Krótkopowěsće (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wagonownja ma inwestora

Niska. Jednanja z inwestorom wagonownje w Niskej budu po wšěm zdaću bórze zakónčene. Faworit, kiž měł łužiski zawod přewzać, je słowakski koncern Tatrawagonka. Dźěłarnistwo IG metal je z předewzaćom garantiju dojednało, při čimž maja stejnišćo a ličba sobudźěła­ćerjow přichodne pjeć lět kaž tež wob­stejace tarifowe zrěčenja wostać.

Z Alenu zaso po měsće

Budyšin. Po tym zo bě kniha rozebrana, móža so dźěći nětko zaso „Po měsće z Alenu“ hibać. Dalši nakład knihi Rejzki Delenkoweje wo holčce, kotraž w měsće bydli a do 1. lětnika chodźi, je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Powědančka su pisany miks doži­wjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Mjezu překročaca pomoc tema

Policija (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Tragisce znjezbožiła

Budyšin. Na Dr. Salvadora Allendowej w Budyšinje je wobydler wčera rano něhdźe w 6 hodź. před wjaceswójbnym domom staršu žonu bjez wědomja a ćežko zranjenu namakał. Za 76lětnu pak přińdźe kóždažkuli pomoc přepozdźe, wona bě hižo zemrěta. Po prěnich přepytowanjach je žona najskerje z balkona swojeho bydlenja padnyła, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Kriminalisća pad nětko přepytuja.

Chór Budyšin spěwa

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wuježk. Tež tónle kónc tydźenja wotměja so wjacore zarjadowanja we wobłuku dnja Hornjeje Łužicy. Jedne z nich budźe na Čornoboze. Tam koncertuje njedźelu, 26. awgusta, w 14 hodź. chór Budyšin. Rjana to přiležnosć, na horu pućować a w chłódku štomow na serbske a słowjanske pěsnje słuchać.

Dwaj dnjej klankodźiwadło

Budyšin. „Pod hrodom wosomaštyrceći“ rěka klankodźiwadłowy swjedźeń, kiž wotměje so jutře a njedźelu w Budyšinje na ležownosći ze samsnym mjenom něhdźe 200 metrow wot Stareje wodarnje zdaleneje. Starši a młódši wopytowarjo dožiwja najwšelakoriše klankodźiwadłowe hry. Jich paleta saha wot bajkow Grimmec bratrow přez hornjołužiske powědki hač k italskemu kruchej wo kóčkach. Přeprošene su klankodźiwadłowe skupiny z Lipska, Budyšina, Coswiga a Radebeula, kotrež wotměnjejo hraja. Započatk je wobaj dnjej wot 15 hodź. Sobotu wot 22 hodź. změja na samsnym městnje live-hudźbu z nižozemskej spěwarku Iris Romen.

Pokazaja staru techniku

Zaso do swětła stajić

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:
Korla Bohuwěr Šěca? Z mjenom bywšeho wučerja w Rachlowje pod Čornobohom, kiž bě swój čas jedyn z najwuznamnišich hornjołužiskich přirodospytnikow, w Serbach mnozy lědma hišće něšto konkretne zwjazuja. To je škoda, dokelž je jeho specifiski žiwjenski skutk zdobom wobstatk serbskeho narodneho namrěwstwa. Zo Domowinska skupina Rachlow-Mješicy, Rachlowska wohnjowa wobora a Kubšiska gmejna zhromadnje wosebite zarjadowanje přihotuja, na kotrymž zajutřišim za bywšeho wjesnjana składnostnje jeho 80. posmjertnin wopomjatnu taflu wotkryja, swědči wo tym, zo su sej přede­wšěm we wsy jeho wulki wu­znam znowa wuwědomili. Hordosći na domiznu polěkuješ z tym, zo sej jeje mnohostronske stawizny spřistupnješ. K tomu móže sobotne zarjadowanje přinošować. Přeju hibićiwym organizatoram mnohich hosći, zo bychu wosobu Korle Bohuwěra Šěcy z narodneho sćina zaso sobu do swětła stajili. Axel Arlt

Jabłuka nježněja nětko jenož na wulkich plantažach, ale tež na zahrodach, kaž tule Elsbeth Koden w Běłej Wodźe. Zo njeby je wobškodźiła, šćipa wona jabłuka kedźbliwje ze šćipakom při dołhej žerdźi. Byrnjež minjene tydźenje jara suche byli, móže so rentnarka nad wuběrnymi žnjemi wjeselić. Foto: Joachim Rjela

Króna w swjedźenskim ćahu

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Do rjadu wjetšich a mjeńšich lětušich jubilejow prěnjeho naspomnjenja zarjaduje so wot jutřišeho 750. róčnica Njeswačidła. Za jubilej su minjene měsacy wjele idejow znosyli.

Njeswačidło (SN/MWj). Cyłe lěto su so w Njeswačidle na 750. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy přihotowali. Nětko tak daloko je, zo móža nadźijomnje prawje wjele wjesnjanow, woby­dlerjow wokolnych wsow a dalšich hosći witać. Na nich čaka wotměnjawy program, kotryž skići někotryžkuli wjeršk. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) so wjeseli, zo běchu wšelake wjesne cyłki zwólniwe při přihotach sobu skutkować. Čłonojo towarstwa Přećeljo kultury a do­mizny, sportoweho kaž tež jěchanskeho a jězdneho zjednoćenstwa dźě maja z tym ­nazhonjenja.

Zo móhli młode swójby twarić

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Nowe plany w Salowje so wjetšinje lubja, ale nic wšitkim

Kulowc (AK/SN). Nastajić twarski plan za nowe ležownosće w Salowje je Kulowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Kulowcu jednohłósnje wobzamknyła. „Trjebamy ležownosće, zo njebychu młode swójby do druhich kónčin ćahnyli, ale w Salowje wostali“, podšmórny twarski zamołwity města Ste­phen Rachel.

Dohromady jedna so wo štyri ležownosće na Cyhelskej hasy, kotraž wjedźe k zawodej Energijowe zastaranje Čorny Halštrow (EVSE). Twarska płonina wučinja 3 500 kwadratnych metrow. Přećiwo tomu wustupuje Salowčan Alojs Michałk. List jeho prawizniskeje kenclije je 21. awgusta do měšćanskeho zarjadnistwa dóšoł. W nim wón měni, zo město přejara do jeho ratarskich płonin zasahnje. Nimo toho je rěč wo rozsydlenju krajiny. Twarski plan za Cyhelsku, kaž Alojs Michałk pisa, twarskemu zakonjej njewotpowěduje. Wotpohladana twarska městnosć na žadyn pad trěbna njeje, wón argumentuje.

Na industrijne stawizny dopominali

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Wulka Dubrawa (HN/SN). Starodawna wodowa wěža, daloko widźomny symbol Wulkeje Dubrawy, bě minjenu njedźelu prawa městnosć za hornčerski dźeń. Tón bě jedne z njeličomnych zarjadowanjow, kotrež so we wobłuku lětušeho Dnja Hornjeje Łužicy wotměchu. Organizował bě wotměnjawy dźeń keramiski kružk, zakótwjeny w spěchowanskim towar­stwje Margarećineje hěty. W Budyskim regionje znata keramikarka a nawodnica kružka Regina Bernstein chcyše ze swo­jimi sobuwojowarjemi docpěć, zo so dopomnjenki na něhdyšu produkciju wudźěłkow za elektroindustriju we Wulkej Dubrawje nje­zhubja. Do Margarećineje hěty něhdy tež mnozy serbscy wobydlerjo z wokolnych wsow na dźěło chodźachu. Něhdźe 130 lět su tam elektropórclinowe wudźěłki, hłownje izolatory, zhotowjeli. Po přewróće bě z tym kónc. Teren zawoda spyta Wulkodubrawska gmejna jako přemysłownišćo zwičnić. Aktualnje chcedźa tam bywšu wulku jědźernju nuzowje přesadźować.

Pod Bohatej wěžu mócnje so ješćiło

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:
Njerjany žort je sej něchtó zawčerawšim z jednej z třoch studnjow na Budyskich Žitnych wikach pod Bohatej wěžu dowolił. Po wšěm zdaću bě tule płokanski próšk abo druhu maćiznu do wody sypnył, tak zo poča so wona kaž njemdra ješćić. To dźěše dopołdnja tak dołho, zo ješć hač na něhdźe meter wysokosće stupaše. Štož bě předewšěm dźěćom zajimawe dožiwjenje, woznamjenješe sobudźěłaćerjam Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće wjele dźěła, zo bychu studnju wotpušćili a wurjedźili. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Zetkanje posołow w Jonsdorfje

Budyšin. Pod hesłom „Hornja Łužica – stejimy pod paru“ zarjaduje Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) dźensa 11. zetkanje posołow a partnerow w Jonsdorfje w Žitawskich horinach. Zasłužbnych posołow Hornjeje Łužicy chcychu rozžohnować, nowych powołać, zdźěli MGO bjez poda­ća konkretnišich informacijow.

Přepytuja morjenja dla

Zhorjelc/Běła Woda. Podhlada morjenja dla přepytuje specialna komisija Zhorjelskeje inspekcije kriminalneje policije w nadawku tamnišeho statneho rěčnistwa wot nocy w Běłej Wodźe. We wo­błuku přesłyšowanja hinašeho delikta dla nachwilnje zajateho muža tón poda, zo bě wobkedźbował, kak znaty zemrě. Na to nańdźechu zastojnicy w domskim na Zahrodowej 38lětneho, kiž bě po zdaću namócnje zemrěł.

Přewjele pólskich turistow

nawěšk

nowostki LND