Do noweho horta pohladnyć

wutora, 08. januara 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Kubłarki dwurěčneho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća Pančicy-Kukow, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), přeprošeja na dźeń wotewrjenych duri do noweho horta, a to pjatk, 11. januara, wot 14 do 18 hodź. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani po wulkomyslnych rumnosćach so rozhladować. Kubłarki wjesela so na zajimawe rozmołwy wokoło hortoweho žiwjenja a noweho domu a rady na prašenja wotmołwja.

Paliatiwna stacija hotowa

Wojerecy. Po něhdźe wosom měsacach twarskeho časa je na 3. poschodźe Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma nowa paliatiwna stacija nastała. Tam maja městno za šěsć pacientow a jich přiwuznych. Techniske wuhotowanje rumnosćow kaž tež barby a meble w nich su na to wu­směrjene, wobydlerjam přijomnu atmosferu skićić a runočasnje najlěpše lěkarske zastaranje zaručić. Za twar paliatiwneje stacije nałožichu dohromady 1,32 milionow eurow, z čehož je sakske socialne ministerstwo 1,04 miliony eurow spěchowało.

Kamjenje postajić dać

póndźela, 07. januara 2019 spisane wot:

Kamjenc. Wosebitu rěčnu hodźinu změja jutře, wutoru, wot 17 do 18 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Štóž ma doma někajki kamjeń abo samo fosil z pućowanja abo dowola, móže sej wot geologi Jensa Czoßeka rjec dać, wo kotry so jedna. Při tym je wšojedne, hač pochadźa kamjeń z pobrjoha morja abo z horow. Lěpšina přiwšěm je, móže-li wopytowar rjec, hdźe je kamjeń namakał. Zastup je darmotny.

Kak demokratiju spěchować?

Budyšin. Z prašenjom, što zamóža spěchowanske programy za demokratiju, zaběra so zajutřišim, srjedu, wot 19 hodź. stajne blido Budyskeje skupiny CDU w piwarni na Thomasa Mannowej. Z hosćom budźe Marie Melzer, kotraž w Budyšinje aktiwity spěchowanskeho programa „Partnerstwa za demokratiju“ koordinuje. Wona porěči wo swojich nazhonjenjach­ a tež wo tym, što móža spěchowanske programy wuskutkować. Zarjadowanje je zjawne.

Tež lětsa dale poradźuja

Porěči wo jězoru

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:
Budyšin. Přichodne zarjadowanje we wobłuku Budyskeje akademije w statnej studijnej akademiji na Lubijskej zaběra so póndźelu, 7. januara, we 18 hodź. z Budyskim spjatym jězorom. Wo nim porěči Sebastian­ Fritze, kiž je we wobłuku krajneho zarjada sakskich rěčnych zawěrow za spjaty jězor zamołwity. Mjez druhim chce wón nastaće a funkciju spjateho jězora a jeho wuznam za Sprjewju rozłožić.

Zhromadnje blidotenis hrać

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Konjecy. Kóždolětny zhromadny wječor za wšěch, kotřiž chcedźa zaso jónu bli­dotenis hrać, wotměje so jutře, pjatk, na žur­li Konječanskeho towarstwoweho domu. Započatk za dźěći je wot 17 hodź. a za dorosćenych wot 19 hodź. Konječanske blidotenisowe towarstwo wšitkich zajimcow wutrobnje přeprošuje.

Kak štomiki wotbyć?

Budyšin. Hižo druhi dźeń noweho lěta je Budyski wokrjes wčera w nowinskim wozjewjenju na to skedźbnił, kak móža wobydlerjo swoje hodowne štomiki najlěpje wotbyć. Tak móža je rozkus­kować a do sudobja za biowotpadki ćisnyć. W ja­nuaru hodźi so hodowny štomik nimo toho cyły pódla wotpadkoweho sudobja stajić. Za to njesmědźa žana lameta abo druhe wěcy­ na šmrěku abo jědli wisać. Štomiki, wjetše hač 1,50 metrow, dyrbja přikrótšene być, hałžki pak maja na nich wostać. Wotrězane hałžki wotpadkowe awto žane sobu njebjerje.

Biblioteka zawrjena

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:

Kamjenc. Měšćanska biblioteka w Lessingowym měsće wostanje wot 24. decembra do 2. januara zawrjena. W tym času maja zajimcy składnosć, digitalne wupožčowanje Onleihe wužiwać, hdźež móža sej e-booki wupožčić. Wot štwórtka, 3. januara 2019, budźe knihownja zaso­ wotewrjena.

Zaso so nawróćić?

Budyšin. Štwórtk, 27. decembra, wotměje so na wulkej žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada „bursa nawrótnikow“. Wot 10 do 14 hodź. změja zajimcy, kotřiž tuchwilu hišće zwonka domizny dźěłaja, chcedźa pak so zaso nawróćić, přiležnosć wo dźěłowych městnach we Łužicy so informować.

Wo Kitu husličkarju

Budyšin. Dźěći móža so na dalše předstajenje klankohry „Kito husličkar“ wjeselić, kotruž 27. decembra w 10 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předstaja. Dokelž Kito hudźbu lubuje, by so najradšo z husličkarjom stał.

