Policija (24.04.19)

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Škitny srědk wuběžał

Tři Hwězdy. Při wobchadnym njezbožu traktora je so wčera w Třoch Hwězdach jeho připowěšak zwróćił. Na připowěšaku bě 1 500 litrow rostlinskeho škitneho srědka, kotrež na kromje dróhi spěšnje wuběžachu. Wjace hač 50 wohnjowych wobornikow chwataše na pomoc, mjez druhim škitna skupina wokrjesa. Ju pak hižo njetrjebachu, dokelž po zwěsćenju wobswětoweho zarjada z wuběžaneje maći­zny žadyn strach njewuchadźa.

Policija (23.04.19)

wutora, 23. apryla 2019 spisane wot:

Alkohol wina był

Trjebin. Zo tež z chorobnym stołom pod wliwom alkohola jězdźić njesměš, wě nětko 47lětny muž, kiž bě z tajkim pomocnym srědkom jutrowničku wječor na kolesowanskej šćežce mjez Trjebinom a Běłej Wodu po puću. Tam zajědźe wón najprjedy do přirowa a by so na to nimale na jězdnju dóstał. Přiwołanym zastojnikam napadny, zo bě wón po wšěm zdaću alkohol pił. Pola 47lětneho naměrichu 2,12 promilow alkohola w kreji.

Policija (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Paduch předawarja kusnył

Běła Woda. Blešu palenca je młody muž zawčerawšim w Běłowodźanskej kupnicy na Berlinskej dróze bjez płaćenja sobu wzać chcył. Předawar to pytny a jeho zadźerža. Při tym jemu paduch do ruki kusny. Přiwołani policisća 19lětneho skónčnje zajachu. Pola njeho naměrichu 2,78 promilow alkohola w kreji. Wón změje so nětko rubježniskeho padustwa dla zamołwić.

Policija (17.04.19)

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:

Tobołku pokradnył

Wojerecy. Krótki wokomik njekedźbliwosće je zawčerawšim dopołdnja njeznaty we Wojerecach wužił a žonje ručnu tobołku pokradnył. 73lětna bě ju po nakupowanju při nakupowanskim wozyčku wisajo wostajiła a tobołku jeno skrótka njewobkedźbowaše. Na to bě paduch čakał, hrabny tobołku a so zminy. Tak zhubichu so kreditne kartki, wupokazy a jězbna dowolnosć rentnarki kaž tež třicyfrowa suma pjenjez. Kriminalna policija nětko za paduchom pyta.

Policija (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Paduši ćežku techniku wužiwali

Bart. 500 kilogramow ćežku zhusćensku mašinu su njeznaći minjeny kónc tydźenja z twarnišća w Barće pokradnyli. Dokelž bě wona mjez bagrowymi łžicami takrjec zatłusnjena, drje wužiwachu paduši ćežku techniku. Policija pyta swědkow, kotřiž su něšto wobkedźbowali.

Policija (15.04.19)

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Paducha lepili

Rakecy. W nocy na njedźelu wołaše wobydlerka policiju do Rakec. Ze susodneho rěznistwa bě wona něšto podhladne słyšała a tukaše na to, zo bě so něchtó zadobył. A měješe prawje. Dźakowano jeje pomocy lepichu zastojnicy w rězni­stwje 39lětneho muža, kiž bě w předa­wanišću rěznistwa hižo wjacore kasy zwočinjał a 20 000 eurow škody načinił.

Policija (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Konop plahowałoj

Běła Woda. W bydlenjomaj dweju muži w starobje 39 a 43 lět w Běłej Wodźe a Krušwicy je policija zawčerawšim 50 konopjowych rostlin resp. něšto stow gramow marihuany namakała. Bórze ­na to lepichu podhladneju při předawanišću zakuskow w Derbnje a jeju zajachu. Tež w awće měještaj wonaj drogi. 43lětneho je sudnik wčera do přepytowanskeje jatby tyknył, přećiwo 39lětnemu tohorunja přepytuja.

Policija (11.04.19)

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Paduchow na awtodróze dosahnyli

Budyšin. Spěšnje wuslědźili su policisća zawčerawšim wječor padustwo na Budyskej Stieberowej. Tam běštaj mužej w starobje 29 a 32 lět we wobchodźe wjacore bleški parfima w hódnoće 130 eurow pokradnyłoj a jón wopušćejo alarm zawiniłoj. W swojim Opelu ćěkaštaj wonaj do směra na awtodróhu A 4, wjacore policajske awta smalachu za nimaj. Při wotbóčce Niederseifersdorf skućićelow skónčnje zadźeržachu. W jeju awće namakachu zastojnicy wšitke parfimowe bleški, nóž a trašawku. Nimo toho so při drogowym tesće wukopa, zo bě šofer najskerje drogi brał. Rubiznu, nóž a pistolu policisća sćazachu. Wo wšitko dalše stara so nětko kriminalna policija.

Policija (10.04.19)

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Šulerjo wopiteho lepili

Wulke Ždźary. Zhromadnje ze šulerjemi je policija zawčerawšim před Wulkoždźarowskej Zakładnej šulu spěšnosć awtow měriła. Z 21 kontrolowanych šoferow běchu štyrjo přespěšni. Mjez nimi bě 60lětny wodźer Citroëna, kiž wosom km/h přespěšnje nimo šule jědźeše. Bóle grawěrowace hač tele přeńdźenje pak bě, zo měješe muž napadnu alkoholowu chorhojčku. Pola njeho naměrichu 1,64 promilow alkohola w kreji, a to hižo w 7.30 hodź. Jeho jězbna dowolnosć je wězo fuk.

Policija (09.04.19)

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Wohenje zamiškrili

Budyšin. Najskerje přewjele wólneho časa mějachu zawčerawšim njeznaći w Budyskej Strowotnej studni. Kaž policija rozprawja, su woni na štyrjoch městnach na kóncu Otta Nageloweje woheń na suchej lěsnej pódźe zamiškrili a nimo toho spytali štom zapalić. Za to wužiwachu grilowy zapalak. Na zbožo žana wjetša škoda nastała njeje. Přiwšěm so kriminalna policija z padom nětko zaběra.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND