Krótkopowěsće (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Digitalny pakt přińdźe

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) wita dojednanje mjez Zwjazkom a krajemi, tak mjenowany digitalny pakt. „Je to dobra powěsć našim šulam“, Piwarz dźensa rjekny. Sakska ma za wutwar IT-infrastruktury na kubłanišćach něhdźe 250 milionow eurow dóstać. We wadźeńcy wo spěchowanje wu­twara su so Zwjazk a kraje wčera na změnu Zakładneho zakonja a na wurjadne rjadowanja dojednali.

Wusud wo wólbnym prawje

Karlsruhe. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je dźensa wusud wozjewiło, w kotrymž wobmjezowanje wólbneho prawa za zbrašenych jako wustawje njewotpowědowace wotpokazuje. Tež po sudniskim wukazu psychiatrisce zastarani jeći njesmědźa so „z demokratiskeho procesa wuzamknyć“, w spisu dale rěka.

Chinsku medicinu zběhnu

Policija (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Kontejneraj w płomjenjach stałoj

Kulow. Wutoru rano su njeznaći w Kulowje na parkowanišću mjez Starym dwórnišćom a Kamjenskej dróhu wotstajenej kontejneraj za papjeru zapalili. Wohnjowi wobornicy płomjenja zhašachu, wěcna škoda wučinja tysac eurow.

Kwaklate linije jěł

Klětno. Kedźbliwa Klětnjanka wutoru připołdnju policiji zdźěli, zo bě jej kwaklate linije jěducy VW napadnył. Bjez dźiwa tež: Policija naměri w kreji 68lětneho šofera 1,68 promilow alkohola.

Bydlenski připowěšak so wotpalił

Belmsdorf. W Biskopicam přisłušacym Belmsdorfje je so w nocy na srjedu campingowy připowěšak wotpalił. Jón su koparjo jako předrasćernju wužiwali.

Brigadnicy zwučowali a pućowali

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přebywaše wot póndźele hač do dźensni­šeho w probowym lěhwje w čěskich Hejnicach. Tamniši klóšter z putniskej cyr­kwju Marije wopytanja je dźensa mje­zynarodny duchowny ­centrum. Wulkot­- nje hodźeše so tam wšitko to nazwučować, štož budźe słyšeć na přichodnych koncertach chóristow Budyskeho Serbskeho gymnazija. Tam su woni pod nawodom Friedemanna ­Böhmy nazwučowali nowy repertoire, mjez druhim oratorij­ „Hrodźišćo“ Měrćina­ Weclicha a Madleny Nasticcyneje. Tale twórba změje kónc septembra prapremjeru a je ­zdobom swójski dar k 70. róčnicy 1. serbskeje kulturneje brigady.

Dale dźěłachu brigadnicy na nowych twórbach. Zdobom su hižo znate „Podlěćo“ Korle ­Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja­ pohłubšili.

Wuknu wěcy wuporjedźeć

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:
Prawidłownje kóždu druhu wutoru měsaca wuhotuja w ateljeju Budyskeho Kamjentneho­ domu zhromadnje z towarstwom Ganzmacher dźěłarničku „Elektro & technika“. Tam pokazuja młodym zajimcam wot sydom lět pod nawodom nazhonitych fachowcow po hesle „Reparować město preč mjetać“, kak hodźa so skón­cowane nastroje wuporjedźeć. Zawčerawšim dźiwaše so młody Verian-Tadeus, zo maćerne žehlidło po poměrnje njekomplikowanej procedurje Reinera Klatty a Dietera­ Kunzy (wotlěwa) zaso bjezporočnje dźěła. Nimo elektrotechniki poskićatej towar­stwje tež kursy mechaniki a jězdźidłow. Foto: SN/Maćij Bulank

Změja dale dwanaće radźićelow

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Měła so Trjebinska gmejnska rada wot dwanaće na dźesać radźićelow pomjeńšić? Prašenje to, wo kotrymž diskutowachu jeje čłonojo na swojim zašłym posedźenju a rozjimachu při tym naležnosć, hač dyrbjeli so hłowne wustawki gmejny změnić. „Sakski gmejnski porjad poruča pod paragrafom 29 za gmejny hač do tysac wobydlerjow dźesać gmejnskich radźićelow. To by za Trjebin přitrjechiło“, rozłoži nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra. Wona skedźbni na Slepjanski přikład. Tam běchu so radźićeljo dojednali, gmejnski parlament wot 16 na 14 čłonow pomjeńšić. Při tym poćahowachu so na aktualnu ličbu wobydlerjow 2 700.

Spěšnišo hač druzy pomhać

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

W Chrósćicach maja hižo ideje, kak móhli gratownju pozdźišo wužiwać

Chrósćicy (JK/SN). By-li so Chróšćanskej wohnjowej woborje poradźiło, dóstać nowu wohnjowobornu gratownju, njeby to jenož wulke wudobyće za kameradow wobory było, ale za cyłu gmejnu. Tuchwilne hišće wužiwane twarjenje móhłi potom wužiwać w samsnym duchu, kaž je to zaměr wohnjoweje wobory, mjenujcy za pomoc a wuchowanje.

Na njedawnej rozmołwje wobornikow ze šefom sakskeje statneje kenclije Oliverom Schenkom (CDU) pokaza wobornik Beno Hojer na jednu móžnosć, twarjenje dale wužiwać. Kuzłarske słowo rěka „first responder“, štož woznamjenja po zmysle pomocnik na městnje. Jedna so w tym padźe wo jednoho abo tež wjacorych, kotřiž maja wukubłanje w prěnjej pomocy a zamóža w nuzowych padach prawje zapřimnyć. Tutu formu spěšneje pomocy, prjedy hač fachowa podpěra přińdźe, Slepjanska­ wohnjowa wobora hižo dlěši čas wuspěšnje praktikuje.

Po hawariji žane škody za wobswět

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Chwaćicy (SN/MWj). Hdźež je minjeny tydźeń w Chwaćicach při Budyskim spjatym jězoru wjetše mnóstwo tepjenskeho wolija wuběžało, je po wšěm zaso wšitko w porjadku. Zastupjerjo wobswětoweho zarjada, krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow, firmy zawinowarja a wohnjoweje wobory běchu połoženje na městnje posudźowali a kóždežkuli warnowanje zběhnyli. Wolijowe barjery na spjatym jězoru su wohnjowi wobornicy za­wčerawšim zaso zrumowali. Wšitke maćizny, kotrež běchu so z wolijom do wody dóstali, móžachu z pomocu wosebitych chemiskich maćiznow wjazać a fachowsce wotstronić, kaž Budyske měšćanske zarjadnistwo zdźěli.

Nimo toho wolij transportowace předewzaće informuje, zo njeje 800 litrow, ale „jenož“ 300 litrow wolija wuběžało. To zwěsćichu při měrjenju zbywaceho wolija. Šofer potrjecheneho tankoweho awta bě z toho wuchadźał, zo jednaše so wo 800 hač do tysac litrow.

Někotre barjery wostanu při gulijowych wěkach hišće ležo, zo njebychu so zbytki wolija při móžnym sylnym dešću tola hišće do jězora dóstali.

Wjelčanska přaza pomha

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:
Wjelcej (FAG/SN). Před wosom lětami załožichu we Wjelčanskim archeotechniskim centrumje skupinu, kotraž so tam měsačnje k přazy zetkawa. Při tym steja zwjetša kołwróty w srjedźišću wobdźělnikow. Tuchwilu pak tam tež hinaše ručne­ dźěło wukonjeja. Čłonka skupiny Kerstin­ Scholta bě w interneće storčiła na namołwu zwěrinoškitneje akcije­ za pomoc hoberskeje zwěrjatownje w Rumunskej. Tam maja tysacy psow, mjez nimi něhdźe 500 młodźatow. Dokelž so po wšěm zdaću wo nje prawje starać njemóža, pletu nětko tež we Wjelcej za štyrinohače přikrywy a dalše ćopłe wěcy, kotrež chcedźa do Rumunskeje pósłać. Při mjenowanej akciji čłonojo Wjelčanskeje přazy rady pomhaja.

Krótkopowěsće (20.02.19)

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Miliony za wokrjesne dróhi

Kamjenc. Za wuporjedźenje zymskich škodow na dróhach přewostaji Sakska wokrjesej Budyšin 2,8 milionow eurow. To zdźěli dźensa zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU). Tež serbske komuny­ z toho profituja. Tak dóstanu Pančicy-Kukow 35 300 eurow, Chrósćicy 30 600, Njebjelčicy nimale 30 000 eurow, Ralbicy-Róžant 25 000 a Worklecy ně­hdźe 18 000 eurow, kaž z Kamjenskeho běrowa zapósłanca rěka.

Nowa spěchowanska směrnica

Drježdźany. Sakske knježerstwo je na swojim póndźelnym posedźenju wobzamknyło, směrnicu za spěchowanje sporta w swobodnym staće ponowić. Hladajo na „demografisku změnu, globalizaciju a hinaše žiwjenske wobstejnosće“ chcedźa zjawny sport přichodnje „fleksibelnišo a mjenje běrokratisce“ podpěrać. Lětsa inwestuja dohromady 60,3 miliony a klětu 59 milionow eurow.

Statysacy galaksisow wotkryli

Policija (20.02.19)

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Dyrbi měsac nóžkować

Njebjelčicy. Na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Z něhdźe 1 700 kontrolowanych jězdźidłow bě 105 přespěšnych. Najnuznišo měješe wodźer VWja, kotrehož lepichu ze 128 km/h. Wón dyrbi nětko měsac nóžkować, dóstanje dwaj dypkaj a dyrbi 240 eurow pokuty płaćić.

nawěšk

nowostki LND