Kupjel po hodźoch zaso přistupna

Kamjenc. Kamjenska halowa kupjel wo­sta­nje wot 24. do 26. decembra za­wrjena, wot 27. do 30. decembra pak budźe wot 9 do 18 hodź. přistupna. Tež silwester a Nowe lěto njebudźe tam móžno so kupać, hakle 2. januara wot 9 do 20 hodź. kaž tež 3. a 4. januara wot 9 do 22 hodź.

Agentura zawrjena

Nowy kalender požadany

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Hamor (SN). „Kołowokoło Bjerwałdskeho jězora 2019“ rěka nowy lětny kalender łužiskeje jězoriny. Za šěsć eurow móža sej jón zajimcy mjez druhim na Hamorskim gmejnskim zarjedźe kupić. Widźeć­ su wšelake fotowe motiwy, kaž swětłownja při jězoru. Požadany hodowny dar pak su tohorunja zastupne lisćiki za klětu planowane zarjadowanja w Dźiwadle we Wuchu.

Na farmje swjećili

Wojerecy (SN). Wulke wjeselo knježeše minjeny tydźeń mjez wopytowarjemi Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy. 30 holcow a hólcow swjećeše tam swoju adwentničku, a to ći, kotřiž nimale wšědnje na farmu, zarjadnišćo Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka, přichadźeja, zo bychu tam skót picowali. Někotři w cirkusu Krabatino sobu skutkuja, dalši so na projektach wobdźěleja. Za swoju adwentničku dóstachu wot Wojerowskeho Lionsoweho kluba 350 eurow darjene.

Čitanski dobropis darić

Wysokoskok z hudźbu

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Wóslink (SN). Na Wóslinčanskej Ewangelskej srjedźnej šuli wotmě so spočatk decembra tradicionalny wysokoskok z hudźbu. Lětsa zličichu telko wobdźělnikow kaž hišće ženje. Přitomny bě tež jednaćel kubłanišća Henry Nitzsche. Susann Trepte a Moritz Scholze, wobaj ze 6. lětnika, běštaj najlěpšej. Absolutny rekord pak docpě z přeskočenymi 1,60 metrami Aaron Wehofsky z dźewjatki.

Šek za projekt přepodali

Hórnikecy (SN). Łužiska jězorinowa załožba podpěruje projekt Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki „Hladanišćo – grafiti zetka ruinu“ z 3 000 eurami. W lětušich nazymskich prózdninach su w energijowej fabrice dźěłarničku pod mjeno- wanym hesłom přewjedli. Minjeny pjatk šek nětko přepodachu.

Přihotuja přebytk dźěći

Wulki krok dale

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Němcy (JoN/SN). Wjedro drje z dróho­twarcami w Němcach zašły tydźeń derje njeměnješe. Přiwšěm su dźěłaćerjo firmy Strabag wutoru stajeny nadawk zmištrowali a druhi a najwjetši wotrězk statneje dróhi S 95, wjeducy přez Němcy wot Grofic blidarnje hač k pućej „Při wětrniku“, ze zakładnej asfaltowej worštu pokryli. Niskich temperaturow dla steješe nad dróhu tołsta mła. Němčanscy wobydlerjo so nětko jara wjesela, zo su dróho­twarcy termin dodźerželi, zo móža swoje awta zaso na domjacej ležownosći wotstajeć a zo maja tež zymsku słužbu za­ručenu.

Zwyša popłatki

Meditacija w adwenće

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kóždu adwentnu póndźelu poskića Vincenc Böhmer, dušepastyr Kamjenskeje chorownje maltezow, me­di­tacije jako přihot na hody. Tak su zajimcy tež póndźelu, 17. decembra, we 18.30 hodź. do domu witani. „Z adwentnym časom­ njezapočina so kónc lěta, ale přińdźe něšto nowe“, Böhmer praji.

Štomy z měšćanskeho lěsa

Budyšin (SN). Tež lětsa předawaja w Budyšinje hodowne štomy z měšćanskeho lěsa. Lěpšina je, zo su wone wosebje čerstwe. Wšako móža sej zajimcy štomiki sami podrězać. Komuž pak wobcha­dźenje z piłu tak prawje njeleži, tomu su lěsni dźěłaćerjo rady poboku. Tak budźe tomu tež jutře, 15. decembra, wot 9 do 12 hodź. we Wuježku.

Přepodadźa nowy hort

Pěskečan znowa wuspěšny

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:
Lipsk/Pěskecy. Achim Weclich z Pěskec je sej minjeny kónc tydźenja znowa sakske mišterstwo w plahowanju nukli zawěsćił. Po lěće 2014 a 2016 je wón trofeju­ za plahowanje dołhokosmatych nukli­ třeći króć za sobu dobył. 62lětny Pěskowčan, kotrehož bě Sakski krajny zwjazk plahowarjow rasowych nukli před lětomaj z Wulkej złotej čestnej jehłu wuznamjenił, hižo wjacore lětdźesatki nukle plahuje. Při tym je so wón na tři po­měrnje rědke družiny, mjez nimi dołho­kosmate, specializował a hižo wjacore myta po wšej Němskej dobył.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND