Wo zmysle žiwjenja

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Dohodowna rozmołwa na jězbje w ćahu

Tale nóc w adwentnym času bě ćicha, ale jara ćmowa. Šěre šlewjerje kurjawy wisachu kaž płachty nad lěsami a łukami, předewšěm pak nad nižinami rěkow a hatow. Spěšnik smaleše po nócnej krajinje a wupadaše, kaž by so swětły had po kolijach­ wił.

W ćahu, kotryž bě po puću do južneje Němskeje, sedźeše Hartmut. Młody muž chcyše so nazajtra w znatym awtowym zawodźe předstajić. Hišće do hód chcyše wšitko zrjadowane měć, zo móhł tam hnydom po Nowym lěće dźěłać započeć. Bě so w koncernje wo lukratiwne městno požadał. A tam nochcyše jeničce ze swojej zwonkownosću a šarmom, ale předewšěm­ z wědu a fachowej kompetencu dobry zaćišć zawostajić. Po­hladny na časnik. „Hišće dobrej dwě hodźinje, njezměje-li spěšnik zapozdźenje. To móžu hišće chwilku podrěmać“, sej praji.

Z Božej’ nocy hłosy krasne

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Handrij Zejler

Z Božej’ nocy hłosy krasne

njesu nowe poselstwo.

Swětło swětej schadźa jasne,

powěsć słyši čłowjestwo:

Měr a pokoj za ludźi

Dobrej’ wole na zemi.

Tuž stawajće, so radujće

a z pastyrjemi spěwajće!

Tuž stawajće, so radujće

a z pastyrjemi spěwajće!

Wša ćma a zrudnosć zašła je,

k nam z hwězdu ćehnje žiwjenje.

Zwonja radosć zwony wšudźe,

pokoj ludźom, ludam měr.

Betlehemska powěsć budźe

swětej nadźija a měr.

Hodowna k nam hwězda witaj,

hodowny nam pokoj switaj!

A měr ze słóncom poćehnje,

a ćmowy strach so pominje.

Tuž spěwa hort a wutroba

kaž tam ta syła jandźelska:

Česć budź Bohu we wysokosći,

měr na zemi a čłowjekam dobre spodobanje.

Zalećane njestarosće,

rjanosće srjedź tyšnicy,

štó waš wobraz wjesołosće

dopisać je zamóžny?

Běše derje, běše zlě,

mój dźěl tež tam pódla bě!

Patoržica w hońtwjerni

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Běše to hodźinka po wobjedźe. Hospoza wopłokowaše při woknje stejo šalki a talerje. Nadobo wuhlada na dworje cuzeho muža. Po drasće bě hajnik. Ně, njebě. Žadyn hajnik nima čorny kłobuk na hłowje. Potajkim bě wěsće někajki bur z wokoliny. Ale štó? Znaješe tola zwjetša wšitkich.

Nadobo Jank wjesele do kuchiny přiskaka, prošo: „Maći daj mi ruče wótry, kónčkojty nóž! Wuj chce mi konika z drjewa wurězać!“ „Koho da měniš, hólče?“, wopraša so mać. „Koho? Nó, kotremuž sym připołdnju wobjed do přitwarka donjesł. Chětř, maći, Brošec wuj na dworje na mnje ...“

Prac! Črjopy rozlětachu. Maćeri bě so taler z ruki wusunył, tak bě so stróžiła. „Ně, što so tola na swěće njestawa! Dopołdnja zastupi ći do chěže brodaty, trundlaty prošer, a popołdnju steji ći na dworje šwarny knjez. Tu widźiš: Druha, drasta, druhi čłowjek.“

Hajnik tež po hodźoch Brošej na dróhu njeda. Broš přimaše so dźěła, hdźežkuli so hodźeše. Čisćeše hajnikej zerzawe pasle a hladaše ze wšej swěru jeho psy, kotrež běchu so bórze na njeho zwučili, kaž na knjeza samoho. Hospozy nanosy wody, wuhla a drjewa a sypaše na dworje a na zahrodźe šćežki. Zwuporjedźa grat a płoty ...

Foto: SN/Maćij Bulank (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:
Foto: SN/Maćij Bulank

Lubosće spěw

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Handrij Zejler

Hdy bych ja była róžička

we twojej zahrodce,

bych ja najrjeńšo zakćěła

ći twoje žiwe dny.

Chceš ty być moja róžička,

chcu ja ći hrjadku dać;

to budźe moja wutroba,

w tej dyrbiš kćějo stać.

Hlej, róže zwjadnu a tež ktu

na łuce, w zahrodźi –

we zrudobje a wjeselu

naj’ ničo njedźěli.

Hdy bych ja była hwězdźička

na módrych njebjesach,

bych cyłu nóc so swěćiła

we twojich woknješkach.

Chceš ty być moja hwězdźička,

a ja kluč wrotow měł,

přez kotrež słónčko wustupa,

ja njebych wotamknył.

Hlej, hwěžki swěća, hašeju,

puć chodźa wšelaki –

we zrudobje a wjeselu

naj’ ničo njedźěli.

(wujimk basnje z oratorija „Nalěćo“)

Ptački prošerkojo

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Jan Radyserb-Wjela

Z hłódnym brjuškom drobne ptački

skorža w sněze před hunom,

nihdźe zornješko, nic wački,

swět je kryty ze sněhom.

