Po wuchodźe putnikował

štwórtk, 19. decembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy. Něhdźe tysac kilometrow dołhi­ je Jakubowy puć podłu historiskeje Via regije wot ukrainskeje hranicy přez Pólsku hač do Zhorjelca. Po tej čarje je prof. Gerd Gellißen w dwěmaj wotrěz­komaj pěši putnikował, a to w lětomaj 2017 a 2018. Wo tym přednošuje emeritowany profesor, horliwy putnik a prezident Bratstwa swjateho Jakuba z Düsseldorfa, z wobrazami přichodnu sobotu, 21. decembra, w 19.45 hodź w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Nimo wosobinskich dožiwjenjow Gellißen tohorunja wopisuje, što putniska šćežka ze swojej přirodu, stawiznami a wuměłskimi stawiznami skići. Wutrobnje přeprošeni su wšitcy putnicy, tajcy, kotřiž chcedźa so hakle z putnikom stać, a wězo tež wšitcy zajimcy zbliska a zdaloka.

Tohorunja sobotu, ale hižo w 16 hodź., su najmłódši znowa na bajku do Chróšćanskeje putniskeje hospody prošeni. Ćeta Monika baje jim tónraz wo „Třoch přećach“.­

Popołdnjo krótkofilmow

Na haćenja so nastajić

wutora, 17. decembera 2019 spisane wot:
Budyšin. Z haćenjemi wobchada dyrbja šoferojo tele dny w Budyšinje ličić. To zdźěla zarjad za medijowe dźěło a měšćanski marketing sprjewineho města. Kaž ze zdźělenki wuchadźa, wostanje Beh­ringowa hasa znajmjeńša hač do jutřišeje srjedy w 12 hodź. dospołnje za­wrjena. Přičina su twarske dźěła. Tam asfaltowy­ powjerch dróhi kompletnje ponowjeja. Dźěła wukonjeja po informacijach města w zwisku z přepołoženjom syće k zastaranju z dalnoćopłotu.

Na adwentne spěwanje

póndźela, 16. decembera 2019 spisane wot:
Wojerecy. Na zhromadne adwentne spěwanje su zajimcy dźensa wječor na dźěćacu a młodźinsku farmu Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) we Wojerecach prošeni. Na prěnim zarjadowanju tajkeho razu scyła na farmje CSB chcedźa tradicionalne, adwentne a hodowne pěsnje spěwać. Podpěrać chcetaj jich hudźbnaj šulerjej Fabian Schulze a Philipp Seidel. Započatk adwentneho spěwanja je we 18 hodź. CSB skedźbnja na to, zo wotměje so spěwanje pod hołym njebjom, wotpowědna ćopła drasta je tuž trěbna.

Na Teschenske wiki

štwórtk, 12. decembera 2019 spisane wot:

Wojerecy. Dohodowny čas je nimale wšudźe zdobom čas adwentnych wikow. Tež we Wojerecach je hižo z dobrej tradiciju tajke wuhotować. Tamniše Teschenske wiki wotewru jutře, pjatk, w 16 hodź. Hač do njedźele móža sej zajimcy na staroměšćanskim torhošću – pjatk a sobotu hač do 22 hodź. a njedźelu hač do 20 hodź. – dohodownu atmosferu při rozmołwje a słódnym horcym winje lubić dać.

Adwent w starej wowčerni

Stróža. Na popołdnjo wosebiteho razu sće jutře, pjatk, na dwór biosferoweho rezerwata­ Hornjołužiska hola a haty w Stróži witani. Zarjadnistwo rezerwata a čłonojo serbskeho towarstwa Radiška su za 3. adwent nimo hudźby něšto k paslenju za dźěći spřihotowali a po­skića tež wšelake regionalne wudźěłki. Kupić móžeće sej tam mjez druhim hodowny štomik z łužiskich lěsow.

Pasla hodowne dariki

Worklecy. Na zhromadne paslenje hodownych darikow su šulerki a šulerjo 6. do 8. lětnika sobotu, 14. decembra, wot 9 hodź. do Worklečanskeho Don Boskoweho­ domu přeprošene/přepro­šeni. Za paslenski material zběraja zamołwići na wobdźělnika dźesać eurow.

Je zaso čas hrow

Na adwentne spěwanje

srjeda, 11. decembera 2019 spisane wot:

Wojerecy. Na zhromadne adwentne spěwanje su zajimcy póndźelu, 16. decembra, na dźěćacu a młodźinsku farmu Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) we Wojerecach prošeni. Na prěnim zarjadowanju tajkeho razu scyła na farmje CSB chcedźa tradicionalne, adwent­ne a hodowne pěsnje spěwać. Podpěrać chcetaj jich hudźbnaj šulerjej Fabian Schulze a Philipp Seidel. Započatk adwentneho spěwanja je we 18 hodź. CSB skedźbnja na to, zo wotměje so spěwanje pod hołym njebjom, wotpowědna ćopła drasta je tuž trěbna.

Pohłubšacy kurs serbšćiny

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ poskića wšěm tym, kotřiž maja hižo zakładne znajomosće serbšćiny a chcedźa je pohłubšić, wosebity rěčny kurs. 13. januara jón w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje na Friedricha Listowej zahaja. Kaž RCW dale zdźěla, přewjedu kurs hač do meje prawidłownje póndźelu wot 17.30 do 19 hodź. Dalše informacije­ namakaće pod www.witaj-sprachzentrum.de. Za kurs přizjewić móžeće­ so pod telefonowym čisłom 03591/550 400 abo z mejlku pod .

Spěšnje so přizjewić

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:

Worklecy. Jězbu na swětoznate pasionske hry do Oberammergauwa (njedaloko Mnichowa) za serbskich młodostnych přihotuje tuchwilu Worklečanske dekanatne młodźinske dušepastyrstwo. Wuprawa budźe wot 8. do 10. meje 2020, z wotjězdom pjatk nawječor. Kaž z běrowa Worklečanskeho dušepastyrstwa rěka, smědźa so tež 15lětni wobdźělić. Młodostni změja tam składnosć sej generalku wobhladać. Wšitcy 15- do 26lětni dóstanu zastupny lisćik, kotryž hewak znajmjeńša 150 eurow płaći, za 24 eurow. Po předstajenju budu so samo z dźiwadźelnikami rozmołwjeć móc. Zajimcy njech so hač do jutřišeje srjedy, 11. decembra, w běrowje Worklečanskeho dekanatneho młodźinskeho dušepastyrstwa a e-mailnje pod přizjewja. Dalše informacije k jězbje su tež pod www.jugendtage-passionsspiele.de přistupne.

Wuslědki slědźenjow

Knižna premjera

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Na premjeru knihi „Dźiwadło njewidźomnych dźěći“ přeprosy wšitkich zajimcow Ludowe nakładnistwo Domowiny do Budyskeho Serbskeho gym­nazija na Friedricha Listowej. Srjedu, 11. decembra, předstaji tam přełožer Jan Měškank knihu Marcina Szczygielskeho. Započatk je w 9.40 hodź.

Dohodowny čas porjeńšić

Čorny Chołmc. Na adwentny koncert w Čornochołmčanskej Marinej cyrkwi přeprosytej tež lětsa zaso chór nałožkoweho towarstwa Krabat a Wojerowski šulski chór. Njedźelu, 15. decembra wot 16.30 hodź. chcedźa hudźbnicy a spěwarjo připosłucharjow ze swojimi poskitkami zwjeselić a jim tak dohodowny čas čakanja na přichad Chrystusa porjeńšić. Wšitcy su wutrobnje witani.

Wiki rjanych wěcow

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Na wiki wosebiteho razu sće jutře­ sobotu, 7. decembra, wot 15 hodź. do Budyšina přeprošeni. W „Zelenym pysku­“ a w Mikławšskej wěži poskićeja mjenujcy­ „rjane wěcy“. Mjez druhim poskići w Mikławšskej wěži Serbski konsum swoje wudźěłki.

Smolerjec kniharnja wotewrjena

Budyšin. Sobotu, 7. decembra, je Smo­lerjec kniharnja wot 10 do 17 hodź. za wšěch zajimowanych kupcow wotewrjena. Komuž hišće hodowny dar pobra­chuje, njech přińdźe do kniharnje a sej z bohateho poskitka něšto wupyta.

Na adwentničku

Ralbicy. Na swoju lětušu adwentničku su wšitcy serbscy młodostni zajutřišim, njedźelu, 8. decembra, do Ralbic prošeni. Z nyšporom ju w 14 hodź. zahaja, a jón chór 1. serbskeje kulturneje brigady wob­rubi. Na „Radlubinje“ přizamknje so zhromadna swačina ze zabawu.

Sobudźěłaćerjo koncertuja

Kulow. Na wosebity adwentny koncert přeprošeja sobudźěłaćerjo a sobudźě­łaćerki katolskeje cyrkwje a dźě­ći horta Kulowskeho Jakubetzoweho skutka. Z adwentnymi pěsnjemi zawjeselić a k sobuspěwanju pohnuć chcedźa was njedźelu, 8. decembra, wot 16 hodź. w Kulowskej katolskej cyrkwi.

Sprjewine město trjeba pomoc

wutora, 03. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Jutře, srjedu, 4. decembra, budźe wusyłanje Sachsenspiegel telewizijneho sćelaka MDR we wobłuku lětušeje tury po adwentnych wikach z hosćom w Budyšinje. Hosćićelske města maja při tym stajnje nadawk spjelnić. Sprjewine město dósta slědowacy: „Pokazajće na je­wišću ptači kwas a namakajće znajmjeńša dźesać Budyskich porikow, kiž su so loni woženili a kotrež w swojim originalnym kwasnym outfiće na adwentne wiki přińdu.“ Město Budyšin prosy tuž wšitke pory­ z Budyšina, kotrež su so w lěće 2018 zmandźelili, wo pomoc. „Pory, kotrež chcedźa dźěl tejele romantiskeje inscenacije być a samo hišće dobyć, njech přizjewja so hač do jutřišeho w 12 hodź. z e-mailku w zarjedźe za nowinarske dźěło­ a měšćanski marketing. Adresa je . Přińdźe-li potom dosć porow na wiki, wulosuja mjez nimi pjeć króć dwaj zastupnej lisćikaj za adwentny koncert Drježdźanskeho křižneho chóra w tamnišim Rudolfa Harbigowym­ stadionje.

Wo wobrazowych albumach

Za kurs serbšćiny so přizjewić

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Šulerjam 2. hač do 5. lětnika, kotřiž nimaja składnosć, so na wučbje serbšćiny wobdźělić, skići Rěčny centrum WITAJ w jutrownych prózdninach wot 14. do 17. apryla ferialny kurs serbšćiny. Šulerjo zeznaja serbski alfabet a zwučuja­ serbsce čitać a pisać. Po wučbje dožiwja zajimawe serbskorěčne poskitki. Přizjewjenja přijimuja hač do 20. januara 2020 pod telefonowym čisłom 03591 550 414 a pod .

Spěwaja za dobry skutk

Jaseńca. Sobotu, 7. decembra, přepro­sytaj Florian Rynč a muski kwartet PoŠtyrjoch na mjeztym 9. dohodowny beneficny koncert do Rynčec bróžnje w Jaseńcy. Wopytowarjo smědźa so znowa na wotměnjawy program wjeselić. Lětsa budźe Drježdźanski muski kwartet „Die Hormonischen“ z hosćom. Zaklinčeć maja­ adwentne kaž tež zabawne spěwy skupiny PoŠtyrjoch. Wunošk ze zběrki a z předanje napojow a přikuska darja znowa za dobry skutk. Započatk je w 19.30 hodź. Koncertej přizamknje so zabawa.

nawěšk

nowostki LND