Dobre wukony překwapili

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

21. lěćny kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta su minjenu sobotu zakónčili. Milenka Rječcyna je so z nawodu kursa dr. Fabianom Kaulfürstom rozmołwjała.

Kotre dopóznaća maće z lětušeho kursa?

F. Kaulfürst: Najwažniši zaměr je, zo wobdźělnicy serbšćinu nawuknu. Zahoriło mje je, kelko su wosebje kursisća ze słowjanskorěčnym pozadkom w běhu dweju tydźenjow nawuknyli a nałožowali. Njezwučene bě, zo su wobdźělnicy z Pólskeje kaž tež z Čěskeje mjez sobu přewažnje serbsce, nic čěsce a pólsce, rěčeli.

Što běchu lětuše nowinki?

F. Kaulfürst: Julija Serbinec, Franciska Grajczarekec a Štefan Paška, studentce sorabistiki a student wučerstwa na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity su prěni króć wuwučowali. Alenka Šmitowa nimo mje kurs hižo dlěje přewodźa. Prěni króć mějachmy priwatneho spěchowarja. Američan, potomnik Serbow Korla Wukaš, je třom wobdźělnikam stipendij za kurs přewostajił. Mějachmy tež wjacorych wobdźělnikow, kotřiž su z ryzy priwatnych přičin pódla byli.

Sće měli zaso wjace wobdźělnikow hač před lětomaj. Kotra bě za to přičina?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND