Jubilar Sokołow do noweho lětstotka wjedł

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Hišće dźensa rěča w Delanach wo spěchowanskim myće za sportowe towarstwa we Wuchodosakskej, kotrež je Sokoł Ralbicy/Hórki w januarje 2007 dobył. Wulke mjena kaž Dynamo Drježdźany dyrbjachu so tehdy małym Sokołkam a Sokołam z Delan kłonić. Hišće dźensa je w Ralbicach rěč wo wosebitym tež přez wubědźowanje dobytym treningowym lěhwje w Ganzgrünje, na kotrymž smě­dźachu so 16 dorostowych hrajerjow a dwaj­ trenarjej w lěće 2006 wobdźělić. Filozofija serbskich sportowcow z gmejny Ralbicy-Róžant bě jury tehdy hnydom dwójce přeswědčiła. „Swójske talenty spěchować a doma w Delanach w prěnim a druhim mustwje hrać dać, to bě naš rozsudny trumf, kotryž smy tehdy wuhrali“, dopomni so bywši předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki Pětr Hrjehor. Wón swjeći dźensa swoje 70. narodniny, na kotrež bychu zawěsće težo tójšto Sokołkow a Sokołow a dalšich sportowych přećelow přišli, tak zo njebychu městna doma w mjeztym dwuswójbnym domje w dobrej stwě dosahali.

Normalita a europeada cilej Šunowčana

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Aktualna tabulka krajneje ligi

1. SC Freital 7 20 : 6 19

2. Budissa Budyšin 7 18 : 7 18

3. FC 1910 Lößnitz 7 13 : 4 14

4. Jednota Kamjenc 5 17 : 7 13

5. SG Taucha 99  7 16 : 11 12

6. Großenhainski FV 90  6 14 : 10 10

7. SSV Markranstädt  7 12 : 10 10

8. SG Motor Wilsdruff  7 15 : 16 10

9. FV Přezjednota Niska  5 8 : 5 9

10. Germania Mittweida 7 14 : 13 9

11. FSV Nowosólc-Hródk  8 14 : 14 9

12. Drjěždźany-Laubegast 7 12 : 13 9

13. Radebeulski BC 08 6 10 : 11 8

14. FSV Motor Marienberg 6 8 : 10 8

15. VfB Empor Glauchau  7 9 : 9 7

16. Módro-běli Lipsk  6 6 : 12 6

17. BSG Wocl Riesa  6 8 : 15 6

18. Rjemjesło Rabenstein  6 7 : 17 6

19. VfL Pirna-Copitz 07 6 9 : 12 5

20. LSV Nowe Město 5 5 : 12 3

21. Kickers Markkleeberg  6 5 : 14 3

22. SZ Drježdźany-Strěžin  6 5 : 17 2


Rodźeny Šunowčan Patrik Woko je hrajer­ Serbskeje koparskeje wubranki muži a tež krajneho ligista Jednoty Kamjenc­. Tež wón ma nětko přestawku, wšako na amaterskej runinje hrać ­njesmědźa. Tadej Cyž-Njebjelčanski je so­ z Patrikom Wokom rozmołwjał.

Kak so Wam wjedźe a što měniće k aktualnej přestawce, nastupajo trening, hry a amaterski sport?

Wuslědki dorosta (24.11.20)

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Mjez lockdownomaj su dorostowe mustwa­ na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kaž tež Sak­ske­ho koparskeho zwjazka hrali. Tule wozjewja WFV aktual­ne tabulki dorosta. Hač móža tón potom po 30. nowembrje z kopańcu pokročować, drje dotal hišće jasne njeje, nadźija je při­wšěm wulka.

młodźina E, wokrjesna wyša liga

Liegau-August. – Póst Budyšin 5:5 (3:2)

Biskopicy – Großröhrsdorf 8:0 (4:0)

Połčnica – Bukecy 5:0 (3:0)

1. Budissa Budyšin 5 34 : 17 13

2. Biskopičanske KT 08 5 30 : 18 12

3. Póst Germania Budyšin 5 39 : 20 10

4. SV Liegau-Augustusbad 5 25 : 21 7

5. SC 1911 Großröhrsdorf 6 12 : 34 6

6. TSV Połčnica 1920 5 10 : 23 3

7. Zeleno-běli Bukecy 5 11 : 28 1

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 1

Wjernarjecy II – Budyšin II  0:25 (0:12)

Wóspork – Póst Budyšin II 8:3 (4:1)

Wulka Dubrawa – Horni kraj 3:2 (1:1)

Kumwałd – Wjernarjecy 9:1 (5:1)

1. Motor Kumwałd 5 40 : 10 15

2. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 35 : 11 15

3. ST Horni kraj-Sprjewja 6 64 : 13 12

4. TSV Wóspork/Hrodźišćo 6 35 : 26 12

5. Budissa Budyšin II 6 49 : 21 10

6. Póst Germ. Budyšin II 6 30 : 23 10

7. ST 1922 Radwor 5 20 : 37 3

8. TSV 1859 Wjernarjecy 6 22 : 48 3

9. TSV 1859 Wjernarjecy II 6 9 : 75 3

10. ST Horni kraj-Sprjewja II 5 5 : 45 0

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 2

Wjelećin – Huska1:4 (1:2)

Marijina hw. – Großharthau 1:12 (1:5)

Huska II – Biskopičanske KT II 9:6 (5:3)

Ramnow – Marijina hwězda II 4:4 (1:3)

1. HZ Postup Großharthau 6 42 : 12 18

2. HZ Drohotka Ramnow 5 34 : 18 13

3. ST Huska II 6 47 : 33 12

Liški ze špatnym startom doma w liščej jamje

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški Běła Woda – Bayreuth Tigers 2:3

Nowa sezona w druhej zwjazkowej lize DEL 2 je so pjatk, 6. nowembra, za lodohokejistow z Běłeje Wody zahajiła. Z hosćom we Łužicy běchu tigry z Bayreutha. Sportowcy z Wagneroweho města běchu wot spočatka lěpši cyłk a tłóčachu na tempo. Po prěnim dwumjeńšinskim chłostanju za domjacych poradźi so jim w powerplayju po někotrych sekundach hižo nawjedowanje. Wotnětka pak so hosćo na defensiwu koncentrowachu, tak zo móžachu Łužiske liški w ofensiwje akcen­ty sadźeć. Krótko do prěnjeje přestawki docpě hakle 17lětny debitant Bennet­ Roßmy, kiž pochadźa ze Žitawy, zasłužene wurunanje.

Pančičanskaj nowopřichadaj

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy hraje wot spočatka sezony 2020/2021 z dwěmaj nowopřichadomaj. Staj to Patrick a Pierre Lugge, wobaj z Małeho Wosyka. Sobuhrajer Dawid Matik jeju tule ­skrótka předstaji.

Patrick Lugge

Ćežow přizjewjenja dla dyrbješe 32lětny Patrick kusk dlěje na hrajnu dowolnosć čakać. Wón přińdźe přez kooperaciske zrěčenje ze sportowym klubom z Małeho Wosyka najprjedy raz na jednu hrajnu dobu do Pančic-Kukowa. Hłownje budźe 1,86 metrow wulki a hižo w Pančicach bydlacy sympatiski kadla w nadběhu zasadźeny. Wón wuznamjenja so přez swoju bojownosć něšto docpěć, wšojedne hač wosobinsce abo ze swojim nowym towarstwom. Patrick wjeseli so na wužadanje we wokrjesnej wyšej lize a chce so tak derje kaž móžno za swoje nowe mustwo zasadźeć a z nim zwostaće w lize docpěć.

ST Marijina hwězda je nadźijepołna, zo so to hromadźe z nowym ofensiwnym akterom zešlachći, a přeje jemu wjele wuspěcha a zboža w módro-žołtym trikoće. Ze swojim nastajenjom budźe wón klóšterskim koparjam na hrajnišću z wulkej wěstotu dale pomhać.

Pierre Lugge

W druhej hrě znowa jenož dypk

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Drježdźanske lodowe lawy

– Łužiske lodohokejowe liški 5:4 po podlěšenju (2:1; 1:1; 1:2 – 1:0)

Po prěnjej hrě sezony dźěše w druhej hnydom na wulki derby do Drježdźan. Tež tam wojowachu wobě mustwje bjez přihladowarjow wo kóždy puk. Spočatk bě za liški prima. Hižo w 5. min. prasny Robert Farmer gumijowu tačel wysoko do wrotow k nawjedowanju. Tola wje­selić so liški dołho njemóžachu. Jenož tři mjeńšiny po tym domjacy z módreje linije­ k wurunanju trjechichu. Hosćićeljo wostachu tež dale aktiwniši team, wrotar Mac Carruth měješe dosć dźěła. 56 sekundow do prěnjeje sireny pak padny zasłužb­ne nawjedowanje za Drježdźanskich lodowych lawow.

W druhim wotrězku pokazachu so hrajerjo z Běłeje Wody ze swojeje lěpšeje strony. Hrajachu derje doprědka a jako dyrbješe stajnje jedyn hrajer z wobeju mustwow dwumjeńšinsku chłostansku přestawku zapołožić, trjechi Nick Ross za Běłu Wodu 2:2 – Kale Karbeshian bě wrota wulkotnje přihotował. Drježdźanskich hrajerjow tole wulce njeboleše a tak přewzachu woni zaso komando. Hakle krótko do druheje sireny móžachu wuslědk z wotfalšowanym pospytom zaso na 3:2 zwjertnyć.

Njewšědnje krótka sezona

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:

Spočatk měrca 2020 běše koparski swět hišće w porjadku. Tak tež stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki z toho wuchadźachu, zo so jich winowatostne hry 14. měrca z pokalnej hru zahaja. Zo bychu prawje­ přihotowani byli, zetkachu so ­tydźeń do toho na kumštnym trawniku w Hnašecach z tamnišim mustwom, kotrež dotal hišće ženje přećiwo Sokołej nastupiło njebě. Delanscy koparjo hru tehdy 8:1 za sebje rozsudźichu.

Po tym pak přińdźe prěni lockdown a z nim­ wulka njewěstosć. 13. meje Za­pa­dołužiski koparski zwjazk rozsudźi, sezo­nu kaž tež pokalne koło njepřewjesć. Kajka to zrudźaca powěsć. Traješe hač do kónca meje, prjedy hač Sokoljo znajmjeń­ša zaso trenować započachu. W zdźělence koparskeho zwjazka z 11. ju­nija běše pod wěstymi hygienowymi napra­wami zaso dowolene přećelske hry přewjesć. Tola přećiwo komu? Wólno­časne mustwa mějachu swoje hrajne terminy dawno zaplanowane. Organizować partije přećiwo znatym cyłkam z ligi so tohorunja jako jara ćežke wopokaza.

Sokoł ma nowe zymske kabaty

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:
Do poslednjeje hry do lockdowna wjeselachu so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki nad nowymi zymskimi kabatami, kotrež bě jim firma Matijasa Rachela z Koslowa dariła. Poprawom chcychu sydom nowych jakow do přichodneje domjaceje partije pře­po­dać, hdy pak ta budźe, dotal wěste njeje. Wutrobny dźak na tym městnje něhdyšemu hrajerjej Sokoła. Foto: Maik Brězan

Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Ow ja sym wćipny, ow ja sym wćipny, ow ja sym tak wćipny ...“, tak rěka na spočatku kóždeho měsaca w Serbskim rozhłosu, hdyž su dźěći k hódanju namołwjene. Sportowe družiny drje njetrjebachu dotal žane wuhódać. Wšako tam zwjetša za wěcami pytaja, z kotrymiž su dźěći wšědnje wobdate. Wjeselu so hižo na přichodne hódančko w hodowniku.

Wćipny sym, kak dołho drje budźe „Lawec Joachim“ hišće trenar němskeho narodneho mustwa koparjow. Tuchwilu jemu jenož sylny wětřik medijow napřećo duje, ze stron Němskeho koparskeho zwjazka ma wón połnu podpěru a žanažkuli změna tam tema njeje. Wězo je lochko poražki jenož trenarjej podsunyć a tak jeho njekmanosć dopokazać. Tola jara hubjene wotrěznjenje na swětowych mišterstwach 2018, hry w narodnej lize (z jeničkim dobyćom přećiwo přez koronu wosłabjenemu mustwu Ukrainy) a fatalna poražka přećiwo Španiskej njejsu runje rezultaty, z kotrymiž móhł wuspěšne dźěło dopokazać.

Sport (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Lodohokejowy derby

Duel Łužiskich lodohokejowych liškow přećiwo Lodowym piratam Crimmitschau budźe wutoru, 24. nowembra, wot 19.30 hodź. w Běłej Wodźe. Přihladowarjo dale dowoleni njejsu, za to pak sprade.tv wšitke hry lodohokejoweje ligi internetnje wusyła.

20.11. 20:00 Bietigheim Steelers –

  Łužiske liški

22.11. 17:00 Tölzske lawy –

  Łužiske liški

27.11. 20:00 Heilbronnske sokoły –

  Łužiske liški

29.11. 17:00 Łužiske liški­ –

  EHC Freiburg

Wolejbul w interneće a telewiziji

Wolejbulistki Drježdźanskeho SC nastupja lětsa, jeli so ničo njezměni, znajmjeńša hišće šěsć razow w 1. zwjazkowej lize. Hry budu pak w telewiziji na sće­laku SPORT1 abo w livestreamje na www.sporttotal.tv widźeć. Wšitke nowosće podawa DSC tež jako app.

21.11. 18:00 Aachen –

  Drježdźanski SC

28.11. 17:30 Drježdźanski SC – Erfurt

05.12. 19:00 Wiesbaden –

  Drježdźanski SC

12.12. 15:30 Drježdźanski SC –

  Schwerin

19.12. 19:00 Vilsbiburg –

  Drježdźanski SC

27.12. 17:30 Drježdźanski SC –

  Podstupim

Terminy na klětu přesunjene

Anzeige