Za zmylkami pytać

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:
Wětošow. Měšćanosta Wětošowa Bengt Kanzler wobydlerjow napomina na taflach ze serbskimi napisami sobu za zmylkami pytać. Kaž Kanzler piše, přisłuša Wětošow serbskemu sydlenskemu rumej, a tak su tafle dwurěčnje popisane. Wjacore pak maja zmylki. Zajimcy njech zdźěla njedostatki a zmylki na taflach měšćanskemu zarjadnistwu. Štóž najwjace namaka, dóstanje „serbske myto“.

Zahrodny festiwal njebudźe

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:
Rogeńc. Zahrodny festiwal „Park a hród Rogeńc“, kotryž wotměwa so hewak stajnje kónc meje, lětsa wupadnje. Přičina je koronapandemija. To zdźěli sobuorganizatorka swjatka Doreen Goethe. Přede­wšěm wona wobžaruje, zo njemóža wiki zahrodkarjam w aktualnym połoženju wulka pomoc być. „Za naše zahrodnistwa, štomownje a wikowarjow so nadźijamy, zo wšitko derje přetraja. Zhladujemy nětko na klětu a nadźijomnje na wulkotny jubilejny festiwal z mnohimi zahrodkarskimi wjeselemi“, Goethe potwjerdźi.

Wustawki za nowe ležownosće

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Z gmejnskej radu Pančicy-Kukow zetka so dalši komunalny parlament po dlěšej přestawce koronawirusa dla. Mjez druhim chcedźa zapósłancy na jutře wječor w awli Šule Ćišinskeho roz­jimać a wobzamknyć twarske wustawki za planowane nowe ležownosće „Při srjedźnym puću“. Zaběrać chcedźa so tohorunja z planowanym přetwarom a saněrowanjom Pančičansko-Kukowskeje zakład­neje šule a ze zdźělenku přepodaća twarskich nadawkow za spotorhanje stareho hosćenca. Započatk je w 19 hodź.

Zastup do muzeja potuńšeny

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Wojerecy. Kompjuterowy muzej Koranda Zusy (ZCOM) we Wojerecach je swoje zastupne lisćiki potuńšił, kaž na swojich internetnych stronach informuje. Jako přičinu mjenuja jeho sobudźěłaćerjo tuchwilne sylne wobmjezowanja a škitne naprawy přećiwo koronawirusej, a tajke dyrbja wězo tež tam wobkedźbować. Wunamakarjej kompjuterow Konradej Zusy, kiž bě we Wojerecach na gymnazij chodźił, wěnowany muzej ZCOM je wot wutory do njedźele w času wot 10 do 17 hodź. wočinjeny. „Hosćo pak njesmědźa škitnych naprawow korony dla hišće wšitke poskitki našeho domu wužiwać“, rěka z muzeja. Na přikład we „wunamakarskej dźěłarni“, hdźež móža so wopy­towarjo hewak bjez wobmjezowanjow sami na ličakach wuspytać, njeje to tuchwilu dowolene. Tuž je so zarjadnišćo rozsudźiło, płaćiznu zastupnych lisćikow nachwilnje znižić.

Pytaja hladanskeho nawodu

Poskićeja zaso poradźowanja

pjatk, 08. meje 2020 spisane wot:
Budyšin. Zarjad za bydlenski pjenjez w sprjewinym měsće je wot wčerawšeho zaso wotewrjeny. Aktualneho połoženja koronawirusa dla pak je trjeba, so tam přizjewić. Zarjad prosy tuž wšitkich, kotřiž chcedźa so poradźować dać, sej pod telefonowym čisłom 03591/534519 termin dorěčeć. Formulary za próstwy wo bydlenski pjenjez wudźěleja w Budyskim wobydlerskim serwisowym běrowje na Nutřkownej Lawskej. Tam tež wupjelnjene formulary a trěbne dokumenty zaso přijimuja.

Namjety za myto zapodać

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:

Budyšin. Domowinske župy a serbske towarstwa kaž tež wšitcy jednotliwcy su namołwjeni hač do 30. junija swoje namjety třěšnemu zwjazkej zapodać, kotre zasłužbne wosobiny měli lětsa z Mytom Domowiny, Mytom Domowiny za dorost a čestnym znamješkom wuznamjenić.

Z Mytom Domowiny česći třěšny zwjazk tych, kotřiž so zaměrnje a wuspěšnje za zachowanje a wozrodźenje serbskeje kultury, wosebje pak serbskeje rěče zasadźeja. Myto Domowiny za dorost spožča młodostnej/młodostnemu abo tež skupinje, kiž so na wusahowace wašnje za serbsku rěč a kulturu angažuja. Z čestnym znamješkom připózna­wa Domowina zasłužby w towarstwowym dźěle, zwoprawdźace program ­a směrnicy třěšneho zwjazka.

Mytowanski wuběrk prosy wo to, za namjet nowy formular wužiwać, kotryž je na internetnej stronje www.domowina.de/hsb/domowina/wuberki/mytowanski-wuberk/formular-za-zapodace-namjeta wozjewjeny. Wupjelnjeny dokument móža namjetowacy z mejlku referentej za kulturne naležnosće Clemensej Škodźe na abo z listom Domowinje, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin pósłać.

Dźakne kemše njebudu

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:
Róžant. Dźakna Boža mša, kotruž swjeća wohnjowi wobornicy gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe kóžde lěto składnostnje čestneho dnja patrona wohnjowych wobornikow swja­teho Floriana, lětsa w Róžeńčanskej ­putniskej cyrkwi njebudźe. Wo tym informowaše našu nowinu Ralbičanski wobornik a sobuorganizator kemšow Joachim Měrćink. „Po dorěčenju z Chróšćanskimi wobornikami, kotřiž běchu za wuhotowanje Božeje mšě zamołwići, a tamnišim wosadnym fararjom Měrćinom Deleńkom smy so rozsudźili, pjatk, 8. meje, planowane kemše wotprajić“, Měrćink rozłoži. Jako přičinu mjenowaše wón tuchwilu płaćiwe wobmjezowanja a postajenja koronakrizy dla.

Zapósłancy wuradźuja

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:
Chrósćicy. Wažne naležnosće dyrbja tež w ćežkich časach rozrisane być. Tohodla je w tuchwilnym času wobmjezowanjow koronawirusa dla tohorunja trjeba, zo sej zapósłancy gmejnskich radow wažne naležnosće dorěča a wo nich rozsudźa. Tohodla zetkaja so jutře, srjedu, 6. meje, Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo. Wot 19.30 hodź. chcedźa woni mjez druhim wjacore próstwy wo nowo- a přetwarje domskich w swojej komunje rozjimać. Zhromadźizna budźe w „Jednoće“.

Žane spěšne awta

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:
Budyšin/Lětoń. Kóždolětne wulke zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću je lětsa wotprajene. Kaž zarjadowarjo na swojej internetnej stronje wozjewjeja „běchmy sej wšitcy za lěćo něšto druhe předstajili. Přiwšěm chcemy prewentiwne naprawy přećiwo rozpřestrěwanju wirusa sćěhować. Z ćežkej wutrobu wam tuž zdźělamy, zo lětuše zetkanje VWjow w Budyšinje njewotmějemy.“ 26. swjatkowne zetkanje VWjow je na kónc tydźenja wot 20. do 23. meju 2021 přestorčene. Hižo kupjene zastupne lisćiki wobchowaja swoju płaćiwosć za klětu.

Namołwja k wopomnjenju

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Kamjenc. W mjenje Spěchowanskeho towarstwa za wopomnišćo wonkowneho lěhwa kaceta Groß Rosen, w Kamjencu-Knježim dole, namołwja čłon towarstwa Uwe Hauschild wobydlerjow, 8. meje při wopomnišćach za wopory Druheje swětoweje wójny w Lessingowym měsće kwětki połožić. Na te wašnje maja so narunać wopomnjenske zarjadowanja, kotrež tuchwilu móžne njejsu. Wobydlerjo pak měli hygieniske předpisy a wotstawk ­dodźeržeć.

Wotewru park błudźenkow

Wochozy. Ručež sakske statne knježerstwo dalše wolóženja zjawneho žiwjenja wobzamknje, chcedźa tež Wochožanski park błudźenkow přichodnu póndźelu, 4. meje, zaso wočinić. „Wobžarujemy, zo budźe park 1. meje hišće zawrjeny. Tak dyrbi naša tradicionalna předań rostlin wupadnyć“, praji zamołwita za marketing a zjawnostne dźěło spěchowanskeho towarstwa parka Anita Schwitalla. Za dodźerženje hygieniskich a wěstotnych předpisow su we Wochozach koncept zdźěłali. Tež za předań zakuskow maja wšitko spřihotowane.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND