Policija (13.09.17)

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Připowěšak so zesamostatnił

Wojerecy. Njewšědne wobchadne nje­zbožo sta so zawčerawšim we Wojerecach. Tam bě 69lětny ze swojim wosobowym awtom typa Mitsubishi a z připowěšakom po puću. Na Weinertowej pak so připowěšak nadobo wot awta pušći a zrazy do sćežora nadróžneho wobswětlenja. Na zbožo so nichtó zranił njeje, škoda pak wučinja 250 eurow.

Policija (12.09.17)

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Bošecy. Wobchadne njezbožo stało je so wčera popołdnju na statnej dróze S 111 při wotbóčce do Bošec. Nakładne awto chcyše tam hłownu dróhu přeprěčić, šofer pak njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Fiat. Jeho wodźerka njemóžeše hižo sčasom borzdźić a zrazy do nakładneho awta. Žonu dyrbjachu z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć.

Policija (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Z městna njezboža pěši ćeknyła

Minakał. 34lětna žona bě we wčerawšich rańšich hodźinach mjez Minakałom a Lipičom po puću, jako ze swojim Suzukijom z jězdnje zajědźe a do štoma prasny. Zraniła drje so šoferka njeje, na awće pak nasta­ něhdźe 10 000 eurow škody. Žona městno njezboža na to pěši wopušći a nóžkowaše domoj. Tam ju policija pozdźišo wuslědźi. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo wšak měješe wona 1,84 promilow alkohola w kreji.

Policija (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Dobroćiwosć žony znjewužiwał

Wojerecy. Kaž policija hakle nětko zhoni, je njeznaty minjenu sobotu dobroćiwosć 84lětneje žony we Wojerecach znjewu­žiwał. Wón bě pola rentnarki klinkał a ju wo pomoc prosył. Žona pušći jeho do bydlenja a krótki wokomik njekedźbowaše. W tym času hrabny sej cuzy z dweju móšnjow dwucyfrowu sumu pjenjez a twochny.­

Policija (07.09.17)

štwórtk, 07. septembera 2017 spisane wot:

Radšo kradnyć šli hač do šule

Budyšin. Mjeztym zo druzy w šuli sedźa a wuknu, su třo młodostni w Budyšinje zawčerawšim dopołdnja kradnyć šli. Swědk lepi padušnu trójku w starobje 14 do 17 lět, jako woni z podlěšenskim kablom a z grilowanskim wuhlom přez płót zahrodnišća při Nowoměšćanskej dróze zalězechu. Muž zawoła policiju, kotraž młodostnych w bliskosći dosahny. Po tym zo běchu zastojnicy jich perso­nalije zwěsćili, přepodachu hólcow staršim. Kotre konsekwency to doma měješe, bohužel­ znate njeje. Policija pad dale přepytuje.

Policija (06.09.17)

srjeda, 06. septembera 2017 spisane wot:

Pjenjezy namakała a wotedała

Słona Boršć. To drje je sej najskerje kóždy hižo raz přał, njejapcy wulku sumu pjenjez namakać. Što pak z njej činiš? A što je z tym, kiž je pjenjezy zhubił? To je so zawěsće tež sprawna sobudźěła­ćerka awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica-sewjer zawčerawšim wječor prašała. Wona informowaše policiju wo tym, zo je kabat z wupokazami a 2 000 eurami namakała. Zastojnicy awtodróhoweho policajskeho rewěra dokumenty přepruwowachu a wobsedźerja wuslědźichu. Muž bě wulce zbožowny a so wjeseleše, zo je žona tak sprawna była. Swoje wobsydstwo smě sej nětko na policajskim rewěrje wotewzać.

Policija (05.09.17)

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Motorske do busa zrazyło

Kamjenc. Na Połčničanskej dróze w Kamjencu je wčera wječor k wobchadnemu njezbožu mjez busom a motorskim dóšło. Hdźež dróha na Böhnischowym naměsće nahle naprawo wotboča, zajědźe motorski na lěwy bok jězdnje a zrazy frontalnje do napřećo přijěduceho busa. Dwě wuchowanskej awće a nuzowy lěkar so wo zranjeneho wodźerja motorskeho starachu. Na městnje njezboža je jenož 30 km/h dowolenych. Połčničanska dróha je jedna z wažnych hasow Lessingoweho města z tójšto wobchadom.

Policija (04.09.17)

póndźela, 04. septembera 2017 spisane wot:

Po ćežkej zražce zemrěła

Rakecy. Při ćežkim wobchadnym njezbožu na zwjazkowej dróze B 96 je 52lětna wodźerka Opela wčera dopołdnja na kromje Rakec žiwjenje přisadźiła. Z Kamjeneje přijěducy bě žona ze swojim awtom z dotal njeznateje přičiny na prawy bok dróhi a tam frontalnje do štoma zajěła.

Policija (01.09.17)

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:

Wupite piwo njezapłaćił

Wojerecy. Na cyle klewerne wašnje chcyše tele dny muž we Wojerecach blešku piwa darmotnje wupić, njebě pak z kedźbliwosću swědka ličił. W kupnicy na Lipjecskim naměsće je sej muž blešku wočinił a ju hnydom mjez polcami wupił. Tole pak swědk wobkedźbowaše. Jako chcyše lačny nimo kasy hić, bjez toho zo by zapłaćił, informowaše swědk policiju. 57-lětny změje so padustwa dla zamołwić.

Připowěšak so zwróćił

Hruboćicy. Traktor z připowěšakomaj je w Hruboćicach (Grubditz) w Kubšiskej gmejnje znjezbožił. Jako 61lětny traktorist z pólneho puća na hłownu dróhu wotboči, so zadni připowěšak zwróći. Při tym bu telefonowy sćežor wobškodźeny.

Policija (31.08.17)

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Na kolesu telefonował

Kamjenc. Z kolesom jěć a při tym z handyjom telefonować njeje jenož zakazane, ale tež strašne. To dyrbješe zawčerawšim 13lětny hólčec w Kamjencu nazhonić. Telefonujo jědźeše wón po Goethowej. Najskerje bě tak do telefonata zanurjeny, zo wón wočinjene durje wosoboweho awta před sobu njepytny. Tak do nich­ zrazy a padny. Na zbožo so kolesowar njezrani. Na awće pak nasta něhdźe 350 eurow škody.

nawěšk

nowostki LND