Klipy klapy zesłyšachu

wutłe žatka cypy hić,

po prošeń so k bróžni dachu,

za brjušk sebi wužebrić.

„Lubi młóčcy, zahanjejće

z wotmachom so z cypami!

Wuhłódnjene mrě’my, hlejće,

zorno k nam njech wuleći.

Zyma trapi nas tak z hłodom:

skoro zawutlene smy!

Hdyž so minu sněhi z lodom,

dźak wam spěwać budźemy.

Bruki, waki, škódne, wadne

chcemy wam wšě zaničeć,

zo budźeće žita radne

w lěću z wjesołosću žnjeć!“

Młóčcy sylnje cypowachu,

pjeršachu tak zornjatka.

Hłódne žatka pupolachu,

mějachu połne horleška.

(wujimk z knihi Hody, LND 1970)

Jakuba Leńka

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Jan Hajna

W nocy je mjerzło a sněh je so šoł;

wuchatu čapku a rukajcy jow!

Sotřička Leńka, chětř, zabab so mi!

Na hórku póńdźemoj ze sankami.

Maćerka, dowol! Hdyž mała ty bě,

wěsće tež w zymje sy měriła sněh,

měła sy radosć – dźěd hišće to wě –,

hdyž zas na Jakuba kćěješe sněh.

Wowka njej’ swarjeła, dźěd njej’ był zły,

hdyž so na sankach ty smykała sy.

Dźěćo, kiž ženje na powětře njej’,

wostanje kipre, ma hubjenu krej.

Maćerka, wulka a rjana nět sy,

luby nank na tebje ženje njej’ zły.

Mój pak wšo činimoj, štož ty měć chceš –

ćeknjemoj, hdyž z prutom na naju dźeš.

Maćerka, dowoliš? – Tysačny dźak!

Leńka, pój! Do sněha ćisńmoj so znak!

Božemje, maćerka, před připołdnjom

čerwjenoličkatej přińdźemoj dom!

(wujimk z knihi Hody, LND 1970)

Wuměłska dźěłarnička wohrožena

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim poslednim lětušim posedźenju dalšu lisćinu spěchowanskich projektow za lěto 2016 wobzamknył. Tež towarstwo Kamjenjak budźe z 10 000 eurami podpěrane.

Zhorjelc (SN/CoR). 10 000 eurow spěchowanja – to najprjedy raz derje klinči. Za předsydu towarstwa Kamjenjak Ludwiga Pickerta pak je připrajena suma problem. Wšako steji tak dale na hračkach, hač móža klětu scyła mjezynarodnu wuměłsku dźěłarničku rězbarjow a kamjenjećesarjow w Miłočanskej skale přewjesć. Hižo lětsa dyrbjachu planowane jubilejne 10. zarjadowanje njedosahacych pjenjez dla wupadnyć dać, hačrunjež by kulturny rum projekt z 10 000 eurami spěchował. „Nimamy hišće oficialnu zdźělenku. Trjebamy něhdźe 50 000 eurow, zo bychmy dźěłarničku přewjesć móhli. Smy tuž próstwu wo wjele wjace hač 10 0000 eurow stajili. Problem wostanje samsny: Zwotkel dóstanjemy zbytne pjenjezy? Nowe měritka kulturneho ruma, zo njespěchuja projekty z wjace hač 50 procentami cyłkownych kóštow, su jara špatne za towarstwa bjez wosobinskich swójskich dochodow“, kritizuje předsyda.

Wo knihach a kniharni (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Sym sej chětro wěsty, dwustronski přinošk tale kolumna njebudźe. Ale trochu chcył hišće zhladować na zašłe nakładniske lěto. Njech je to mały literarny pospyt wo nas a našich knihach, prjedy hač so do – myslu sej – zasłuženeho swjatka a hodownikowanja podamy. Hodownikowanje, dźiwne to słowo, wo kotrymž njejsym jenož před chwilku čitał, ale njedawno tež słyšał. Mój serbski słownik je njeznaje, to rěka, ani jedyn z tych na mojej polcy ani Frenclowy. A naš luby Alfons sam mi to bohužel hižo prajić njemóže – naš serbski wšudźebył, kiž zdaše so w kóždźičkim kućiku swěta a Łužicy doma być a kiž by zawěsće jako prěni wědźał, hdźe statok mój hišće pokład chowa, kotrehož so dotal sam dohladał njeběch. Wón wědźeše powědać wo kóždej wsy, je nimale kóždy stary dom a kóždeho wobydlerja z mjenom znał. Ach, so wě, tajkeho mjenowědnika tola hišće mamy, jenož z „W“ prědku. Tón so z mjenami samo tak derje wuznawa – wosebje w kónčinje Błótow a jamow –, zo je cyły atlas z nimi pjelnił. Potajkim naš mjenowy nawigator po Łužicy.

Powědku słyšeli

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:
Nimale 50 předewšěm małych připosłucharjow je wčera na Chróšćanskej Krawčikec žurli hodownu powědku Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Dźěći kralow“ słyšało a widźało. Petra-Marija Bulankec-Wencelowa čitaše holcam a hólcam kaž tež jich staršim wo dyrdomdejach dźěći třoch kralow, kotrež na kóncu stawizny tola hišće hródź z Jězusdźěćatkom nańdu. Foto: Feliks Haza

Anzeige