Kandidaća so předstaja

wutora, 02. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. „Waše a naše ideje, zhromadnje za Budyšin!“ rěka hesło wólbneho programa Budyskeje SPD za wólby tudyšeje měšćanskeje rady a wjesnych radow 26. meje. Jutře, 3. apryla, w 17.30 hodź. chcedźa w rumnosćach Dźěłaćerskeho do­broćelstwa (AWO) na Lubijskej dróze 50 w Budyšinje swój program rozłožić. Tam předstaja so tohorunja kandidaća strony za komunalne wólby, mjez nimi Serbja.

„Mały Muk“ na jewišću

Budyšin. Štóž njeje dotal hišće najnowše předstajenje serbskeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Mały Muk“ widźał, móže to jutře, srjedu, nachwatać. Znatu bajku předstaja w 14 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

Na dalšu bjesadu

Drježdźany. Serbja w Drježdźanach su přeprošeni na dalšu serbsku bjesadu. Wona wotměje so zajutřišim, 4. apryla, w 19 hodź. w hosćencu „Altes Wettbüro“ na Antonowej 8. Hosćenc namakaja zajimcy mjez Albertowym naměstom a nowomešćanskim dwórnišćom.

Porěči wo biotopach

Livestream wo „hłownej“

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy. 19. hłowna zhromadźizna Domowiny­ wotměje so jutře, 30. měrca, wot 9 hodź. w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim rozprawy wo dźěławosći w zašłymaj lětomaj a schwalenje předewzaćow za dobu hač do přichodneje „hłowneje“. Wot 9 hodź. móža zajimcy wuradźowanje tež přez livestream slědować, a to pod linkom https://www.youtube.com/user/DomowinaBudysin/live.

Porěčitej wo putnikowanju

Chrósćicy. Posledni wječor aktualneje kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe wotměje so jutře, sobotu, w 19.45 hodź. Dwanaće lět je Monika Gerdesowa hižo po puću po Jakubowym puću. Startowała bě 2007 w Zhorjelcu a kóžde lěto w dowolu čwak dale nóžkuje, z wulkim cilom Santiago de Compostela před wočomaj. Loni bě wona zhromadnje ze swojej přećelku Beatu Gruß na wotrězku „Camino frances“ w Španiskej wot Pamplony hač do Leóna po puću. Zhromadnje rozprawjatej wonej wo wutrobnych zetkanjach z dalšimi putnikami ze wšeho swěta, wo kulturnych drohoćinkach po puću a wo smalacym słóncu na pustej wysočinje Meseta.

Wobrazy na hrodźe

Do dźěłarnje pohladnyć

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, na dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. móža wopytowarjo wšědny dźeń dźěławych ze­znać, jim při zmištrowanju jich nadawkow přihladować a z personalom so rozmołwjeć. W 10, 11 a 13 hodź. poskićeja wodźenje po dźěłarni. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Na dobro cyłeje wsy

Sowrjecy (CS/SN). Za nimale 10 000 eurow kupi Kubšiska gmejna nuznikowy kontejner za wohnjowych wobornikow w Sowrjecach (Soritz). Kruće instalowany kontejner pak njebudu jenož kameradojo wužiwać, ale wón budźe na dobro cyłeje wsy, na přikład we wobłuku wjesnych swjedźenjow, rěkaše na zašłym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady.

Spominaja na spisowaćelku

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 28. měrca, su zajimcy w 19.30 hodź. do Budyskeje Smolerjec kniharnje na literarny program „Přez horiny a doliny“ na česć stotych narodnin serbskeje spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje (27.03.1919 – 15.03.1999) přeprošeni. Z jeje twórbow čitaja čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje. Skedźbnić chcedźa zarjadowarjo tež na knihu „Nitka­ Witka a druhe stworjenčka“, wudatu wot syna Handrija Bjeńša.

Rozprawjataj wo pućowanju

Wojerecy. Přichodne zetkanje seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka je jutře, srjedu, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Tam rozprawjataj Fischerec mandźelskaj wo swojim pućowanju na tak mjeno­wanu jutrownu kupu. Wona leži něhdźe 3 700 kilometrow před Chile w Pacifiskim oceanje a je dospołnje izolowana. Prawobydlerjo wuwichu tam swójsku kulturu a rěč. Přednošowarjej rysujetaj wulkotny a dawno zabyty swět.

Wuchowarjo rěče so zetkaja

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam čita Budyska awtorka Christiane Schlenzig ze swojeho romana „Wenn jede Stunde zählt“. Zastup je darmotny, zajimcy su wutrobnje witani.

Předstaja twarski projekt

Jenkecy/Bošecy. Přichodne tři lěta chce Budyski wokrjes w Jenkecach wokrjesnu dróhu K 7238 po cyłkownej dołhosći 1,2 kilometrow wobšěrnje ponowić. 15. apryla započnu dźěłać. K tomu wotměje so zajutřišim, srjedu, w 19 hodź. woby­dlerska zhromadźizna w jědźerni Bošečanskeje zakładneje šule. Tam chcedźa časowy plan jednotliwych wotrězkow a twarsku firmu bliže předstajić.

Zhladuja wróćo a doprědka

Spěwy za žiwjenje

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy. „Ke swěcy“ rěka koncert jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Křesćanska hudźbnica a spěwytwórča Stefanie Schwab z Würzburga jón wuhotuje, interpretujo žiwjenje w swětle swojeje wosobinskeje wěry. Tak chce słucharjam zmužitosć přisporjeć. Mnohostronska hudźbnica přewodźa so sama na klawěrje abo gitarje. Zastup je darmotny, dobrowólny dar zběra spěwytwórča za holči a žónski projekt w indiskim Maharashtra, kotryž wona wot lěta 2000 podpěruje.

Na młodźinski kofej

Radwor. Socialna dźěłaćerka Marija Koklina přeproša wšitkich młodostnych jutře, sobotu, w 15 hodź. do Radworskeho młodźinskeho kluba na zhromadny kofej a bjesadu. Tam móža so młodźinske kluby a dalše cyłki mjez sobu zeznać, zhromadne akcije planować a so wo móžnosćach spěchowanja za młodźinske aktiwity wobhonić. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefo­nowym čisłom 0152 / 072 73 806.

Dźiwadło z pěstowarnju

Za wiki so přizjewić

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Sulšecy. Druhi raz přewjedu njedźelu, 24. měrca, wot 14 hodź. wiki za dźěćacu drastu a hrajki, a to w kulturnym domje delnich Sulšec. Dale w poskitku budu tam najwšelakoriše wěcy, kotrež móhli starši małych dźěći derje trjebać. Štóž chce sam něšto poskićeć, njech přizjewi so hač do pjatka, 22. měrca, za darmotne stejnišćo pod telefonowym čisłom 0171 / 2 11 42 79.

Drustwo přeproša

Chrósćicy. Na swoju hłownu zhromadźiznu přeproša Chróšćanske hońt­wjerske drustwo wšitkich wobsedźerjow ležownosćow wutoru, 26. měrca, w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Organizatoriskich přičin dla proša zamołwići wo to, so hač do zajutři­še­ho, 22. měrca, přizjewić.

Štó chce sobu hrać?

Budyšin. NSLDź pyta tójšto žonow a mu­ži­ w starobje 16 do 25 lět, kotřiž chcyli w lětušim lětnim dźiwadłowym kruchu „Słónčna aleja“ sobu hrać, mjez druhim jako čłonojo SNM (FDJ) abo namjezni wo­jacy. Casting budźe 6. apryla wot 11 hodź. Zajimcy­ njech přizjewja so pod mejlowej adresu .

Pytaja kubłarku abo kubłarja

NSLDź zahraje

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Lubowarjo dźiwadła maja přichodne dny wjacore składnosće sej předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wobhladać. Tak zahraja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. swoju najnowšu inscenaciju „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću NSLDź. Zajutřišim, njedźelu, pokazaja w 16 hodź. klankodźiwadło „Kito­ husličkar“ w Ćišćanskim socialnym domje při sportnišću. A srjedu, 20. měrca, w 15 hodź. změje inscenacija serb­skeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Mały Muk“ premjeru w Dźiwadle na hrodźe.

Do powołanskeje šule

Kamjenc. Dźeń woterwrjenych duri změja jutře, sobotu, wot 9 do 13 hodź. w Kamjenskim powołansko-šulskim centrumje. Na Wysokej hasy 4 a na Jahnowej 11 móža so zajimcy wo wukubłanskich móžnosćach we wšitkich pjeć šulskich družinach wobhonić. We wobłukach běrow, drjewo a barba móža woni šulerjam při praktiskim dźěle přihladować a so tež sami pospytać.

Z redakciju SN so rozmołwjeć

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na rozmołwu wo dźěle serbskeho wječornika přeprošatej Domowinska skupina Pančicy-Kukow a redakcija Serbskich Nowin jutře, štwórtk, 14. měrca, w 19 hodź. do Karstenoweje piwoweje stwički w Pančicach-Kukowje. Šefredaktor a jeho sobudźěłaćerjo rozprawjeja wo swojim wšědnym dźěle, su wćipni na kritiki a wjesela so na pokiwy, što chcyli ludźo rady w našim wječorniku čitać. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Darmotnje do interneta

Wojerecy. Wobydlerjam a wopytowarjam Wojerec skići město wotnětka móžnosć, přez tak mjenowane hotspoty darmotnje w interneće surfować. Na dohromady dźewjeć městnach we Wojerowskim centrumje kaž tež w přisłušacych wsach su tak mjenowane „Hoyspoty“ k dispoziciji. Krótko do spočatka tu­ristiskeje sezony wobhladuja zamołwići w radnicy to předewšěm jako přidatny poskitk turistam, kotřiž móža so tak na městnje­ wo dowolowych a wólno­časnych móžnosćach wokoło Wojerec informować.

Wo dwurěčnym kubłanju

wutora, 12. měrca 2019 spisane wot:

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so jutře, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bi­lingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Předstaja kandidatow

Budyšin. Za přichodnym stajnym blidom Budyskeje CDU chcedźa swojich kandidatow za wólby noweje měšćanskeje rady předstajić. Zarjadowanje wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskim hotelu „Best Western Plus“ při Serbskich hrjebjach. Dohromady 53 ludźi za lisćinu CDU kandiduje.

Twarožk w srjedźišću

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND