W prózdninach na akademiju

Mittwoch, 26. September 2018 geschrieben von:

Třeći raz změja šulerki a šulerjo nazymu składnosć, so pod fachowym nawodom z rjemjeslniskimi a wobsahowymi aspektami medijoweho dźěła zaběrać.

Budyšin (SN/bn). Tež lětsa poskićitej Serbski rozhłós a Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) dorostej přiležnosć, so zadarmo na „šulerskej akade­miji medije“ wobdźělić. Mjeztym hižo třeći raz změja šulerki a šulerjo 5. lětnika składnosć, w běhu tydźenja pod profesionelnym nawodom zeznajomić so ze zakładami žurnalistiskeho kaž tež techniskeho medijoweho dźěła. Wopytowarjam lońšeho kursa resp. na wšelakich polach hižo nazhonitym oferujetej zarjadowarjej we wobłuku natwarnych seminarow dale so wukmanić.

Teremin přeco hišće mysterij

Dienstag, 25. September 2018 geschrieben von:

Na hudźbnym festiwalu „Musica Lípa“ zaklinča najwšelakoriše zynki w sewjeročěskim a hornjołužiskim regionje. Prěni z dweju serbskeju přinoškow je pu­blikum w Českej Lípje wobkuzłał.

Česká Lípa (SN/bn). Serbska wuměłča Carolina Eyckec na tereminje a Lipšćanski pianist Christopher Tarnow staj minje­ny pjatk pod hesłom „Hraju bjez dótknje­nja ...“ wosebity koncert we wo­błuku lětušeho hudźbneho festiwala „Musica Lípa“ wuhotowałoj. W Česko­lip­skej bazilice Wšěch swjatych předstajištaj twórby mjez druhim Heinricha Isaaca, Gabriela Fauréja, Sergeja Rachmaninowa a Oliviera Messiaena. Tež dwě kompo­ziciji – „Intermeco čo. 1“ a „Sonata za teremin a klawěr čo. 1“, kotrejž bě Tarnow­ spisał – běštej z wobstatkom progra­ma. „Smój so přez naprašowanje jara wjese­liłoj. Čuju so w Čěskej skoro kaž doma, dokelž je rěč serbšćinje tak bliska“­, Ca­rolina Eyckec rozłoži a zjima: „Publikum bě jara zajimowany. Smój program cyle cyrkwinskemu ramikej přiměriłoj, přewažnje měrnu hudźbu wu­zwoliłoj a so dlěšich přestawkow wzdałoj. Zo su ludźo wćipni na teremin, je so po koncerće tež tónraz zaso wopokazało.“

Knižna premjera mnohich zajimcow přiwabiła

Dienstag, 25. September 2018 geschrieben von:

Róžant (SN/bn). Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina wuspěšnje pokročuje. Minjeny pjatk předstajichu awtorki a awtorojo Róžeńčanskeho kružka pisacych w tamnišim, kopaće połnym towarstwowym domje swoju druhu antologiju „Zornjatka na puću“. Wjesne towarstwo a LND běštej zarjadowanje, kotrež bě zdobom knižna premjera, zhromadnje z kružkom wuhotowałoj.

Wudawaćel Beno Budar, kotryž kružk nawjeduje, a lektor Pětr Thiemann wi­taštaj něhdźe 40 zajimcow. Budar wu­zběhny wjace hač poł lětstotka skutkowanja w lěće 1963 załoženeho literarneho cyłka a spomina na njeboh basnicu Marju Krawcec. Antologija wopřijima cyłkownje dwanaće jeje basnjow – dwě z nich dotal njewozjewjenej, kotrejž Thiemann recitowaše.

We wobłuku lětušeho projekta „1 000 lět Budyski měr“ stej ewangelska wosada swj. Pětra a tudyše towarstwo cyrkwinskohudźbny skutk wčera koncert w tachantskej cyrkwi wuhotowałoj. Pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Michaela Vettera předstajichu wokalny ansambl swj. Pětra, orchester Serbskeho ludoweho ansambla, pjeć solistow-spěwarjow a pianistaj-organistaj twórbje „In Terra Pax“ Franka Martina a sinfoniju čo. 2 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Foto: SN/Maćij Bulank

Dohlad do dopomnjenkow Dyrlicha

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:
We wobłuku nazymskeje čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowina je Benedikt Dyrlich zawčerawšim w Drježdźanach a wčera w Nowej Wjesce prěni zwjazk swojich memoarow „Doma we wućekach“ předstajił. W sakskej stolicy, hdźež bě z hosćom towarstwa Stup dale, kaž tež w ródnej wsy Dyrlicha – dźak miłemu wječorej pod hołym njebjom – bě zajim na podawiznach z NDRskeho časa wulki. Wosebje młódši wopytowarjo chcychu wědźeć, kak je (nje)typiski kubłanski puć w realnym socializmje wupadał. Wjacori hosćo potwjerdźichu, zo Dyrlicha po čitanju z cyle hinašimi wočemi widźa, samo ći, kotřiž jeho hižo dołho znaja. Foto: Feliks Haza

„Jatba pod hokatym křižom“ je hesło wčera wotewrjeneje noweje trajneje wustajeńcy wopomnišća Budyšin. „Stawizny domu tak skónčnje dospołnje wotbłyšćujemy“, rjekny nawodnica institucije Silke Klewin. Přehladka wěnuje so na zakładźe 30 dóńtow jednotliwcow – woporow runje tak kaž sobuběharjow a skućićelow – justicy w času nacionalsocializma. Foto: SN/Maćij Bulank

„Sym połny zaćišćow“

Mittwoch, 19. September 2018 geschrieben von:

Thomas Frick je mjezynarodnje připó­znaty filmowc. Milenka Rječcyna je so z nim w Njebjelčicach na kromje nahrawanja filma Drježdźanskeho towarstwa Sukuma­ arts rozmołwjała.

Sće do swojeho přebytka w Njebjelčicach hižo z Łužicu činić měł?

T. Frick: Był tu hišće njejsym, a njewědźach tež wjele wo Łužicy. Hakle w zwisku z našim projektom „Stories of change“ sym so z regionom bliže zaběrał.

Što je zmysł Wašeho filmoweho projekta?

T. Frick: Pytamy wobstajnje za nowymi wobličemi, za předewzaćemi, komunami z njewšědnymi idejemi, hdźež so něšto za trajnosć stawa. W tym zwisku su mi Njebjelčicy namjetowali. Mějach to hnydom za jara zajimawu temu a běch wćipny.

Kak sće sej gmejnu w přihotach na filmowanje wotkrył?

T. Frick: Team towarstwa Sukuma arts, kotryž projekt zamołwja, je tu w zažnym lěću rešeršował. Tak su sej z wjesnjanostu Tomašom Čornakom wosebje za­jimawe blečki wsy a gmejny wotkryli a je fotografowali. Z fotow móžach sej hižo prěni wobraz tworić. Mjeztym smy z jednotliwych wobrazow filmowy material nawjerćeli.

Lětni serial SN13. dźěl a kónc

Kak móže putniska hospoda při ekumeniskim Jakubowym putniskim puću městno wotpočinka być a runje tak podij za małe formy wuměłstwa skićić, Chróšćanska putniska hospoda jara nazornje wotbłyšćuje. Mjeztym hižo něšto lět w zymskich měsacach poskića putniska mać Monika Gerdesowa w swojim domje nimo přednoškow wo putnikowanju tohorunja čitanja, małe koncerty, spěwne wječorki a wjele dalšeho, štož ma mjez wobydlerjemi stajnje dobry wothłós.

Hospodu tež jako městnosć zarjadowanjow wužiwać bě ideja, kotruž je Monika Gerdesowa ze swojim mandźelskim „wupjekła“. Bohužel wón zwoprawdźenje myslički sam hižo dožiwił njeje. „Naju ideja bě, zo putnicy na swojim puću něštožkuli nazhonjeja, wo čimž móža druhim powědać“, putniska mać rozłožuje. A dokelž je hospoda samozrozumliwje dźěl wsy, chcyše wona wot wšeho spočatka tež susodow a tamnych wjesnjanow sobu zapřijeć. „Nochcych tu swójsku poliwku warić, ale wobydlerjam ze wsy a wokoliny kaž tež dalšim znazornić, što při putnikowanju dožiwiš“, Chróšćanka powěda.

Industrijne namrěwstwo Sakskeje wobchować

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Sakska industrijna kultura je jónkrótna w Němskej. Tuž chcedźa ju za přichodne generacije wobchować. To wobkrući sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na swjedźenskim zarjadowanju „20 lět zaměrowy zwjazk sakski industrijny muzej“ wčera w Hórnikecach. Dohromady něhdźe 23 milionow eurow chcedźa swobodny stat a wokrjesy za to nałožić.

Hórnikecy (AK/SN).„Swobodny stat Sakska wuznawa so k swojej zamołwitosći za wobchowanje a hajenje industrijneje kultury. Chcemy tuž financowanje dołhodobnje podpěrać“, podšmórny ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na swjedźenju „20 lět zaměrowy zwjazk Sakski industrijny muzej“. „Smy so z wokrjesami kruće na financowanje kulturneho ruma dojednali. Tři miliony eurow nałožimy za direktne, praktiske kulturne dźěło. Dźesać milionow eurow je za kulturne dźěło na přikład muzejow a zarjadowarjow zaplanowanych“.

Prapremjerje načasneje hudźby

Montag, 17. September 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN/bn). Towarstwo Choćebuska hudźbna nazyma wuhotuje mjeztym 45. raz po organizatorach pomjenowany festiwal načasneje hudźby. Z prěnim koncertom pod hesłom „Dźowčička šołty lubuje swój mały zeleny kaktus“ zahaji z čłonow Wětošowskeho hudźbneho towarstwa zestajeny pozawnowy kwintet „Tagesform“ swjedźeń 1. oktobra w Choćebuskim dźiwadle Piccolo. Program wopřijima kompozicije a wobdźěłanja wšelakich dobow a žanrow. W nowinarskej zdźělence wuzběhuja zarjadowarjo mjez druhim prapremjerje kruchow „Dźowčička šołty“ Jana Cyža a „Dobra rada za zhubjenych synow“ Hansa Hüttena.

Dalše wjerški festiwala, kotrehož srjedźišćo je tradicionelnje tworjenje łužiskich komponistow, stej koncertaj „Wjesołe zynki ze stareho a noweho časa“ a „Hudźba z pjeć lětstotkow“, wobaj wuhotowanej wot ansambla solistow Choćebuz, kaž tež kolokwij „Nowa hudźba w rozmołwje“, na kotrymž wukrajni studenća předmjeta instrumentalna a spěwna pedagogika Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow hudźbu swojeje domizny předstaja.

Anzeige