zawodej nasta něhdźe 3 200 eurow wěcneje škody.

Křesło so zhubiło

Wojerecy. W nocy na wutoru běchu nje­znaći we Wojerecach po puću. Z chódby wjacebydlenskeho domu pokradnychu woni křesło. Te bě 72lětna wobydlerka před bydlenje stajiła, dokelž chcyše je ponowić dać. Swětłobrune kožane křesło bě po informacijach rentnarki něhdźe 200 eurow hódne.

Policija (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Bjez dowolnosće z awtom po puću

Budyšin. Dokelž při wotbočenju z Wo­jerowskeje na Schliebenowu swoje jěz­dźi­dło wokomik w horšći njeměješe, je 20lětny wodźer BMWja póndźelu w Budyšinje policiji napadnył. Jako zastojnikaj za nim jědźeštaj, stupi młody muž na płun a spyta do směra na Židow a Ćemjercy ćeknyć. Na Ćemjerčanskim puću jeho skónčnje zadźeržeštaj. Tam so wukopa, zo 20lětny scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe. Nimo toho namakachu w jeho awće titku z běłej maćiznu. Dro­gowy test pola njeho pak bě negatiwny.

Policija (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Awta a sćěny pomórali

Běła Woda. Swoju „wuměłsku žiłku“ na polu grafitow su njeznaći minjeny kónc tydźenja na wjacorych městnach w Běłej Wodźe zjawnosći předstajili. Žadyn dobry wothłós pak móranja cuzych našli njejsu. Woni měrjachu so na štyri wosobowe awta a zawostajichu na nich njedefinujomne znamjenja. Tajke wuhladachu wobydlerjo tež na sćěnach wjacorych bydlenskich domow. Cyłkowna škoda njeje hišće zwěsćena.

Policija (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Hospodliwosć znjewužiwał

Budyšin. Trochu hinaše měnjenje wo hospodliwosći měješe w nocy na sobotu 47lětny muž w Budyšinje, kiž bě pola 28lětneho na wopyće. Wosrjedź nocy je wón hosćićelej 80 eurow z móšnje kaž tež jeho kluče za chěžne, bydlenske a pinčne durje pokradnył. Nimo toho přiswoji sej awtowy kluč a bórze na tež šěry Seat Leon. Dohromady načini hósć něhdźe 3 600 eurow škody.

Policija (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Smě dwaj měsacaj nóžkować

Njebjelčicy. Hač šoferojo maksimalnu spěšnosć 70 km/h dodźerža, je policija srjedu na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic kontrolowała. Wot 2 000 jězdźidłow bě 134 přespěšnych. Najnuznišo měješe VW z Budyskim čisłom, pola kotrehož naměrichu 135 km/h. Za šofera woznamjenja to pokuta 440 eurow, dwaj měsacaj nóžkować a dwaj dypkaj.

Policija (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Hodowna nakup fuk

Wojerecy. Swojimaj wočomaj wěrić nochcyše wobydler wjaceswójbneho domu na Wojerowskej Hufelandowej wutoru připołdnju, jako w swojej pincy za prawym hladaše. Tam dyrbješe 63lětny zwěsćić, zo běchu so njeznaći zadobyli a so z jeho składow posłužowali. Kaž wón policiji zdźěli, pobrachowaše w mróžaku jeho hodowna nakup, mjez druhim kače nóžki, butra a hromak. Škodu trochuje na něhdźe 200 eurow.

67 km/h přespěšnje jěł

Budyšin. W Hodźiju, na awtodróze A 4 a w Hornjej Kinje je policija zawčerawšim spěšnosć měriła a dohromady 8 200 jězdźidłow kontrolowała. Njesławny rekord docpě na awtodróze VW z Drježdźanskim čisłom, kotryž bě město dowolenych 120 ze 187 km/h po puću.

Policija (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Žonam pjenjezy wulišćić spytali

Běła Woda. Njeznaći wobšudnicy su zawčerawšim popołdnju w Běłej Wodźe spytali, třom staršim žonam přez telefon pjenjezy wulišćić. W jednym padźe cuza žona rentnarce něšto wo strowotniskej nuzowej situaciji powědaše, w tamnymaj padomaj wudawaše so wona jako po­zdatna wnučka, kotraž chcyła „wowku“ wo pjenjezy prosyć. Wšitke tři rentnarki w starobje 82 do 88 lět su pak prawje reagowali, telefonat přetorhnyli a policiju zazwonili.

Policija (27.11.18)

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Młodemu mužej pomhali

Wojerecy. Dokelž bě zawčerawšim wječor krótko do połnocy blisko zahrodnišća při zwjazkowej dróze B 96 we Wojerecach wołanje wo pomoc słyšała, informowaše žona policiju. Ta tam za prawym pohladny a namaka zymu mrějaceho 28lětneho muža. Wón zastojnikomaj powědaše, zo bě w swojim zahrodowym domčku spał, jako so njeznaći tam zadobychu a jemu něšto mjezwoči pryskachu. 28lětneho dowjezechu na to do chorownje. Nětko pyta policija swědkow, kotřiž su njedźelu wječor něšto podhladneho wobkedźbowali. Pokiwy přijimuje pod telefonowym čisłom 03571/ 46 50.

Policija (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Elektrokolesy pokradnyli

Wojerecy. Dokelž su z elektromotorom podpěrane kolesa jara woblubowane, so tež paduši často na tajke měrja. We Wojerecach su nětko njeznaći hnydom dwě elektrokolesy z pincy wjaceswójbneho domu pokradnyli a so z nimaj zhubili. Škoda wučinja něhdźe 4 000 eurow.

Policija (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Wobruče rozkłóli

Ćichońca. Při kontroli na ležownosći firmy w Ćichońcy pola Budyšina dyrbješe sobudźěłaćer wěstotneje słužby zawčerawšim njeskutk zwěsćić. Njeznaći běchu wobruče šěsć transporterow paketoweje słužby rozkłóli. Dohromady skóncowachu woni 19 kolesow. Ryzy wěcna škoda wučinja wjace hač 3 000 eurow. Nimo toho drje je nazajtra tójšto ludźi w Budyšinje a wokolinje podarmo na skazany paket čakało.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND