Jubilar Sokołow do noweho lětstotka wjedł

štwórtk, 26. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Mustwo młodźiny B Sokoła Ralbicy/Hórki słuša do złoteje sportoweje generacije delanskeho sportoweho towarstwa. W lěće 2003 dobychu hólcy trenarja Jana Hrjehorja (stejo 2. wotprawa) na wokrjesnej runinje wšitke tři titule – mišterstwo, pokal a spartakiadu. Předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki bě tehdy naš dźensniši jubilar Pětr Hrjehor (2. wotlěwa) z Róžanta.  Foto: Maik Brězan Mustwo młodźiny B Sokoła Ralbicy/Hórki słuša do złoteje sportoweje generacije delanskeho sportoweho towarstwa. W lěće 2003 dobychu hólcy trenarja Jana Hrjehorja (stejo 2. wotprawa) na wokrjesnej runinje wšitke tři titule – mišterstwo, pokal a spartakiadu. Předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki bě tehdy naš dźensniši jubilar Pětr Hrjehor (2. wotlěwa) z Róžanta. Foto: Maik Brězan

Hišće dźensa rěča w Delanach wo spěchowanskim myće za sportowe towarstwa we Wuchodosakskej, kotrež je Sokoł Ralbicy/Hórki w januarje 2007 dobył. Wulke mjena kaž Dynamo Drježdźany dyrbjachu so tehdy małym Sokołkam a Sokołam z Delan kłonić. Hišće dźensa je w Ralbicach rěč wo wosebitym tež přez wubědźowanje dobytym treningowym lěhwje w Ganzgrünje, na kotrymž smě­dźachu so 16 dorostowych hrajerjow a dwaj­ trenarjej w lěće 2006 wobdźělić. Filozofija serbskich sportowcow z gmejny Ralbicy-Róžant bě jury tehdy hnydom dwójce přeswědčiła. „Swójske talenty spěchować a doma w Delanach w prěnim a druhim mustwje hrać dać, to bě naš rozsudny trumf, kotryž smy tehdy wuhrali“, dopomni so bywši předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki Pětr Hrjehor. Wón swjeći dźensa swoje 70. narodniny, na kotrež bychu zawěsće težo tójšto Sokołkow a Sokołow a dalšich sportowych přećelow přišli, tak zo njebychu městna doma w mjeztym dwuswójbnym domje w dobrej stwě dosahali.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND