Kulojte blido babow ze žadanjemi

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske baby a frakcija Zelenych w Sakskim krajnym sejmje maja zhromadne zaměry. Zeleni žadaja sej dalšu podpěru swobodneho stata hladajo na financowanje babow a jich skutkowanje na dobro młodych swójbow.

Drježdźany (SN/MiR). Hladajo na dale a wjac porodow ma so ličba łožow w tuchwilu 41 sakskich porodnych klinikach přepruwować. Centralny problem wostanje nuznje trěbna reforma winowatostneho zawěsćenja za baby. Kulojte blido babow, kotrež bu na iniciatiwu frakcije Zelenych kaž tež sakskeho zwjazka babow załožene a na kotrymž wobdźěleja so tež serbscy zajimcy, je so pod mjenom „Pomoc k porodej a zastaranju babow“ wospjet w njeprawidłownym wotstawku wotměło. Přichodnje chce so gremij dwójce wob lěto schadźować.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND