Policija (11.05.17)

štwórtk, 11. meje 2017 spisane wot:

Alkohol pił a z awtom jěł

Budyšin. Dźakowano skóncowanemu kolesu awta lepi policija zawčerawšim wječor šofera, kiž je pod wliwom alko­hola jěł. Jemu bě so při jězbje po Budyskim Židowje nadobo wobruč puknyła. 40lětny zhubi na to kontrolu nad wodźidłom a zrazy do parkowaceho awta. Při wobdźěłanju njezboža policisća pytnychu, zo muž pod wliwom alkohola steji.­ Kontrola wunjese jedyn promil alkohola­ w kreji. Wodźerjej awta tuž dalšu­ jězbu zakazachu a sćazachu jemu jězbnu dowolnosć.

Policija (10.05.17)

srjeda, 10. meje 2017 spisane wot:

Kolesowar znjezbožił

Delni Wujězd. Na statnej dróze S 108 je so wčera po připołdnju kolesowar při wobchadnym njezbožu ćežko zranił. 70lětny jědźeše z Łaza do směra na Delni Wujězd. 60lětna wodźerka wosoboweho awta chcyše jeho přesćahnyć. W tym wokomiku so rentnar rozsudźi nalěwo wotbočić, tak zo dóńdźe k zražce. Ćežko zranjeneho muža dowjezechu do chorownje. Pola njeho naměrichu 0,82 promilow alkohola w kreji. Wěcna škoda wučinja něhdźe tysac eurow.

W klubje pjenjezy kradnyli

Pěskecy. W času wot njedźele wječora hač do póndźele popołdnja běchu so njeznaći namócnje do Pěskečanskeho młodźinskeho kluba zadobyli a přepytachu w nim wšitke rumnosće. Pokradnyli su pjenježnu kasetu, w kotrejž bě třicyfrowa suma pjenjez. Wěcnu škodu powobliči jedyn ze zamołwitych na něhdźe 500 eurow. Kriminalna technikarka je na městnje slědy zawěsćiła. Policija pad nětko dale přepytuje.

Policija (09.05.17)

wutora, 09. meje 2017 spisane wot:

Kólnja so paliła

Chasow. Njeměrne hodźiny mějachu w nocy na póndźelu w Chasowje. Tam je w drjewjanej kólni z dotal njeznateje přičiny woheń wudyrił. W kólni běchu trawnikowy traktor z připowěšakom, syčawa a wšelki druhi elektriski grat. Na zbožo so nichtó zranił njeje.

Motorskaj do so zrazyłoj

Jitk. Ćežko zraniłoj staj so zawčerawšim popołdnju wodźerjej motorskeho pola Jitka. Tam chcyše 53lětny ze swojej MZ nalěwo do směra na Ralbicy wotbočić. W tym wokomiku pak přesćahny jeho 32lětny muž na swojej Kawasaki. Wobeju motorskeju dyrbjachu z ćežkimi zranjenjemi do chorownje dowjezć. Škoda na jězdźidłomaj wučinja 3 500 eurow.

Policija (08.05.17)

póndźela, 08. meje 2017 spisane wot:

Awto do ćaha zrazyło

Załom. Z dotal njeznateje přičiny je 87lětny wodźer Opela wčera wječor w Załomju začinjenu zawěru a čerwjenu swěcu při železniskim přechodźe přewidźał. Awto suny so pod zawěru a zrazy do regionalneho ćaha. Při tym so rentnar ćežko zrani. 65 sobujěducych w ćahu wosta njezranjenych.

Policija (05.05.17)

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:

Z trikom pjenjezy kradnyłoj

Běła Woda. Wjacore sta eurow staj za­wčerawšim njeznataj muž a žona 87lětnej w Běłej Wodźe z móšnje pokradnyłoj. Wonaj běštaj rentnarku prosyłoj jimaj pjenjezy zaměnić. W njekedźbliwym wokomiku sahny jedyn z njeju do móšnje staruški a wza z njeje pjenjezy.

Policija (04.05.17)

štwórtk, 04. meje 2017 spisane wot:

Kabl kradnyć chcył

Budyšin. Na twarnišću noweho železniskeho mosta na Budyskej Zeppelinowej je policija muža nachwilnje zajała. 33lětny chcyše tam koporowy kabl kradnyć. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, bě swědk podhladneho skućićela wobkedźbował a na to zastojnikow informował.

Policija (03.05.17)

srjeda, 03. meje 2017 spisane wot:

Mnozy njezbožo filmowali

Porchow. Dlěje hač tři hodźiny dospołnje zawrjena bě wčera wječor awtodróha A 4 pola Porchowa do směra na Zhorjelc. Tam bě 50lětny wodźer transportera z připowěšakom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubił, do srjedźneho wobhrodźenja zrazył a so zwróćił. Připowěšak so wottorhny a wosta pódla lěweje jězdnje ležo. Třoch sobujěducych muži w starobje 30, 46 a 56 lět dowjezechu k ambulantnemu zastaranju do chorownje. Cyłkownu wěcnu škodu trochuja na něhdźe 14 000 eurow. Při wobdźěłanju njezboža a při rumowanju městna napadny, zo mnozy do napře­ćiwneho směra nimojěducy z handyjom njezbožo filmowachu abo fotografowachu. Zo njeje při tym k dalšim zražkam dóšło, bě po wšěm zdaću wulke zbožo, přetož potrjecheni so skerje na handy koncentrowachu a nic na wobchad.

Policija (02.05.17)

wutora, 02. meje 2017 spisane wot:

Pos dweju muži kusnył

Budyšin. Njepřipasany pos je so zawčerawšim za čas chodojtypalenja na Budyskej Fichtowej wo njeměr starał. Mjeztym zo wobsedźer psa na městnje njebě, je jeho štyrinohaty lubušk muža nadpadnył a jeho mjezwoči tak kusnył, zo dyrbjachu 47lětneho do chorownje dowjezć. Dalšeho 43lětneho muža je pos snadnje zranił. Dokelž bě doga dale agresiwna, přiwołachu skótneho lěkarja. Jemu so poradźi, psa pohłušić a do zwěrjatownje dowjezć. 45lětneho wobsedźerja psa su mjeztym wuslědźili. Wón změje nětko na prašenja policije wotmołwjeć.

Policija (28.04.17)

pjatk, 28. apryla 2017 spisane wot:

Tři awta pokradnyli

Budyšin. Njeznaći su w nocy na štwórtk w Budyskej Strowotnej studni hnydom tři wosobowe awta typa Audi pokradnyli. Na Hasy Frederica Joliota Curieja zhubi­štej so ćmowošěry A4 z čisłom BZ-BE 456 kaž tež slěbrobarbny A6, kotryž bě na čisło BZ-BM 315 přizjewjeny. Na Jurja Gagarinowej pokradnychu skućićeljo nimo ­toho Audi A4, kiž bě blisko Nürnberga přizjewjeny. Čisło tohole jězdźidła je ­RH-UG 589. Wosobowe awta běchu pjeć, dźewjeć a šěsć lět stare. Jich cyłkownu hódnotu trochuja wobsedźerjo na ně­hdźe 38 000 eurow. Wosebita komisija za přepytowanje jězdźidłowych padustwow je pad přewzała. Za awtami nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (27.04.17)

štwórtk, 27. apryla 2017 spisane wot:

Trójce so błysknyć dał

Lěskej. Při kontroli spěšnosće zawčera­wšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej je su wodźerja Audija hnydom trójce błysknyli. Při dowolenych 50 km/h lepichu jeho najprjedy ze 66, pozdźišo ze 86 a hišće raz z 72 km/h. Jako jeho zadźer­žachu, 29lětny rjekny, zo ma nuzne.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND