Policija (05.01.16)

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Großröhrsdorf. 46lětna žona, kotraž bě zawčerawšim připołdnju pola Großröhrsdorfa znjezbožiła, je wčera w chorowni zemrěła. Kaž policija zdźěli, bě žona­ njedźelu ze swojim Mercedesom nimale frontalnje do štoma zrazyła a so ćežko zraniła. Pozadki tragiskeho nje­zboža policija nětko přepytuje.

Kamjenc. Policiju a wuchowanske mocy wołachu zawčerawšim wječor do Kamjenskeho domu požadarjow azyla. Tam bě so 20lětny wobydler po wšěm zdaću sam z nožom na rukomaj a na hrudźi zranił. Přičina toho běchu najskerje strowotniske problemy młodeho muža, kotrehož dowjezechu do chorownje.

Policija (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Budyšin. Wulke mjerzanja je sej hnydom spočatk lěta muž w Budyšinje načinił. 28lětny bě we wčerawšich rańšich ho­dźinach z awtom w Strowotnej studni po puću, jako chcychu jeho policisća kontrolować. Město toho pak zo by zastał, stupi wón na płun a smaleše­ wotsal. Wjacore razy jědźeše bjez swěcy po chódniku,­ tež rjadowanje předjězby na někotrych křižowanišćach bě jemu smorže. Po tym zo jeho tři policajske awta­ přiwšěm k zastaću nuzowachu, móžachu­ njemdreho šofera skónčnje kontrolować. Při tym so wukopa, zo wón scyła žanu jězbnu dowolnosć nima, zo steješe pod wliwom drogow a zo nimo toho jeho awto ani zawěsćene njebě. Za wšo to změje so nětko zamołwić.

Policija (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow. K wobchadnemu nje­zbožu, na kotrymž běštej dwě jězdźidle wobdźělenej, dóńdźe zawčerawšim na statnej dróze S 100. Wodźer Daimlera-Benz bě z Pančic-Kukowa do směra na Kamjenc po puću. Blisko Hlinowca skoči jemu naraz sorna do awta a zleća hišće do napřećo jěduceho Passata. Tež jeho wodźer njemóžeše so zražce ze zwěrjećom wuwinyć. Wěcna škoda na awtomaj wučinja ně­hdźe 1 200 eurow. Sorna bě nablaku mortwa.

Policija (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wobšěrnych přepytowanjach je kriminalna policija štyri wobšudnistwa z pokradnjenymi EC-kartkami wujasniła. K njeskutkam dóšło bě loni w decembru kaž tež lětsa w januaru a měrcu w Budyšinje. Policija je w medijach z pasowymi wobrazami skućićelow zjawnje za njeznatymi slědźiła. Tež w telewizijnym wusyłanju MDR „Kripo Live“ w lěću wo tym rozprawjachu. Swědcy njeskutka podhladnych spóznachu. Na zakładźe pokiwa swědka z Drježdźan wuslědźichu kriminalisća 41lětneho čěskeho staćana a 14lětnu sobuskućićelku. Tež Budyšanaj w starobje 13 a 17 lět stejitaj w fokusu přepytowanjow. Njeskutka podhladnym wumjetuja, zo su z pokradnjenymi pjenježnymi kartkami w bliskich awtomatach něhdźe 3 800 eurow wot­zběhnyli. Za njeskutka podhladnymaj z Čěskeje kriminalna policija dale pyta.

Kamjenc. W nocy na njedźelu je so na Kamjenskej­ Johannesa Frankowej hasy­ awto paliło. Wohnjowa wobora měješe woheń spěšnje pod kontrolu. Krótko po tym lepichu policisća tež 25lětneho podhladneho zapalerja.

Policija (28.12.15)

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Rodecy. Jako je sej najwjetši dźěl ludźi druhi dźeń hód popołdnju kofej a wosušk słodźeć dało, wołachu wohnjowych wobornikow do lěska mjez Rodecami w Bukečanskej gmejnje a Łuskom, přisłušacym Wósporkej, k hašenju. Tam paleše­ so štom, kiž bě chětro dudławy. Za 15 kameradow třoch wohnjowych woborow pak njebě problem, płomjenja spěšnje podusyć. Štom na to podrězachu, tak zo z njeho hižo žadyn dalši strach njewuchadźeše. Nětko policija pruwuje, hač drje běchu jón worakawcy zapalili, přetož při nimale nalětnim wjedrje sobotu wuchodnje Budyšina žane njewjedra z błyskami registrowali njejsu.

Policija (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Biskopicy. Tak mjenowany Móst lěsneje myški (Haselmausbrücke) nad zwjazkowej dróhu B 98 w Biskopicach je so dźensa w nocy palił. Krótko po połnocy třo mužojo, kotřiž běchu na dompuću z adwentnički, woheń wuhladachu a wohnjowu woboru alarmowachu. Jako dobrowólni wobornicy z Biskopic a Geißmannsdorfa z dohromady 24 kameradami přijědźechu, běchu so płomjenja hižo na dźěl mosta rozpřestrěli. Na zbožo móžachu je wobornicy spěšnje zhašeć. Kaž so pozdźišo wukopa, bě něchtó móst na dwěmaj městnomaj ze starymi no­winami zapalił. Dźěl z nich wobornicy zawěsćichu. Snano móža wone pokiw na móžneho skućićela być. Na jednym mě- stnje ma špundowanje mosta nětko dźěru. Jeno dźakowano spěšnemu alarmowanju móžachu wjetšej škodźe zadźěwać. W Biskopicach pak so nětko prašeja, hač drje je tuchwilu zaso njeznaty zapaler w měsće po puću.

Policija (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Ottendorf-Okrilla. Na awtodróze A 4 blisko­ Ottendorfa-Okrille je wčera rano k zražce mjez wosobowym awtom a wjelkom dóšło. Rubježne zwěrjo bě­žeše do směra na Drježdźany na lěwej jězdni. 21lětny wodźer VWja njemóžeše so jemu hižo wuwinyć a do njeho zrazy. Wjelk zražku njepřežiwi. Na awće nasta něhdźe 1 000 eurow škody.

Lubij. 28lětneho wobydlerja Lubijskeho domu za požadarjow azyla je policija w nocy na póndźelu zajała. Alkoholizowany młody muž měješe tam rozestajenje z 32lětnym sobuwobydlerjom, ko­trehož wón z nožom padpadny a na šiji zrani. Wopor dowjezechu do chorownje, hdźež jemu z operaciju žiwjenje wuchowachu. Dalšej 23lětnaj wobydlerjej domu so při rozestajenju na ruce snadnje zraništaj. Policija pozadk přepytuje.

Policija (21.12.15)

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Po wšěm zdaću hłódni a lačni běchu njeznaći, kotřiž zadobychu so minjene dny do předawanskeje budki na Wojerowskich­ adwentnych wikach. Sobu wzali su kołbaski, cola a piwo w hódnoće 30 eurow. Wěcna škoda wučinja 200 eurow. Bě to hižo druhi raz, zo sej paduši tule budku jako cil wupytachu.

Policija (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Ottendorf-Okrilla. Z trikom je njeznaty zawčerawšim 51lětneho muža w nakupowanišću w Ottendorfje-Okrilli wobšudźił. Cuzy jeho narěča a prošeše, zo by jemu­ pjenjezy zaměnił. Při tym 51lětny paduchej pokaza, kelko pjenjez w swojej móšni ma, a njepytny, zo jemu tón wjacore­ bankowki z móšnje wućahny. W tym zwisku policija namołwja, cuzym ženje njepokazać, što je w móšni. Ludźo měli jara kedźbliwi być, hdyž jich něchtó narěči­ a chce pjenjezy zaměnjene měć.

Policija (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Sulšecy. Njedaloko Kulowa chcyše policija wčera rano awto z čěskim čisłom kontrolować. Jako so zastojnicy jězdźidłu bližachu, stupi šofer na płun a ćekny. W Sulšecach pak wón kontrolu nad awtom zhubi a do žiweho płota zajědźe. 41lětneho šofera policisća nachwilnje zajachu. W awće namakachu wšelake dźěle kolesa a wotpowědny grat. Kriminalna policija nětko pruwuje, hač buchu namakane wěcy něhdźe pokradnjene.

nawěšk

nowostki LND