To a tamne (03.05.16)

Dienstag, 03. Mai 2016 geschrieben von:

Ze styskom za swojimi přećelemi je dwanaćelětny hólc samlutki z durinskeho Erfurta do Pólskeje pućował, zadźeržujo awta. Tam jeho 22lětny šofer awta wuhlada a přepoda pachoła policistam. Jim hólc rozłoži, zo bě njedawno ze staršimaj z Opola do Erfurta přećahnył. Tam pak so jemu za swojej pólskej domiznu a za přećelemi styskaše. Mjeztym wšak je zaso pola swojeju staršeju.

W kurioznej zwadźe wo předań praženych kołbaskow při awtodróhowym hosćencu su so dźensa sudnicy Geraskeho sudnistwa wosobinsce na městno konflikta při A 9 podali. Předawanska dowolnosć tamnišeho hosćenca Rodaborn južnje Hermsdorfskeho křiža bě wotběžała, na čož před nim dwaj metraj wysoki płót nastajichu. Wot toho časa kołbaski šoferam přez płót předawaja. Sudnicy pak rozsudźichu, zo je tole njezakonske.

To a tamne (02.05.16)

Montag, 02. Mai 2016 geschrieben von:

Dospołnje nimokulił je so dobry skutk 69lětneho w badensko-württembergskim Dettingenje: Muž chcyše wčera z pomocu płunoweho palaka njerodź wotpalić, kotraž na boku susoda při płoće rosćeše. Při tym pak so dwaj metraj wysoki a 24 metrow dołhi žiwy płót susoda zapali. Płomjenja so nimo toho hišće na parkowace awto rozpřestrěchu, načinjejo ně­hdźe 10 000 eurow škody. 17 wobornikow dyrbješe woheń hašeć.

Špatne kmanosće kucharjenja su 27lětneho Braniborčana bjezmała do jastwa přinjesli. Muž bě sobotu rano rybu w pónoji pražił, před telewizorom pak na nju zabył. Susod, kur wuhladawši, zawoła policiju a wohnjowu woboru. Při přepruwowanju personalijow zastojnicy zwěsćichu, zo předleži wukaz zajeća, dokelž njebě wón chłostanku zapłaćił. Muž pokutu nablaku zapłaći a so tak zajeću wuwiny.

To a tamne (29.04.16)

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

Wadźaceju so wopiteju Britow dla je pasažěrske­ lětadło po puću do Španiskeje w Francoskej přizemić dyrbjało. Ka­pitan Ryanair-lěta mjez Liverpoolom a Alicante bě wčera nuzowany přizemić, zo njeby k dalšej eskalaciji dóšło. Pjanej mužej běštaj so mjez sobu prowoko­wałoj. Policija jeju na mjezystopje w Limogesu zaja a najprjedy raz do aresta tykny. Hižo kónc februara dyrbješe mašina z Londona do Bratislavy w Berlinje-Schönefeldźe přizemić, dokelž běchu so Britojo njemóžnje zadźerželi.

Hoberski pokład antikskich pjenjez z časa Romjanow su w južnej Španiskej našli. Namakanka w městačku Tomares njedaloko Seville wopřijima tysacy bronzowych a slěbornych pjenjez z 3. a 4. lětstotka, kaž Sevillaski archeologiski muzej zdźěli. Pjenjezy waža 600 kilogramow a su w 19 amforach składowane byli.

To a tamne (28.04.16)

Donnerstag, 28. April 2016 geschrieben von:

Ze swójskim dychom su wohnjowi wobornicy po wohenju w SewjerorynskoWestfalskej psa wožiwili. Tón bě při wohenju we wjaceswójbnym domje w Monheimje jědojty kur do so srěbał. Wohnjowi wobornicy nałožowachu spočatnje masažu wutroby a na to skoćeću swój dych do klamy tłóčachu – z wuspěchom. Dalšemu psej wjac pomhać njezamóchu.

W kerčinje schowana bleša z napisom „wirus“ je w Badensko-Württembergskej hribarja nastróžiła, skónčnje pak so jako schowany objekt w geocachingu wukopała. Přiwołana policija w Kehlu zwěsći, zo njeje w bleši žadyn wirus, ale palenc jako myto za toho, kiž blešu namaka. Geocaching je hra, při kotrejž ma so w přirodźe schowany objekt z pomocu nawigaciskeho nastroja wuslědźić.

To a tamne (27.04.16)

Mittwoch, 27. April 2016 geschrieben von:

Prěni króć po 157 lětach ma legendarny zwón Big Ben na Londonskej wěži Westminsterskeho palasta wjacore měsacy mjelčeć, dokelž dyrbja wěžowy časnik přehladać a sporjedźeć. Kaž zarjadnistwo parlamenta zdźěli, chcedźa spočatk lěta 2017 dźěłać započeć. Potom wěžu zaróštuja. Jeje časnik, druhi najwjetši swěta, je minjene 157 lět nimale bjez přestawki spušćomnje dźěłał. Wažnu turistisku atrakciju Londona ponowić płaći něhdźe 37 milionow eurow.

Kwalitu kokaina pruwować mějachu policisća w francoskim Toulouseu. Za to je žona wjacore titki z drogami na komisariat přinjesła. Policisća ju na to nachwilnje zajachu. Přiwšěm žona prěješe, zo drogi bjerje. Kaž při přesłyšowanju rjekny, chcyše wona policistow kokain woptać dać, zo njeby nichtó nadměr­neho mnóstwa drogow dla zemrěł.

To a tamne (26.04.16)

Dienstag, 26. April 2016 geschrieben von:

Swoju wobsedźerku před wohenjom wuchowała je kóčka we Wernigerodźe. Dokelž wona njewšědnje wótře mjawčeše, wobsedźerka domu na to wotući a móžeše jón hišće w prawym času wopušćić. Płomjenja běchu w susodnej garaži wudyrili a so na tykowany bydlenski dom rozpřestrěli, čemuž tež wohnjowa wobora zadźěwać njezamó. Kózły so dospołnje wupalichu a so sypnychu. Cyłkownu škodu trochuja na 200 000 eurow.

Swoju mać do kuchnje zamknył je dwulětny hólčk w Heidelbergu a zawini tak zasadźenje policije a wohnjoweje wobory. 34lětna wołaše policiju, po tym zo bě pytnyła, zo hižo z kuchnje njepřińdźe. Nimo hólca bě hišće dźewjeć měsacow stara dźowka w bydlenju. Dokelž běchu tež bydlenske durje wotnutřka zamknjene, dyrbjachu je wohnjowi wobornicy wočinić. Nichtó so na zbožo njezrani.

To a tamne (25.04.16)

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Njezwučeny pad za Berlinsku policistku: Dokelž nuzowy lěkar hišće přijěł njebě, je 33lětny wyša komisarka 33lětnej žonje při porodźe dźěsća pomhała. Kaž policija zdźěli, bě zastojnica přez škričkowy aparat zhoniła, zo žona w měšćanskim dźělu Wittenau runje w awće porodźi. Na to poda so na puć a nańdźe žonu na zadnjej ławce małobusa w hronach. Bjez wahanja jej policistka pomhaše a dowjeze mać a dźěćatko­ na to do chorownje.

Helikopter dyrbješe policija w Unna zasadźić, zo by ćeknjene ćelo popadnyła. Zwěrjo bě so z rězarnje wudobyło, smaleše­ po běrowach a namaka tak puć do swobody. Dokelž ćěrješe do směra na awtodróhu, policija dźěl čary zaraći. Ćelo pak njeda so zadźeržeć. Po zwjazkowej dróze běžeše wone dale do nutřkowneho města. Hakle na zahrodźe domu je hajnik skónčnje zatřěli.

To a tamne (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Na swoje 6 000. pokročowanje měri so wuspěšna serija sćelaka RTL „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Po informacijach sćelaka budźe jubilejne wusyłanje 18. meje tak dołhe kaž hrajny film. Tola tež druhe wusyłanja RTL maja tón dźeń w znamjenju serije stać. Tak chcedźa mjez druhim dokumentaciju z Podstupimsko-Babelsbergskeho studija pokazać, hdźež filmy produkuja. GZSZ wusyłaja mjeztym nimale 24 lět. Je to najstarša wšědnje pokazowana serija Němskeje.

Pawk w awće je w Zwickauwje wobchadne njezbožo zawinił. 24lětna šoferka chcyše wčera za čas jězby zwěrjatko z wodźidła awta wotsunyć. Při tym přewidźa před njej stejace awto před amplu, policija zdźěli. Při chětro sylnej zražce so 24lětna kaž tež w tamnym awće sedźaca 49lětna zraništej. Cyłkownu škodu trochuje policija na 14 000 eurow.

To a tamne (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Pječa najstarši blešowy póst je dowolnica loni na přibrjohu sewjerofriziskeje kupje Amrum namakała. Wjace hač sto lět staru posyłku je Marine Biological Association w južnojendźelskim Plymouthu wotpósłał. Wona bě 108 lět a 138 dnjow w morju po puću, zdźěli wčera rěčnica Guinness World Records. Dowolnica je póstowu kartu z bleše adresatej wróćo pósłała.

K njewšědnemu europskemu mišterstwu zetkaja so wodźerjo tramwajkow sobotu w Berlinskich wobchadnych zawodach. Wurisanje 27 mustwow ze 17 krajow je jedne z njezwučenych branšowych zetkanjow. Jedna skerje žortna disciplina budźe tam tramwajkowy bowling z kulu z mjechkeho nylona. Při tym dyrbja tramwajnicy přećiwo swojemu přirodnemu instinktej wojować, při haćenju na kolijach zaborzdźić. Riziko wulke njeje.

To a tamne (20.04.16)

Mittwoch, 20. April 2016 geschrieben von:

Tři metry dołheho hada su w bydlenju we Wiesbadenje popadnyli. Wobydler wjaceswójbneho domu bě wodowe blaki na wjerchu wuhladał a chcyše do wyšeho poschoda ležaceho bydlenja pohladać hić. Wobydler pak jeho wotpokaza. Alarmowani policisća wot wobydlerjow zhonichu, zo je w bydlenju had. Zhromadnje z fachowcami weterinarneho zarjada 20 kilogramow ćěžke zwěrjo popadnychu. W bydlenju knježeše tropiska włóžna klima. Po njej běhachu wjacore wulke myše, žiwa pica za hada, policija piše.

Lawica „Baari“ kónc apryla Wojerowski zwěrjenc wopušći. Tole wuchadźa ze zdźělenki coologiskeje zahrody. Z tym tež 30 lět trajace dźerženje lawow zakónča. Hłowna přičina su nowe předpisy za dźerženje zwěrjatow, kotrež w lěće 1987 twarjena připrawa za lawy hižo njespjelnja. Kompromis njeběchu namakali.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl