Policija (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Pokradnjene koleso spóznał

Běła Woda. W nocy na minjenu njedźelu běchu njeznaći w Běłej Wodźe mountainbike typa Bulls pokradnyli. Njedźelu dopołdnja jědźeše přiwuzny škodowaneho do pólskeje Łęknicy, zo by tam tankował. Krótko za hraničnym mostom wuhlada wón štyrjoch młodostnych z kolesom. Hnydom wón čorno-běło-zelene jězdźi­dło spózna a hólcow narěča. Ći nablaku ćeknychu a koleso ležo wostajichu. Po dorěčenju z pólskej policiju je swědk sobu domoj wza a wobsedźerjej přepoda. Policija pad dale přepytuje.

Policija (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Drohej kolesy pokradnyli

Ochranow. Na Lubijskej dróze w Ochranowje wutorhnychu njeznaći w nocy na sobotu lěsycu před wukładnym woknom wobchoda za kolesa a zadobychu so na to do předawanišća. Tam pokradnychu najdróšej kolesy typa „Müsing Petrol“ w cyłkownej hódnoće něhdźe 7 000 eurow. Wěcna škoda, kotruž při zadobywanju načinichu, wučinja dalše 3 000 eurow. Policija nětko na to kedźbuje, štóž je z kolesom mjenowaneje marki po puću.

Policija (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Na S 100 přespěšni byli

Prěčecy. Tež mnozy Serbja wužiwaja statnu dróhu S 100, zo bychu so na přikład do Budyšina na dźěło dóstali, a jědu přez Prěčecy. Tam je policija zawčerawšim dopołdnja spěšnosć měriła. W dobrych třoch hodźinach je něhdźe 400 awtow nimo kontrolneho městna jěło. Z nich bě 24 přespěšnych. Wosebje nuzne měješe wodźer Opela z Kamjenskim čisłom. Při dowolenych 50 kilometrach na hodźinu lepichu jeho ze 84 km/h.

Policija (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Do kupjele so zadobyli

Kulow. Kupać drje so nochcychu, ale po wšěm zdaću pjenjezy kradnyć chcychu njeznaći minjene dny w Kulowskej lěsnej kupjeli. Zawčerawšim rano dyrbjachu tam zwěsćić, zo bě so něchtó do kasy při zachodźe kaž tež do předawanskeho kioska zadobył a w nimaj wšitko přepytał. Kelko škody su načinili, njeje hišće doskónčnje zwěsćene.

Policija (15.08.18)

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Po kolijach do města chcył

Kubšicy. Štož njeje druhdźe na swěće žadyn problem, w Němskej dawno hišće dowolene njeje. To drje njewědźeše Indičan, kiž zawčerawšim po železniskich ­kolijach z Kubšic do směra na Budyšin nóžkowaše. Muža lepichu zastojnicy zwjazkoweje policije blisko železniskeho přechoda w Rabocach. 26lětneho dyr­bjachu powučić, zo njejsu železniske kolije pućowanska šćežka. Na zbožo so młodemu mužej ničo stało njeje, při­wšěm dyrbjachu policisća přizjewjenje wupisać. Zo njeby Indičan znowa na ideju přišoł so po kolijach do směra na Budyšin orientować, su jeho zastojnicy po zwjazkowej dróze B 6 hač na kromu Budyšina dowjezli.

Policija (14.08.18)

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Susod wina njebył

Hbjelsk. Wuhladawši w haće na swojej ležownosći mortwej rybje wołaše wobydler Hbjelska njedźelu dopołdnja policiju, dokelž tukaše, zo bě susod snano škódnu maćiznu do hata kidnył. Zastojnicy tuž proby wody sobu wzachu. Ničo pak na to njepokazowaše, zo móhł susod z tymle „padom“ něšto činić měć. Jako wobsedźer mjenujcy wjace powětra do hata wjedźeše, běchu ryby nadobo widźomnje agilniše. Dwěmaj bě w ćopłej wodźe po wšěm zdaću kislik wušoł.

Policija (13.08.18)

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Haruja a myla nócny měr

Budyšin. Hižo wot spočatka lětnich prózdnin so w Budyšinje na naměsće před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom wšědnje wjetše skupiny ludźi zhromadźuja a tam haruja. W nocomaj na minjenej pjatk a sobotu zwěsćichu tam stajnje něhdźe 40 wosobow, kotřiž nócny měr bliskich wobydlerjow z haru a hudźbu mylachu. Přiwołana policija zwěsći identitu zwjetša młodych ludźi. Pola někotrych z nich namakachu snadne mnóstwo drogow. Tohodla kaž tež nje­dodźerženja nócneho měra dla změja so woni nětko disciplinarisce zamołwić. Hakle wokoło třećeje hodźiny zaćahny na naměsće před NSLDź zaso měr. Wróćo wostachu rozbite bleše a dalše par­tyjowe wotpadki. Za wobydlerjow bliskich by­dlenskich domow woznamje­njeja nócne hejsowanja přiběrace poćeženje, čehož­dla woni wobstajnje policiju in­formuja.

Policija (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

W prózdnej kupnicy so paliło

Wojerecy. Na Hasy měra we Wojerecach dyrbjachu wčera kameradojo tamnišeje powołanskeje wohnjoweje wobory ně­hdźe w 17 hodź. w prózdnej kupnicy wosrjedź města woheń hašeć. Hižo před tydźenjomaj bě so tam paliło. Byrnjež so z twarjenja chětro kuriło a płomjenja sapali, móžachu je wobornicy w běhu dweju hodźin zhašeć. Po zdaću je woheń něchtó zamiškrił.

Do kontejnera so zadobyli

Njebjelčicy. W Njebjelčicach su njeznaći zawčerawšim w nocy z twarskeho kontejnera rjećazowe piły a njebozowe mašiny w hódnoće 2 000 eurow pokradnyli.

Policija (09.08.18)

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Izolowanje domskeho zhašeli

Porchow. W Porchowje je so wčera w nocy na Nakromnym sydlišću izolowanje domskeho paliło. Něhdźe štyri kwa­drat­nych metrow styropora steješe w płomjenjach. Kameradojo Porchowskeje wohnjoweje wobory woheń zhašachu.

Dźěłaćer granatu našoł

Slepo. Při kopanskich dźěłach je dźěłaćer w Slepom na Grodkowskej dróze wutoru připołdnju granatu z druheje swětoweje wójny našoł. Specialisća ju wotwjezechu.

Policija (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Lawba so wotpaliła

Šěrachow. Na Winterbergskej w Šěrachowje je so wčera popołdnju lawba paliła­. Torhaceho wětřika dla wobsteješe strach, zo płomjenja na susodne ležownosće přeskoča. Tomu pak zamó něhdźe 50 kameradow dobrowólnych wohnjowych woborow mjez druhim ze Šěra­chowa, Korzymja, Rozwodec a Chróstawy kaž tež Budyskeje powołanskeje wobory zadźěwać. Lawba so přiwšěm wotpali.

W lěsu woheń hašeli

Njedźichow. Wohnjowe wobory z Nje­dźi­chowa a wokoliny su wčera popo­ł­dnju při S 92 w lěsu mjez Njedźichowom a Lěsku (Lieske) woheń hašeli. Płonina ně­hdźe 100 króć 50 metrow pak bu zničena.

nawěšk

nowostki LND