To a tamne (18.11.16)

Freitag, 18. November 2016 geschrieben von:

Z pomocu „nócneje kralowny“ chcedźa so w Londonje přichodnje wo to postarać, zo hišće wjace turistow z kraja a wukraja dźiwadła, kofejownje a kluby britiskeje stolicy w nocy wopyta. Nawabili su za tute zastojnstwo awtorku a rozhłosownicu Amy Lamé, rozprawjeja medije. London sćěhuje přikład druhich metropolow kaž Amsterdama abo Parisa, hdźež maja „nócnych měšćanostow“. Britiska stolica so hižo dlěje prócuje, so ze 24hodźinskim městom stać.

Tójšto naprašowanjow za němskim staćanstwom ma nutřkowne ministerstwo w Berlinje tuchwilu ze stron staćanow USA. Po wuzwolenju Donalda Trumpa za noweho prezidenta USA je tam „cyły rjad“ naprašowanjow dóšoł, wobkrući rěčnik ministerstwa. Při tym jedna so zwjetša wo Američanow z němskimi korjenjemi, kotřiž chcyli nětko němski pas.

To a tamne (17.11.16)

Donnerstag, 17. November 2016 geschrieben von:

Ke komplikacijam přišło je dźensa dopołdnja w porynsko-pfalcskim Boppardźe, jako chcychu hodowny štom za zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) wottransportować. Po tym zo běchu jědlu podrězali, njemóžachu ju z kranom na nakładne awto połožić, dokelž hrožeše strach, zo so štom rozłama. Tuž dyrbjachu dalši kran skazać, zo móhli dwě tonje ćěžki štom wotwjezć. Přepodać chcedźa jón přichodnu srjedu.

Wjace hač 44 000 eurow zawdawka spakosćił je wikowar napojow w Kölnje. Sudnistwo je jeho k dźesać měsacam jastwa na pruwowanski čas zasudźiło, rěčnik sudnistwa wobkrući. Wikowar bě awtomat za prózdne plastowe bleše tak manipulował, zo nastroj blešu drje ličeše, ju pak njeroztřěska. Tuž móžeše muž blešu stajnje zaso do awtomata tyknyć, cyłkownje 180 000 króć.

To a tamne (15.11.16)

Dienstag, 15. November 2016 geschrieben von:

Orchester rudnohórskich jandźelow steji wot dźensnišeho w japanskim kejžorskim palasće. Při zetkanju z kejžorom Akihitom a kejžorku Michiko je zwjazkowy prezident Joachim Gauck orchester jandźelow dźensa přepodał, zdźěli manufaktura Wendt & Kühn z rudnohórskeho Grünhainichena. K tomu běchu 14 figurow hudźbnikow wuzwolili. Rudnohórske jandźele su mjeztym tež na Dalokim wuchodźe znate a woblubowane.

Něhdźe 40 000 eurow škody načinił je wóslik we wuchodohessenskim Schlitzu, jako do 300 000 eurow droheho sportoweho awta kusaše, parkowaceho bjezposrědnje při pastwišću. Dotal hišće njewědźa, hač bě so wóslik wot oranžoweje barby sportoweho woza přiwabić dał abo hač awta prosće hidźi. Ratarski zawod, kotremuž wóslik słuša, njetrjeba škodu zarunać: To přewozmje zawěsćernja.

To a tamne (14.11.16)

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:

Lětuši hodowny štom za słužbne sydło zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) přińdźe lětsa z priwatneje zahrody w Boppardźe nad Rynom. Štom běchu před dwaceći lětami sadźili. Mjeztym pak je wón swójbje přewulki, rěčnik porynsko-pfalcskeho zwjazka wobsedźerjow lěsow zdźěli. Kónc tydźenja planuja jědlu podrězać a do Berlina dowjezć. Tam chcedźa ju 23. nowembra zwjazkowej kanclerce wosobinsce přepodać.

Gumijowa maska z wobličom Donalda Trumpa so w Japanskej předawa kaž ćopłe całty. Mała produkciska firma Ogawa Studios njemóže pječa ani dočinić. Po wuzwolenju Trumpa za prezidenta USA je w zawodźe wjace hač 3 000 skazankow dóšło, powěsćernja Kyodo zdźěla. Kapacity su tuchwilu dospołnje wućežene. Hač budźe gumijowa maska za 22 eurow tež přichodnje tak prašana, wotwisuje wot dalšeho wuwića Trumpa.

To a tamne (11.11.16)

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:

„Asistenta za powšitkownu powołansku dračinu“ pyta lětanske předewzaće Ryanair. Ekscentriski šef tunjo lětaceho předewzaća Michael O’Laery je nawěšk pječa wosobinsce takle formulował, zo by asistenta za sebje našoł. Wuměnjenja su kruty rjap, njeskónčna sćerpnosć a jasne nastajenje přećiwo hłupemu bledźenju, kaž we wupisanju dźěłoweho městna rěka. Te započina z pokiwom, zo jedna­ so wo „najhórši job Irskeje“.

Rudnohórsku wjedrowu chěžku „Martin Luther a bamž Leo X.“ wot dźensni­šeho internetnje přesadźuja. Awkcija pola­ eBay započnje so we 18 hodź., zdźěleja zamołwići ze Seiffena, hdźež chěžku twarja. Wunošk chcedźa tamnišej cyrkwinskej wosadźe přewostajić. Architekt bě wjedrowu chěžku k 500. róčnicy reformacije naćisnył. Nakład je na 500 eksemplarow kruće wobmjezowany.

To a tamne (10.11.16)

Donnerstag, 10. November 2016 geschrieben von:

Mróčel husteho běłeho kura ma jutře w Berlinje-Pankowje z wótrym šumjenjom do atmosfery twochnyć – cyle po planje. Tamniša chorownja Marije wopytanja wotpinje stary magnetowy rezonancny tomograf (MRT). Při tym dyrbja njestrašny płun z nastroja přez rołu do atmosfery wotpušćić. Helium słužeše chłódźenju přepytowanskeho aparata. Tón pak je mjeztym technisce zestarjeny, a kóšty­ wudźeržowanja běchu mjeztym jara wysoke. Personal kliniki a wokolni wobydlerjo su informowani.

„Najhórši sheriff USA“ je wotwoleny. 84lětny republikan Joe Arpaio z Arizony je po nimale 20 lětach w zastojnstwje swojemu demokratiskemu wužadarjej Paulej Penzone podležał. Arpaio bě sej dwělomny titul najhóršeho sheriffa sam dał. Wón bě na přikład jatych w lěću w najwjetšej horcoće w stanach bydlić dał. Ekstremnje rigoroznje wobchadźeše tež z ilegalnymi migrantami, kotrychž bě swój čas po dźesaćitysacach popadnył.

To a tamne (09.11.16)

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Slědy stopow w sněze su policistow w Schwerinje runu smuhu k paducham mopeda wjedli. Po tymle puću dóńdźechu woni minjenu nóc direktnje k pakostnikomaj w starobje 17 a 18 lět. Wonaj běštaj hišće blisko domu w měšćanskim dźělu Zippendorf, hdźež bě wobsedźer swój moped wotstajił. Tón dźensa rano zahe zwěsći, zo je moped fuk, a informowaše hnydom policiju.

Atrapu atomoweje bomby je kanadiski nurjak před pobrjohom stata British Columbia­ našoł. Spočatnje měješe Sean Smyrichinsky kulowaty, woclowy nastroj dźesać metrow hłuboko pod wodu za ufo. Domoródny jeho pozdźišo na to skedźbni, zo bě tam lěta 1950 bombowc USA znjezbožił. W tym zwisku rozprawjachu tehdy tež wo zhubjenej bombje. Namakanka pak je jenož atrapa bjez rozbuchliny, kaž wójsko zdźěli.

To a tamne (08.11.16)

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Noweho sobudźěłaćerja maja w Berlinskim techniskim muzeju. Wot jutřišeho budźe tam serwisowy roboter „Tim“ wopytowarjow po wustajeńcy wodźić. Połdra metra wulki roboter ma skupiny wopytowarjam samostatnje w rumnosćach eksponaty rozkłasć. Z pomocu elektro­nisce składowanych kartow móže „Tim“ stajnje najkrótši puć k wustajenym objektam namakać.

Tójšto mjerzanja z policiju ma akciski wuměłc z Danskeje, kiž bě so před Wittenbergskej hrodowej cyrkwju nahi pokazał. Jemu wumjetuja ekshibicionizm a ranjenje domjaceho měra, kaž policija wobkrući. Spočatnje běchu za njeznatym pytali, dokelž bě so muž po swojej akciji zminył. Mjeztym pak je swój skutk internetnje přiznał. Wobrazy pokazuja jeho jeno ze šawlom a w pisanych nohajcach před cyrkwju.

Na dźiwapołne wašnje namaka 82lětny muž w Bad Münstereifelu swój mandźelski pjeršćeń, kiž bě wón před třomi lětami zhubił, jako zeleninowe symjo wusywaše. Pjeršćeń tčeše nětko w morcheji, kotruž bě starc nalěto wusył.

To a tamne (07.11.16)

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Hnojowu hromadu pokradnyli su nje­znaći w Jugenheimje pola hessenskeho Mainza. Za to wotstronichu paduši njedaloko konjaceho dwora elektriski płót a jědźechu z traktorom na pastwu. Wottam su połdra kubikneho metra hnoja sobu wzali. W hromadźe běchu wosebite wački, kotrež chcychu pakostnicy jako humus dale předawać. Wěcnu škodu trochuje mějićel na sto eurow.

Nadpad hororowych klawnow z machetu w Mnichowje bě wumysleny. Přećiwo pozdatnemu woporej a toho kumpanej, kiž bě so jako swědk wudawał, policija nětko přepytuje. 20lětny bě so z machetu sam zranił, dokelž so z njej hrajkaše. Policiji pak napowěda, zo su jeho hororowi klawnojo nadpadnyli. Nětko čakatej na njeho wumysleneho nadpada dla jednanje a zličbowanka policije. Ta bě wěc wuslědźiła­, po tym zo bě so při přepytowanjach dalšich swědkow prašała.

To a tamne (04.11.16)

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Kradnjene howjaze mjaso dale pře­dawał je 60lětny w delnjofrankskim Schwein­furće – a to we wulkim stilu. Kaž w policajskej rozprawje steji, bě to 370 kilogramow­ mjasa w hódnoće 5 500 eurow. Mjaso bě wón w předawarni spakosćił, hdźež móžeš žiwidła we wjetšich mnóstwach kupować. Zawčerawšim jeho lepichu a zajachu. Rubiznu wožeše paduch prawidłownje k tankowni, hdźež „kupc“ na njeho čakaše. Tón „pła­ćeše“ jemu­ dźesać eurow na kilogram.

Jako hororowy klawn předrasćeny muž je sej w porynsko-pfalcskim Frankenthalu wopačny wopor wupytał. Jako chcyše srjedu wječor młodu žonu nastróžić, kotraž bě z psom w parku po puću, kusny jeho dakl do nohi. K tomu jemu 25lětna do delnjeho ćěła kopny. Z dalšimi klawnami, kotrež w kerku čakachu, so muž spěšnje zminy.

Anzeige