Policija (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Kontrolu nad sobu zhubił je w nocy na póndźelu muž w Budyšinje. W swojim bydlenju wopity 49lětny do swojeje 13lětneje dźowki biješe a nimo toho jeje 17lětnemu přećelej z nožom hrožeše. Wobsadki wjacorych policajskich awtow wobaraceho so muža přewinychu a nachwilnje zajachu. Holcu, kotraž so snadnje zrani, dyrbjachu w chorowni lěkarsce zastarać.

Policija (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Zejicy. Hnydom dwě wobchadnej njezboži staštej so sobotu popołdnju w Zejicach. Něhdźe w 14.30 hodź. bě tam 52lětny wodźer motorskeho ze swójskeje winy padnył a so při tym ćežko zranił. Wjacore wosobowe awta dyrbjachu tam dla toho čakać. Tole pak 58lětny wodźer awta po wšěm zdaću přewidźa a do poslednjeho čakaceho jězdźidła zrazy. Na zbožo pak so při tym nichtó dalši zranił njeje. Statna dróha S 101 bě hodźinu zawrjena.

Policija (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin. Z woporom po wšěm zdaću wjacorych paduchow je so zawčerawšim připołdnju žona w Budyšinje stała. 77lětna w kupnicy na Kamjentnej nakupowaše, jako ju njeznaty muž narěča a do rozmołwy zapleće. Při tym měješe rentnarka swoju ručnu tobołku přez ramjo powěsnjenu. Tole wuži najskerje komplica a žonje móšnju z tobołki wućahny, štož pak wobkradnjena hakle pozdźišo pytny. W móšni běchu dwucyfrowa suma pjenjez a wosobinske papjery. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Kača Korčma. Njerjany kónc měješe zawčerawšim wječor jězba 51lětneho wodźerja awta marki Volvo na wokrjesnej dróze z Kačeje Korčmy do Komorowa. Z dotal nje­znateje přičiny zhubi wón krótko před Komorowom w prawej křiwicy kontrolu nad wodźidłom a zrazy do wobhrodźenja mosta nad hrjebju Kejžorskeho hata. Při tym so wobhrodźenje mosta dospołnje wottorhny. Kaž policija informuje, so muž njezrani, wěcna škoda pak je z 15 000 eurami dosć wulka. Specialna firma dósta nadawk, prowizoriske wobhrodźenje připrawić, zo njeby tam k dalšim njezbožam dóšło.

Policija (28.10.15)

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:

Rušica. Kedźbliwy přichodny syn je minjene dny w Rušicy (Rauschwitz) pola Halštrowa sobudźěłaćerce hladanskeje słužby dopokazał, zo je padušnica. Dokelž běchu so z bydlenja jeho přichod­neju staršeju po wšěm zdaću stajnje zaso pjenjezy zhubjeli, nastaji tam 58lětny tak mjenowane fotowe pasle. Na te wašnje wón padušnicu lepi, jako chcyše wona­ runje dalše pjenjezy spakosćić. 36lětna žona z hladanjom staršeju mandźelskeju direktnje ničo činić njeměješe, bě pak sej někak přistup do jeju by­dlenja wobstarała. W prěnjej rozrěči z přichodnym synom wobkradnjeneju wona njeskutki přizna a mjenowaše pjenježne starosće jako přičinu, zo je wjacore razy z mjenowaneho bydlenja pjenjezy brała. Po informacijach 58lětneho přichodneho syna je so tak kusk po kusku dohromady wjace hač 1 500 eurow zhubiło. Hdźe su pjenjezy wostali, njeje znate. Minjene dny je muž policiji tónle pad přizjewił a tež hnydom padušnicu prezentował.

Policija (27.10.15)

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:

Biskopicy. Operatiwny wotwobaranski centrum sakskeje policije přepytuje tuchwilu štyri pady, w kotrychž je dotal njeznaty kolesowar w Biskopicach nimo ćěkancow jěł a při tym do nich bił. Stało je so to minjene dny na Belmsdorfskej dróze blisko tamnišeje prěnjeje přijimarnje. Na zbožo so škodowani w starobje 22 do 25 lět njezranichu. Po tuchwilnych dopóznaćach je podhladny 25lětny muž, 180 centimetrow wulki a sylneje po­stawy. Woblečeny bě wón módre wupłokane jeansy­ a módry kabat z kapucu. Po puću­ bě z ćmowym kolesom ze žołtymi smuhami.

Policija (26.10.15)

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Šešow. Z policiju honił je so w nocy na sobotu 14lětny mopedist. Zastojnikam bě jězdźidło w Njeswačidle napadnyło, dokelž njeměješe trěbne zawěsćenske znački, a chcychu młodostneho tuž kontrolować. Tón pak jim ćekny. Hakle w Šešowje móžachu jeho k zastaću pohnuć. Kontrola zdobom wujewi, zo njeměješe 14lětny nimo winowatostneho zawěsćenja scyła žanu jězbnu dowolnosć. Policija pad nětko dale přepytuje.

Tornow. Z dotal njeznateje přičiny je sobotu popołdnju na dróze mjez Čornym Chołmcom a Tornowom šofer Renaulta do kolesowarki zrazył a ju ćežko zranił. 75lětna kolesowarka bě do samsneho směra po puću. Dokelž při zražce padny a nachwilnje wědomje zhubi, dowjezechu ju najspěšnišo do chorownje. 80lětny šofer awta wosta njezranjeny. Njezbožowa słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije njezbožo přepytuje.

Policija (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Wjazońca. Z dotal njeznateje přičiny su so wčera popołdnju we Wjazońčanskej cwibakowej fabrice smaženske kachle zapalili. Kaž policija zdźěla, móžachu wšitcy sobudźěłaćerjo twornju dźěłarnje nje­zranjeni wopušćić. Wohnjowa wobora płomjenja spěšnje zhaša. Tež te, kotrež běchu so hižo do hale předrěli. Kriminalna policija je swoje slědźenja za přičinu wohenja na městnje zahajiła. Za čas hašenja wosta zwjazkowa dróha přez wjes zawrjena. Po prěnich trochowanjach wučinja škoda wjacore stotysac eurow.

Policija (22.10.15)

štwórtk, 22. oktobera 2015 spisane wot:

Porchow. Hnydom dweju paduchow awtow je policija wčera na awtodróze A 4 pola Porchowa lepiła a zajała. Při kontroli BMWja, kotryž bě do směra na Zhorjelc po puću, zwěsćichu zastojnicy mnoho dopokazow na jězdźidle w hódnoće wjac hač 50 000 eurow, zo bě wone pokradneje. 35lětneho šofera zajachu.

Krótko na to kontrolawachu zastojnicy w Zhorjelcu při hranicy k Pólskej čorny Audi A 5. Při tym so wukopa, zo je 33lětny šofer prawdźepodobnje pomocnik paducha BMWja był. Policja tež jeho zaja.

Policija (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

Klětno. Na statnej dróze S 121 mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu je wčera nawječor 46lětna wodźerka Nissana ćežko znjezbožiła. Kaž policija zdźěla, je wona z dotal nje­znateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubiła a zajědźe do přirowa, hdźež so z awtom přećisny. Ćežko zranjena šoferka běše w Nissanu tak jara za­tłusnjena, zo dyrbješe ju Klětnjanska wohnjowa wobora z njeho wurězać, zo móhł jej nuzowy lěkar pomhać. Dróha mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu bě dwě hodźinje zawrjena. Wěcna škoda na awće wučinja něhdźe 10 000 eurow.

nawěšk

nowostki LND