Policija (14.12.17)

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Po njezbožu ćeknył

Budyšin. Na parkowanišću při kupnicy w Budyskej Strowotnej studni je zawčerawšim wodźer Hondy do Seata prasnył a na to prosće dale jěł. Swědkojo to wobkedźbowachu a zdźělichu policiji awtowe čisło. Zastojnicy na to zawinowarja doma we Wulkej Dubrawje wopytachu a zwěsćichu, zo bě 64lětny alkohol pił. To drje wón přizna, alkoholowy test pak wotpokaza. Nětko dyrbja zwěsćić, hač bě muž hižo za čas njezboža natutkany.

Policija (13.12.17)

srjeda, 13. decembera 2017 spisane wot:

„Wubědźowanje“ ze sćěhami

Wóspork. Dypk w Flensburgu a 80 eurow pokuty su wuslědk tak mjenowaneho „elefantoweho wubědźowanja“, kotrež bě policija zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Wósporka wobkedźbowała. Přesćahowace nakładne awto trjebaše dlěje hač minutu, zo by po dołhosći jednoho kilometra nimo druheho Lkw-ja jěło. Policisća wodźachu 29lětneho šofera na přichodne parkowanišćo, hdźež jemu tónle zmylk rozłožichu. Wón by mjenujcy jenož přesćahnyć směł, by-li dosć wulku spěšnosć měł. Fachowcy wuchadźeja z toho, zo měło přesćahowace awto znajmjeńša 20 km/h spěšniše być.

Policija (12.12.17)

wutora, 12. decembera 2017 spisane wot:

Přepytuja bijeńcu na „plaće“

Budyšin. K namócnemu rozestajenju dóńdźe minjeny pjatk wječor na Budyskich Žitnych wikach. Tam je alkoholizowany 18lětny młodymaj mužomaj w starobje 17 a 21 lět mjezwoči bił. Tole roznjese so spěšnje po socialnych syćach, hdźež bě rěč wo lěwicarjach a prawicarjach. Kaž policija wuslědźi, steještej sej na „plaće“ skupinje napřećo, kotrejž přisłušatej po wšěm zdaću politisce lěwemu a prawemu spektrumej. Wjacore wosoby běchu alkoholizowane. Policiju přiwo­łachu w 21.30 hodź. Jako pak ta přijědźe, běchu so wšitcy zminyli. Jeničce třoch swědkow a sobudźěłaćerja wěstotneje słužby móžachu zastojnicy zwěsćić. 18lětny podhladny skućićel so pozdźišo na policajskim rewěrje přizjewi. Nětko přepy­tuja, hač ma rozestajenje woprawdźe politiski pozadk. Za to pytaja móžnych swědkow.

Policija (11.12.17)

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Pokradnjene awto so paliło

Lešawa. W nocy wot pjatka na sobotu je so w Lešawje blisko Haslowa BMW palił. Po tym zo bě někajki wubuch słyšała, spěchaše 59lětna k awtu, z kotrehož so hižo sylnje kurješe a kotrež so na to za­pali. Wohnjowi wobornicy płomjenja zhašachu. Žonu dyrbjachu zajědojćenja kura dla do chorownje dowjezć. Po slědźenjach policije so wukopa, zo bě něchtó BMW pjatk w Biskopicach pokradnył.

Třo ćežkozranjeni

Słona Boršć. Jako chcyše wodźer nakładneho awta sobotu dopołdnja pola Słoneje Boršće ze S 106 na awtodróhu wotbočić, wón napřećo přijěducy Renault přewidźa. Dóńdźe k zražce, při kotrejž so třo we wosobowym awće ćežko zranichu.

Policija (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Dnjowe dochody fuk

Wojerecy. Přez pódlanske durje bě so wčera rano njeznaty do Wojerowskeho hosćenca zadobył. Tam hrabny sej na tejce ležacu móšnju z dnjowymi dochodami a so zaso zhubi. 53lětny mějićel hosćenca trochuje škodu na 760 eurow.

Policija (07.12.17)

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Wjele škody načinili

Wojerecy. Po wšěm zdaću z prózdnymaj rukomaj woteńdźechu paduši, kotřiž běchu­ so w nocy na srjedu do wobchodneho twarjenja we Wojerecach zadobyli. Tam łamachu so do dweju praksow a kenclije, hdźež wšitke kamory a pisanske blida přepytachu. Do dalšeho běrowa so zadobyć pak so jim njeporadźi. Po prěnjej kontroli drje mějićeljo zwěsćichu, zo njeznaći ničo pokradnyli njejsu, za to pak nasta dohromady něhdźe 10 000 eurow wěcneje škody.

Policija (06.12.17)

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:

Njezbožo na křižowanišću

Budyšin. Třo zranjeni su wuslědk wobchadneho njezboža dźensa rano w Budyšinje. Wodźer Škody bě něhdźe w 7.30 hodź. z Mukoweje přijěł a chcyše Walsku přeprěčić. Při tym njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Volvo a do njeho zrazy. Volvo bu na napřećiwnu jězdnju sunjeny a zrazy tam do Fiata. Do toho zajědźe naposledk hišće Honda, kiž za Fiatom jědźeše.

Policija (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Drohe awto pokradnył

Zhorjelc. Wosobowe awto typa Mercedes w hódnoće něhdźe 100 000 eurow je 26lětny muž zawčerawšim popołdnju w Bochumje pokradnył. Kaž GPS-system awta wobsedźerjej přeradźi, bě jězdźidło wčera dopołdnja do směra na Zhorjelc po puću. Při hraničnym přechodźe dyrbješe Mercedes zastać, štož policija wuži a paducha zaja.

Policija (04.12.17)

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:

Paducha lepili

Brěžki. Na Brěžkowskim přemysłownišću zwěsćichu w nocy na njedźelu, zo bě tam něchtó kable a metalowe dźěle přihotował, zo by je pokradnył. Bórze na to lepichu 26lětneho muža, kiž započa sej wšo do swojeho awta pakować. Jeho nachwilnje zajachu.

Policija (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Alfa Romeo najspěšnišo smalił

Šešow. Na zwjazkowej dróze B 96 při wotbóčce do Šešowa je policija tele dny spěšnosć měriła. Z něhdźe 600 kontrolowanych je 18 šoferow dowolenu spěšnosć 70 km/h překročiło. Njesławny rekord docpě Alfa Romeo z Wojerowskim čisłom. Te smaleše tam ze 129 km/h. Wuslědk za jeho wodźerja rěka: 240 eurow pokuty, dwaj dypkaj a měsac nóžkować.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND