Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Róžant. Wutworić přidatne žłobikowe městna w Smjerdźacej budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Nimo toho budźe rěč wo nowym hašenskim jězdźidle za Konječansko-Šunowsku wohnjowu woboru a wo kreditowym zrěčenju.

Wotrow. Tohorunja jutře, ale w 19 hodź. zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Pančicy-Kukow, tónraz na Wotrowskej starej šuli. Na jich dnjowym porjedźe steji mjez druhim třeći wotrězk ponowjenja Šule Ćišinskeho. Dale chcedźa wobzam­knyć, postawu swj. Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wobě posedźeni stej zjawnej, a wobydlerjo su přeprošeni.

Na slědach ptačkow

Rakecy. Přirodowědnu ekskursiju na slědach ćahatych ptačkow podłu hatow pola­ Kačeje Korčmy blisko Rakec přewjedźe Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 21. oktobra, wot 8 do 11 hodź. Wobdźělnicy wobkedźbuja tam sta kačkow a husow, kotrež na swojim nazymskim ćahanju přestawku zapołoža. Wobdźělenje płaći pjeć eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 0 35 78/ 7 88 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskur­sija započnje.

Wjesne puće dóstanu mjena

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Dobrošicy (aha/SN). Hižo před třomi lěta­mi bě Njeswačanska gmejnska rada wobzamknyła, zo dyrbja puće we wšěch wjesnych dźělach gmejny pomjenowane a statoki z wotpowědnym domjacym čisłom­ wuhotowane być. Trjeba bě to toho­dla, zo bychu nuzowa słužba, li­stonoš a docyła wšitcy podatu adresu spěšnje­ namakali. Wobydlerjow Dobrošic tehdy narěčachu, zo měli woni wo pomjenowanju swojich wjesnych pućow rozmyslować.

W Klětnjanskim zawodźe Dietmara Bergmanna je minjenu sobotu něhdźe 2 500 wopytowarjow dožiwiło, kelko prócy je za wułóje­nje rybow z Maksimilianoweho hata trěbne. Na 27. rybarskim swjedźenju wućahnychu z dwaj hektaraj wulkeho hata poł­dra tony karpow, linow a šćukow. Někotre eksemplary běchu hač do dweju metrow wulke, kaž tónle sum (Wels), kotrehož­ ­Dietmar Schuster jako jedyn z pomocnikow dźerži. Foto: Joachim Rjela

Posledni wjeršk do přetwara

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Nazymski a wohnjowy swjedźeń w energijowej fabrice wotměli

Hórnikecy (AK/SN). Awtentisce a originalnje chce Hórnikečanska Energijowa fabrika stawizny zachować, kaž podšmórny to nawodnica Kirstin Zinke minjenu sobotu na 13. nazymskim a wohnjowym swjedźenju. Mjez druhim po­skićichu tam wopytowarjam wjacore wose­bite wodźenja. Ze serbskimi powěsćowymi figurami kaž připołdnicu, wódnym mužom a lutkami zaběraše so dźiwadłowa hra wo wuhlowym zmiju, kotruž staj Beate Tarrach a Reinhard Simmgen z Kubšic hnydom dwójce předsta­jiłoj. Zarjadowanje bě posledni wulki wjeršk do přetwara energijoweje fabriki, kotryž traje hač do lěta 2020.

Jabłuka postajeli a modu předstajili

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:
Wjace hač 200 družin jabłukow wobdźiwachu wopytowarjo kermušnych wikow zawčerawšim w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Sadowcowy fachowc Klaus Schwarz z Lubija bě je sobu přinjesł a zajimcam rozłožił. Nimo toho móžachu wopytowarjo družinu swójskich jabłukow postajić dać. Prěni raz bě na kermuš­nych wikach modowa přehladka widźeć. Designerka Sarah Gwiszcz (2. wotprawa) předstaji z modowej značku „Wurlawy“ ze swojimi modelemi tradicionalnu serbsku drastu w načasnym designu. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (16.10.18)

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Róčnica nastupa Jana Pawoła II.

Krakow. Předsyda Centruma Jana Pawoła II. „Njebojće so“ Jan Kabziński je składnostnje róčnicy nastupa Karola Woj­tyły jako prěni słowjanski bamž dźensa před štyrceći lětami k tomu namołwjał, dale z jeho encyklikami so ro­zestajeć. W rozhłosu Jedynka Kabziński wuzběhny, zo njeměrja so wučby Jana Pawoła II. jenož na katolikow.

