Z kolesom do Moskwy

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ćisk. Wo swojich dožiwjenjach na 20dnjowskej jězbje z kolesom do Mo­skwy rozprawja twarski inženjer Mario Vales z Kóšyny při Złokomorowskim jězoru jutře, pjatk, w 19 hodź. na žurli Ćišćanskeje wohnjowoborneje gratownje. Na zarjadowanje we wobłuku Ćišćanskeho wotewrjeneho wokna přeproša tamniše kulturne towarstwo. Zastup płaći 4,50 eurow, w čimž je zapřijaty darmotny napoj.

Nachribjetniki za Tansaniju

Rakecy. Mjeztym hižo dwanatu dohodownu akciju ewangelsko-lutherskeho cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc „Nachribjetniki za Tansaniju“ zahaja jutře, pjatk, w 17 hodź. w Rakečanskej cyrkwi. Na farach kaž tež w někotrych šulach a pěstowarnjach móža zajimcy za dźesać eurow módry nachri­bjetnik kupić a jón po připołoženej li­sćinje za šulskeho nowačka spakować. Zaměr je, 4 000 nowačkow w 44 zakładnych šulach partnerskeho cyrkwinskeho wobwoda Meru ze šulskim nachribjetnikom wuhotować. Wotedać hodźa so wone hač do 3. adwenta na farach jednot­liwych wosadow.

Rozprawja wo jězbach

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND