To a tamne (05.02.16)

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

Slepa dowěra nawigaciskemu nastrojej je šoferej 40 tonow ćežkeho nakładneho awta tójšto mjerzanja wunjesła. Njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Hagena wón po wuskej lěsnej šćežce błudźeše, doniž tčacy njewosta. Při tym sej tež hišće dieselowy tank roztorha. Poprawom wšak chcyše do cyle hinašeho Hagena, kaž wón policistam rjekny. Z toho pak tak spěšnje ničo njebudźe: awto skóncowane, diesel w lěsnej pódźe, chłostanka a zličbowanka za rumowanje awta – to budźe drohe.

Čas je wotběžał: W Kaliforniskej njeje hrajer lota swoje dobyće 63 milionow dolarow wotewzał. To je najwjetše njewotewzate dobyće w stawiznach loterije zwjazkoweho stata USA, kaž sćelak NBC rozprawja. Pjenjezy maja so nětko na dobro šulow w kraju wužiwać. Los bu 8. awgusta 2015 kupjeny. Wčera wječor bě čas 180 dnjow čakanja na dobyćerja nimo.

To a tamne (04.02.16)

Donnerstag, 04. Februar 2016 geschrieben von:

Wjace hač 10 000 eurow je sobudźěłaćer Erfurtskeho měšćanskeho zawoda namakał, jako wurumowaše kontejner za spěrawe wotpadki. „Pjenjezy słušeja staršemu porikej. Mandźelskaj běštaj stary čapor z bydlenja wurumować dałoj, dokelž ćehnjetaj k dźěćom do druheho města“, zdźěli wčera policija. Wobaj staj staršej hač 80 lět a„staj pjenjezy prawdźepodobnje zabyłoj“. 28lětnemu namakaćerjej přisteji nětko myto třoch procentow.

Ani dwě lěće stara holčka je a ma hižo njewšědnu wutrajnosć: 23 měsacow stara Kiara Belle Kit je w płuwarni w Malajziji nimale dwěsćě metrow płuwała a tak narodny rekord w swojej starobnej skupinje nastajiła. Holčka trjebaše za čaru 25 mjeńšin a 38 sekundow. Dotalny rekord bě 30 měsacow stara holca lěta 2003 nastajiła. Wona pak je tehdy jenož połsta metrow płuwajo zmištrowała.

To a tamne (03.02.16)

Mittwoch, 03. Februar 2016 geschrieben von:

Spodźiwna zwučenosć, na městnje njeskutka jěsć a pić, je so za serijoweho skućićela jako zahubna wopokazała. Z pomocu zwěsćenych slědow DNA na nakusanych kołbaskach a načatych napo­jowych blešach móžachu zastojnicy podhladneho paducha identifikować a prawdźepodobnje zwěsćić. Muž bě so loni w lěću na wjacorych městnach Porynsko-Pflacy zadobywał. Hižo w nowembru je so policiji poradźiło 45lětneho muža z Montabaura zajeć.

Znaty koparski manager Reiner Calmund často na čas zabywa. Njedypkownosć, tak wón dźenikej Saarbrücker Zeitung sam praji, wosebje jeho partnerku mjerza. „Pola mnje časnik hinak tikota. Ze štwórć hodźinki nastawa spěšnje hodźina zapozdźenja, połneho terminoweho plana dla.“ A to, dokelž njemóže Calmund ženje tak prawje „ně“ rjec.

To a tamne (02.02.16)

Dienstag, 02. Februar 2016 geschrieben von:

Wulka hromada kaminoweho drjewa před hotelom na kupje Hermannswerder načinja wobsedźerjej hotela tójšto mjerzanja. Město Podstupim sej wot njeho žada, zo drjewo zrumuje. Za staplowanje drjewa je twarska dowolnosć trěbna, dokelž steji w přirodoškitnym pasmje, město argumentuje. Wobsedźer hotela njemóže so spodźiwnemu postupowanju města, wo čimž je samo telewizija rozprawjała, hižo smjeć. Mjeztym hroža jemu z jastwom, njedyrbjał-li pokutu 1 250 eurow staplowaneho drjewa dla zapłaćić.

Z kofejom a čajom je sławny ekskopar David Beckham w Londonje sanitetarku překwapił, kotraž z pacientom na kromje dróhi na chorobne awto čakaše. Beck­ham bě nimoducy strowił, so do awta sydnył a wotjěł. Dźesać mjeńšin pozdźišo pak so z horcymaj napojomaj nawróći. Tež za selfie měješe chwile.

To a tamne (01.02.16)

Montag, 01. Februar 2016 geschrieben von:

Nimale 800 psow a 100 zapřahow je so kónc tydźenja na mjezynarodnym wubědźowanju sankowych psow w Todtmoosu w Čornym lěsu wobdźěliło. Něšto tysac wopytowarjow je spektakl dožwiło, kaž rěčnik zarjadowarja zdźěli. Sylneho dešća a wichora dla pak dyrbjachu zarjadowanje na sobotu wobmjezować, wčerawše tuž wotprajichu. Prawidłowne wubědźowanja psyčich zapřahow wuhotuja w Todtmoosu wot lěta 1975.

Natutkany šofer je při wobchadnym njezbožu w durinskim Heiligenstadće nadróžne wobswětlenje hasnył. 37lětny bě ze swojim awtom do latarnje prasnył. Sćežor so złama a padny na jězdźidło. Zranjeneho šofera dowjezechu do chorownje. Tam zwěsćichu 1,9 promilow alkohola, na čož jemu jězbnu dowolnosć sćazachu. Skóncowaneje latarnje dla hasny so wobswětlenje na dróhach.

To a tamne (29.01.16)

Freitag, 29. Januar 2016 geschrieben von:

Napity šofer awta je spytał, z wodu k rjedźenju huby swoju alkoholowu „chorhojčku“ zatajić a je sej hišće bóle do pasli zalězł. Policisća naměrichu při kontroli w Kaiserslauternje 5,5 promilow. „Naše nastroje měrja alkohol dycha“ rěčnik policije zdźěli. Jara spěšnje so wukopa, zo bě šofer bjezposrědnje do kontrole srědk wužiwał. W běhu poł hodźiny so alkohol na 1,3 promile zniži. Jězbnu dowolnosć dyrbješe 28lětny přiwšěm wotedać.

W sněze a kurjawje je so w Bayerskim lěsu zetkanje motorskich ze wšeje Europy zahajiło. Dźensa dopołdnja dojědźe wjace hač 2 000 bikerow ze swojimi mašinami do Thurmansbanga we wokrjesu Freyung-Grafenau. Hač do njedźele wočakuja cyłkownje 4 000 wobdźělnikow. Najdlěši puć mějachu bikerojo z Ruskeje, kotřiž dyrbjachu něšto tysac kilometrow jěć. Je to mjeztym 28. zetkanje.

To a tamne (28.01.16)

Donnerstag, 28. Januar 2016 geschrieben von:

Z naležnej próstwu, zo njebychu jeno spanski woblek zdrasćeni swoje dźěći do šule přiwjezli abo po nje přišli, je so direktorka zakładneje šule w sewjerojendźelskim Darlingtonje na staršich wobroćiła. Šulerjo su nětko wotpowědny list sobu domoj dóstali. Pječa běchu někotři starši w nócnym wobleku a bunclach samo na staršiske zhromadźizny přišli. Nawodnica šule wšak chce, zo bychu „starši dźěćom z dobrym přikładom byli“.

Ručnu granatu a municiju našoł je muž w braniborskim Eberswaldźe w kisće, kotruž bě na čaporowych wikach kupił. Poprawom­ bě wottam kistu połnu stareje fototechniki sobu wzał. Při wupakowanju poł lěta pozdźišo pak wuhlada strašne namakanki, pochadźace drje z Druheje swětoweje wójny. Fachowcy policije su municiju mjeztym wotewzali a znješkódnili.

To a tamne (27.01.16)

Mittwoch, 27. Januar 2016 geschrieben von:

Takrjec nimoducy je šofer taksija w Berlinje palace policajske awto hašał, prjedy hač móžachu płomjenja wjetšu škodu načinić. Policisća běchu mustwowy bus w měšćanskim dźělu Neukölln wotstajili a dźěchu na zasadźenje w tamnišim parku. Swědcy wobkedźbowachu, kak je muž spytał awto zapalić. Na to wuhladachu taksijoweho šofera, kiž připadnje nimo jědźeše a z hašakom płomjenja spěšnje podusy. A jědźeše dale, bjez toho zo by dźak policistow wočaknył.

Falšowanu jězbnu dowolnosć wotedał je muž na policajskim rewěrje w Nürnbergu. 45lětny dyrbješe swoje papjery wotedać, dokelž bě přespěšnje jěł. Zastojnicy zwěsćichu, zo bě dowolnosć falšowana. Muž twjerdźeše, zo njeje nihdy žanu hinašu měł. To uniformowani wězo njewěrjachu: Nětko hrozy jemu jednanje jězdźenja bjez dowolnosće a falšowanja dla.

To a tamne (26.01.16)

Dienstag, 26. Januar 2016 geschrieben von:

Tak a tak hižo jara čiste dwórnišća w Japanskej maja přichodnje tež hišće derje wonjeć. Železniska towaršnosć Tokyu Corporation chce za to wot februara w stolicy Tokiju na cyłkownje 17 dwórnišćach aroma wuprudźace awtomaty nastajeć. To zdźěli dźensa rěčnica přede- wzaća. „Wopytowarjo dwórnišćow měli so wurunani a wočerstwjeni čuć.“ Zasadźić chcedźa dwanaće aromow, mjez druhim pamplmuzu a citronu.

Jenička mucha je w najwjetšim měsće Nowoseelandskeje w Aucklandźe žiwidłowy alarm zawiniła. Po tym zo běchu insekt z łaćonskim mjenom bactrocera tau našli, zakaza ministerstwo, zeleninu dale transportować, zo njeby so mucha rozmnožiła. Jenož něšto milimetrow wulka muška, kotraž njesłuša do Nowoseelandskeje, móhła so na kwaklu wuwić.

To a tamne (25.01.16)

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

W drastowym kamorje spicy njeje tři­lětny pachoł w Göppingenje ani pytnył, zo za nim pytaja. 44lětny nan bě policiju wołał, dokelž bě hólc nadobo zhubjeny. Tukajo na to, zo je so jenož lochce zdrasćeny přez wočinjene durje bydlenja w nutřkownym měsće zminył, policija z wjacorymi awtami cyłu hodźinu po měsće za nim pytaše. Po jednej hodźinje mać policiju zawoła: Wona bě w kamorje drěmaceho syna našła.

Awto z ćěšenkom w nim je paduch w braniborskim Rathenowje pokradnył, ale hižo po někotrych metrach zaso stejo wostajił. 27lětna mać bě awto ze zapinjenym motorom a štyri měsacy starym dźěsćom jeno skrótka z wočow pušćiła. Tole wužiwajo paduch z awtom wotjědźe. Po 200 metrach pak zaso wulěze a so zminy. Swójbne awto z dźěsćom spěšnje nańdźechu, paducha wšak nic.

Anzeige