800 milionow eurow pokuty

Mnichow. Statne rěčnistwo w Mnichowje je awtotwarcej Audi w zwisku z dieselowej aferu pokutu 800 milionow eurow napołožiło. Audi, wotnožka awtotwarca VW, chłostanku akceptuje, kaž w zdźělence koncerna VW rěka. Přičiny pokuty su „ranjenja regulatoriskich předpisow“ pola wěsteje skupiny dieselowych agregatow, statne rěčnistwo piše.

Šěsć firmow tež ze Sakskeje

Policija (16.10.18)

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Za paduchom podarmo spěchał

Wojerecy. Wosrjedź wobjedoweho časa je cuzy zawčerawšim we Wojerecach koleso pokradnył. Na Tešenskej skóncowa wón zamk kolesa a so z 900 eurow drohim jězdźidłom wotsali. Wobsedźer drje hišće za nim spěchaše, paduch pak so mjez bydlenskimi domami zhubi.

Mejenjo we Wrócławju byli

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Na swojej hłownej zhromadźiznje spočatk lěta běchu spěwarki a spěwarjo Ra­dworskeho chóra Meja wobzamkli, zo sej lětsa zaso zhromadnje wuleća. Po tym zo njeje so plan do Roma pućować zešlachćił, so rozsudźichu pólski Wrócław wopytać. A minjeny kónc tydźenja to činjachu.

Předsydstwo chóra z předsydku Angeliku Häneltowej na čole bě zhromadnje z Radworskim Šmitec busowym wozy­dłownistwom dosć wobšěrny program w štwórtym najwjetšim měsće susodneho kraja z něhdźe 630 000 wobydlerjemi zestajało. Na spočatku steješe wodźenje po měsće z wěcywustojnej pólskej přewodnicu, štož běše w někotrych hodźinach dosć naročne předewzaće. Při tym Mejenjo zhonichu, zo ma Wrócław wjace hač sto cyrkwjow. Najwjetši dźěl z nich dyrbjachu po Druhej swětowej wójnje znowa natwarić, dokelž bu 70 procentow města nad Wódru při wojowanjach mjez sowjetskimi wójskami a němskimi jednotkami kónc wójny zničenych.

W prózdninach paslić

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Łaz. We Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja móža prózdninske dźěći jutře­, srjedu, paslić. Wot 9.30 do 11.30 hodź. nastanu tam z pomocu sobudźěłaćerjow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty kaž tež Łazowskeje gmejnskeje biblioteki nazymske deko­racije z přirodnych maćiznow. Nožicy, pisak­ a lěpk měł sej kóždy sam sobu přinjesć­, nimo toho tři eura za material.

Neurobiologa přednošuje

Lipsk. Serbske blido Lipsk přeprosy pjatk, 19. oktobra, we 18 hodź. wšitkich zajimcow na přednošk neurobiologa dr. Jurja Brankačka do rumnosće 4.216 filologiskeje fakulty Lipšćanskeje uniwersity na Beethovenowej 15. Pod hesłom „Wědomosć je mjezynarodna – zaćišće z Japanskeje“ rozprawja dr. Brankačk wo swojim žiwjenju jako slědźer. Přizam­knje so bjesada w kofejowni „Kowalski“ na Ferdinanda Rhodowej 12.

Spjaty jězor póčnje so wuwiwać

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Tež hdyž je w Budyskim spjatym jězoru tuchwilu chětro mało wody, je so tam něštožkuli na dobro změniło, z čimž chcedźa tež přichodny čas pokročować.

Budyšin (UM/SN). „Lěto 2018 bě woprawdźe wulkotne!“ Telko wopytowarjow kaž lětsa Matthias Schneider na sezonu hišće ženje zličił njeje. „Wězo je nam wulki nawal tež naše hranicy pokazał“, wuznawa mějićel bary Ocean Beach na promenadźe při Budyskim spjatym jězoru. Sćěh běštej mjenujcy dołhe čakanje a sčasami njespokojni hosćo. Tuchwilu woblubowany lokal wutwarjeja. Na městnje dotalneje drjewjaneje terasy nastawa betonowa, nimo toho Matthias Schneider nowu kuchnju za­twari.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND