Centrum swjeći lěto wobstaća

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Rakecy (SN). Strowotniski centrum w Rakecach wobsteji mjeztym lěto a přeproša jutře, 28. septembra, wot 10 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Předstajić chcedźa so wudźeržowarjo praksow ze swojimi poskitkami.

Dźěłarnička k modźe

Budyšin (SN). Pod hesłom „Sorbian street style live“ wotměje so sobotu 5. winowca, dźěłarnička za młodostnych w Serbskim muzeju na Budyskim hrodźe kaž tež w rumnosćach Dźiwadła na hrodźe. Wot 10.30 do 13 hodź a wot 14 do 16.30 hodź. poskića tam zajimawe akcije kaž fotoshooting, styling, bodypainting, graffiti, urban dance, 3D-modelěrowanje při kompjuteru, zhotowjenje parličkowych accessoirow a upcycling. Zajimcy měli so hač do 1. oktobra přizjewić. Informacije k tomu dóstanu na stronje www.sorbisches-museum.de.

Rostlinska bursa w parku

Hudźbnicy pytani

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Kamjentny dom w Budyšinje pyta hudźbnikow a spěwarjow, kotřiž chcyli lětsa w hodownej bigband sobu skutkować. Piskać budźe band tři razy w adwenće na hudźbnym projekće „Swingin’ Santa“. Wšitcy w starobje dźesać do 18 lět, kotřiž rady spěwaja a hudźa, su namołwjeni so wobdźělić. Proby wotměja so w nazymskich prózdninach wot 14. do 20. oktobra wšědnje w Budyskim Kamjentnym domje. Přenocowanje je tohorunja zawěsćene. Štóž ma lóšt sobu činić, njech so pod 03591 / 531 99 72 abo e-mailnje pod . přizjewi.

Změny w chorowni

Kamjenc (SN). W Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana změja bórze wotrjad za geriatriju. To zdźěli nowinska rěčnica chorownje Ines Eifler. „Wotrjad ma na bywšej nutřkownej staciji chorownje nastać. Tak přichod Kamjenskeho lěkowanišća zawěsćamy a stejnišćo zdobom skrućamy“, rěka w medijowej zdźělence. Tuchwilnu staciju za krótkodobne hladanje kónc přichodneho měsaca zawru. Za tajke posłužby móža so zajimcy wot nowembra na wustawy maltezow w Kamjencu, Budyšinje abo Kulowje wobroćić, hdźež hladanje pacientow na wěsty čas poskićeja.

Wěnuja so strowoće

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:
Njebjelčicy (SN). Wosebity seminar pod hesłom „Strowe črjewo – strowy čłowjek“ z hojerku a docentku Moniku Kirst přewjedu sobotu, 28. septembra, wot 9 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje wo tym přednošuje. Zajimcy njech přizjewja so pola Anki Grafoweje pod telefonowym čisłom 035796 / 94 876 abo 0162 / 25 43 805. Kóšty na wosobu wučinjeja 45 eurow, mandźelski abo partner płaći połojcu.

Wotpadki zběrać

štwórtk, 19. septembera 2019 spisane wot:

Dołha Boršć (SN). Ludźo su přichodnu sobotu po wšěm swěće namołwjeni, we wobłuku akciskeho dnja World Cleanup Dayja wotpadki hromadźić. Z teje přičiny namołwja Mikowska (Mücka) gmejna z biosferowym rezerwatom Hornjołužiske hola a haty wobydlerjow 21. septembra, wot 9 do 12 hodź. hodź. w Dubjanskej holi wotpadki hromadźić. Zetkanje je na dróze mjez Dubom (Dauban) a Dołhej Boršću (Förstgen), 600 metrow sewjernje křižowanišća do směra na Dołhu Boršć.

Wosebita konfirmacija

Wóslink (SN). Wósličanska ewangelska wosada přeprošuje njedźelu, 22. septembra, w 16 hodź., na wosebite kemše do cyrkwje. Farar Michael Nicolaus žohnuje jubilejnych konfirmantow, štož ze swjatočnym pišćelowym koncertom wobrubja. Na 134lětnych pišćelach Eule hudźi Helga Fehr z Połčnic – solistisce a hromadźe ze smyčkowym kwartetom a cyrkwinskim chórom. Zaklinča mjez druhim twórby Bacha a Schuberta.

Hermančenjo swjeća

srjeda, 18. septembera 2019 spisane wot:

Hermanecy (SN). Z „oktoberskim swjedźenjom“ spominaja Hermanecy wot 19. do 22. septembra na swoje 600lětne wobstaće. W lěće 1419 bu wjes přez knježka Metzradta prěni króć naspomnjena. Ze škotowanjom a blidotenisom štyri dny trajacy jubilejny swjedźeń zahaja. Młodźinska wohnjowa wobora organizuje pjatk, 20. septembra, w 16.30 hodź. přezpólnu hru, na kotrejž so tež dorosćacy wobornicy z Bjedrichec, Šćeńcy, Běłeho Chołmca, Kulowa, Rakec a Minakała wobdźěla. Njedźelu budźe přez cyły dźeń dźěćacy swjedźeń. Wotewrjena je wot 10 do 12 hodź. domizniska stwa.

Konstituowanje rady

Worklecy (SN). Worklečenjo a dalši zajimcy su jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. do tamnišeje wyšeje šule na zjawnu konstituowacu zhromadźiznu gmejnskeje rady přeprošeni. Po zawjazanju gmejnskich radźićelow slěduja nimo twarskich naležnosćow a k tomu słušacych próstwach wo stejišća tež informacije wjesnjanosty. Zdobom maja přitomni hosćo přiležnosć so naprašować.

Worjołej a sowje přihladować

Dźiwadło pyta dorost

wutora, 17. septembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź pyta dorost. Štóž ma zajim, toho tam radlubje witaja. Pod hesłom „Hraješ sobu?“ su zajimcy, šulerjo 3. do 6. lětnika, 2. oktobra w času wot 14.30 do 16 hodź. na casting přeprošeni. Tón wotměje so na probowym jewišću NSLDź. Do toho pak měli so telefonisce pod čisłom (03591) 584-237 přizjewić.

Dźěćacy swjedźeń při Łobju

Drježdźany (SN). Drježdźanske towarstwo „Stup dale“ swjeći swoje 10lětne wobstaće. Starši su ze swojimi dźěćimi, přiwuzni a znaći kaž tež hosćo njedźelu, 22. septembra, wot 14 hodź. do sakskeje stolicy na bjesadu a zabawu přeprošeni. Dźěćacy swjedźeń wotměje so na łuce při přewozowej zahrodźe w Janowym měsće. Swójby měli mały piknik sobu přinjesć. Rjenje by było, bychu-li tež zmija pušćeć móhli.

Předpředań zahajena

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Serbska kapała CON-TAKT swjeći 5. oktobra w Chróšćanskej „Jednoće“ swoje dźesaćlětne wobstaće. Přez wječor nazymskich rejow za wšitke generacije powjedźe braška Handrij Krječmar z Dubrjenka. Připowědźili su so spěwarjo, kotřiž chcedźa wot 19 hodź. superhity serbskeho rozhłosa zanjesć. Dźensa so předpředań zastupnych lisćikow za sydom eurow pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka a w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji zahaji.

Gmejna pyta rjedźerku

Wotrow (SN). We Wotrowskej starej šuli maja wjetšu rumnosć, w kotrejž so najwšelakoriše zjawne kaž tež swójbne zarjadowanja wotměwaja. Zamołwita za wobłuk domu ze sanitarnymi připrawami je gmejna Pančicy-Kukow. Komuna pyta někoho, kotryž by so wo rjedźenje starał a ludźom, kotřiž chcedźa tam swjećić, kluč přepodał. Za to je małe pjenježne narunanje předwidźane. Zajimcy móža so na gmejnskim zarjedźe w Pančicach-Kukowje přizjewić.

Wobchadne wobmjezowanja

Škoda nětko wjesny předstejićel

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Wotrow (SN). Na swojim konstituowacym posedźenju wutworichu we Wotrowje srjedu nowu wjesnu radu. Wjesny předstejićel je nětko Tobias Škoda, jeho naměstnik Marcel Rjeda. Kaž wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) zdźěli, dotalny Wotrowski wjesny předstejićel Měrko Pohonč a jeho naměstnik Stefan Weclich gremijej hižo njepřisłušataj. Dojednali běchu so na to we wzajomnej přezjednosći.

Šulerska wustajeńca na hrodźe

Wojerecy (SN). „Kuzło zelow“ rěka wustajeńca šulerskich dźěłow, kotraž je hač do 22. septembra w foyeru Wojerowskeho hrodu přistupna. We wobłuku projektoweho tydźenja bě so 13 holcow a hólcow w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z Wojerowskim młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim měšćanskim muzejom zelam wěnowało. Kotre zela na łužiskich łukach rostu, to a tójšto wjace zajimcy we wustajeńcy zhonja.

Centrum seniorow wita hosći

Spěchuja małe projekty

srjeda, 11. septembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). We wobłuku spěchowanja małych projektow dóstanje Wulki Wojerowski chór za předstajenje twórby Karla Jenkinsa „The armed man – a mass for peace“ pjenježnu podpěru sakskeho wuměłstwoweho ministerstwa a kulturneje załožby. Tež měšćanske towarstwo kaž tohorunja stacija za techniku, přirodowědu a wuměłstwo w Běłej Wodźe so nad podpěru wjeselitej.

Cerfitikat za dobre dźěło

Budyšin (SN). W zachodźe starownje maltezow swj. Jadwigi w Budyšinje wisa wotnětka wopismo Zelena hoka. Tele zapisane­ znamjo wobswědča žiwjensku kwalitu w starobje a přećelnosć w domje. Spožčiła bě je Towaršnosć k spěchowanju žiwjenskeje kwality w starobje a při zbrašenju. Cerfitikat wotbłyšćuje wobstajne dobre dźěło maltezow při hladanju starych. „Spožčeny certifikat je znamjo česćenja wšědneho skutkowanja našich sobudźěłaćerjow“, wuzběhny nawoda domu Matthias Wollmann.

Gregorianske hłosy putali

Rada gmejny so skonstituuje

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Róžant (SN). Prěni raz po wólbach zetka so štwórtk, 12. septembra, rada gmejny Ralbicy-Róžant. Nimo spřisahanja čłonow wola w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni tež zastupjerjow wjesnjanosty a zastupjerjow wjacorych wažnych gremijow. Wuradźowanje je zjawne, započatk je we 18.30 hodź.

Na knižnu premjeru

Budyšin (SN). „Kaskady-kaskaden“ rěka nowa kniha serbskeje tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje a jeje němskeho kolegi Jörga Sperlinga. Nowu publikaciju, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, předstaja zajutřišim štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Přewjedu dworowy swjedźeń

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND