Nasrěbać so wědy wo stawiznach

póndźela, 20. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Domizniskim muzeju Dešno blisko Choćebuza hotuja so na 14. swjedźeń słowjanskeho srjedźowěka 25. a 26. meje. Přiležnosć to Axelej Arltej, so z nawodnicu zarjadnišća Babettu Zenkerowej rozmołwjeć.

Dokal tele 14. časowe pućowanje wjedźe?

B. Zenkerowa: Wróćamy so do doby, w kotrejž sydlachu na teritoriju dźensnišeje Braniborskeje a Sakskeje we Łužicy kmjeny serbskich Łužičanow a Milčanow. Swjedźeń ma plesć syć mjez archeologiju, stawizniskimi aspektami a nazornym sposrědkowanjom stawiznow. Chcemy pokazać a wuprobować, kak je so žiwjenje tehdy začuwało, kak běchu prjedownicy je zmištrowali. Dawamy hosćom kusk identity a dohlad so swójskeje serbskeje historije sobu na puć. To je jara nazorny, ale přiwšěm wědomostny projekt.

Što chceće hosćom posrědkować?

B. Zenkerowa: Woni měli so wědy wo praserbskich stawiznach nasrěbać. Chcemy jich kulturnu wćipnosć za to zbudźić, kajke je žiwjenje našich prjedownikow před tysac lětami snadź wupadało.

Zwěsćeće mjeztym tež w Hornjej Łužicy zajim za słowjanski srjedźowěk?

B. Zenkerowa: Dźěłowe zjednoćenstwo Stary lud je w zymje kedźbyhódnu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju wuhotowało, kotraž měješe šwarny wothłós. Tak zhonichu mnozy hornjołužiscy wopytowarjo we wobłuku zarjadowanjow prěni raz wo Dešnjanskim projekće a wo muzeju pod hołym njebjom Stary lud. Areal pod hołym njebjom Stary lud pokazuje mjeztym šěsć lět, kajke je žiwjenje našich serbskich prjedownikow wupadać móhło.

Zwotkel pochadźeja akterojo na arealu pod hołym njebjom Stary lud?

B. Zenkerowa: Kaž hižo w minjenych lětach podpěruja „připućowane“ skupiny, archeologiske towarstwa a jednotliwcy team Stareho ludu. Woni su ze serbskich regionow, z Pólskeje, Čěskeje, Słowakskeje, Danskeje, Nižozemskeje a ze wšeje zwjazkoweje republiki. Hromadźe z mnohimi wjelelětnymi, ale tež nowymi přećelkami a přećelemi, rozestajacymi so z historiskim kontekstom słowjanskeje kultury, ale wězo tež z jeje susodami, kaž na přikład wikingami.

Su wosebite pokiwy sobuskutkowacym?

B. Zenkerowa: Byrnjež w słowjanskim srjedźowěku hišće žane časniki njeměli, chcemy čłonow archeologiskich towarstwow prosyć, dźensnišim „zwučenosćam“ so přiměrić a w programje podate časy dodźeržeć.

Kak zarjadujeće přednošk z Wendlanda w běhu kolokwija pjatk do toho?

B. Zenkerowa: Mam za napjate njewobhladować jenož historisku Łužicu, ale tež tamne něhdy wot Słowjanow wobsydlene regiony Němskeje. Slědźenja dźě na tym polu přewobšěrne njejsu.

Štó stara so wo kulturne „zwuki“?

B. Zenkerowa: Na srjedźowěkowskich instrumentach piska skupina Düppelinger Spielleut. Hudźbnicy móc starych pěsnjow tak rozputaja, zo njetrjebaja na bubonach abo e-gitarje připosłucharjow zahorić. W lěhwje hercow móža hosćo hudźbne nastroje wobdźiwać. K wjeselu wšěch zaklinči sylne muske spěwanje Přezpólnych z Hornjeje Łužicy. Tale skupina njesmě na našim swjedźenju pobrachować. Potajkim, witajće k nam do Dešna!Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND